Inför regeringens forskningspolitiska proposition

Förslag och förväntningar från Sveriges Läkarförbund
2015-10-27

Sveriges läkarförbunds forskningspolitik

Sveriges läkarförbunds förslag för en långsiktigt hållbar forskningspolitik som möter morgondagens behov av en patientsäker hälso- och sjukvård kan sammanfattas i följande fem punkter.

  • Förbättra förutsättningarna för att kunna kombinera forskning och kliniskt arbete genom hela yrkeslivet.
  • Satsa särskilt på bättre möjligheter att kombinera forskarutbildning med läkarutbildning, AT och ST för att sänka disputationsåldern.
  • Tydliggör sjukvårdens ansvar för den kliniska forskningens förutsättningar
  • Förstärk finansieringen av behandlingsforskning och annan patientnära forskning och beakta den patientnära forskningens förutsättningar vid utvärdering och uppföljning av forskningsanslag.
  • Öka de direkta anslagen till universiteten för att skapa utrymme för långsiktiga satsningar och prioritera fria projektanslag i forskningsrådens utlysningar

Det har gjorts många välkomna satsningar på medicinsk forskning de senaste åren, men ett allt för ensidigt fokus på excellens och spets har skett på bekostnad av bredd och återväxt.

Vi föreslår därför att de direkta anslagen till universitet och högskolor bör öka för att möjliggöra långsiktiga satsningar och säkra rekryteringen av framtidens forskare. Universiteten måste ha resurser för att kunna utlysa och tillsätta tjänster i öppen konkurrens, framför allt för att yngre forskare ska kunna erbjudas rimliga villkor och få möjlighet att meritera sig.

Uppgiften att bygga upp starka miljöer och finansiera infrastruktur bör ligga på universiteten snarare än på Vetenskapsrådet (hädanefter förkortat VR), men då måste också större andel av medlen gå direkt till Universitet och högskolor. VR-medel och andra rådsmedel är mycket viktiga resurser men bör framför allt fördelas till enskilda forskare eller grupper av forskare för forskarinitierade projekt. De mycket kostsamma satsningarna på starka miljöer och rekryteringar av internationella toppforskare kan ifrågasättas då medlen sannolikt gör större nytta fördelade på fler personer.

Det behövs fortsatta riktade satsningar på underbeforskade områden och miljöer där starka forskningsmiljöer av den typ som behövs för att erhålla reguljära externa medel ännu inte kunnat byggas upp. Vi ser behov av betydligt större satsningar på den kliniska behandlingsforskningen och annan patientnära forskning och hoppas att regeringen ska återkomma till detta snarast.

Det är viktigt att de olika finansieringsformerna för medicinsk forskning (direkta anslag/fakultetsmedel, rådsmedel och ALF-medel) även framöver kan fördelas enligt delvis olika principer för att främja en större bredd inom forskningen. När nu fakultetsmedel och ALF-medel också ska utvärderas i stora externa utvärderingar enligt liknande principer som VR-anslagen är vi rädda att det kommer att ske en likriktning med avseende på vilken forskning som får statlig finansiering. Det finns en stor risk att universiteten inte vågar vara långsiktiga och satsa på yngre/mer oprövade forskare och frågeställningar eftersom det tar tid innan sådana satsningar betalar sig i bibliometriska utfall. En sådan utveckling vore mycket olycklig.

Det är nödvändigt att de olika utvärderingssystemen samordnas så att de inte blir extremt tids- och resurskrävande för huvudmän och enskilda forskare, men medlen måste även fortsatt kunna fördelas efter olika principer. Om de principer som gällt för fördelning av rådsmedel även ska gälla för fakultetsmedel och ALF-medel riskerar vi en situation där bara redan välbeforskade områden kan erhålla finansiering. Detta då fördelningskriterierna i princip bara kan uppfyllas av redan etablerade heltidsforskare med uppbyggda nätverk. Patientnära forskning som utgår från frågeställningar i den kliniska vardagen riskerar att få svårt att konkurrera. Det är därför viktigt att utvärderingssystemen tar tillräcklig hänsyn till den patientnära forskningens förutsättningar och till behovet av kompetensförsörjning för den framtida forskningen.

Den framtida forskarförsörjningen inom den kliniska forskningen

Den framtida forskarförsörjningen är "den enskilt viktigaste åtgärden för att främja den kliniska forskningen och skapa goda förutsättningar för att ny kunskap kommer sjukvården till del" (Klinisk forskning – ett lyft för sjukvården, SOU 2009:43). Att främja rekryteringen av nya forskare är en angelägen fråga inom hela högskolesektorn. Den är särskilt viktig inom det medicinska området där nyutbildade har andra karriärvägar att välja och stora pensionsavgångar står för dörren. Tyvärr måste vi konstatera det faktum att behovet av tydligare karriärvägar unisont framförts från berörda aktörer under lång tid, samtidigt som de konkreta resultaten uteblir.

Nu krävs specifika åtgärder. Forskningens meritvärde måste öka så att en forskarkarriär ses som en lockande yrkesbana. Läkarutbildningen behöver också forskningsanknytas på ett tydligare sätt och läkarstudenterna behöver tidigt i utbildningen få möta forskande läkare som kan tjäna som förebilder. Parallellt med dessa insatser är det viktigt att ta till vara det forskningsintresse som redan finns hos läkarstudenter och yngre läkare. En avgörande faktor är möjligheten att forska inom ramen för en sammanhållen anställning.

För en fortsatt god hälso- och sjukvård i Sverige måste det finnas möjlighet att kombinera forskning, undervisning och sjukvård på alla nivåer i forskarkarriären. Det vore synnerligen olyckligt för samhället – och för den enskilde individen – om dagens och framtidens kliniska forskare valde att hoppa av forskarkarriären eller bestämde sig för en helt klinisk bana redan under grundutbildningen. Minskad forskningsaktivitet bland läkare påverkar på sikt också kvaliteten i grund- och forskarutbildningen.

Statsmakternas handlingsutrymme är begränsat, i synnerhet efter autonomireformen, och ett stort ansvar för frågan om den framtida forskarförsörjningen måste läggas på fakulteter och landsting. Staten har dock ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvårdens framtida kompetensförsörjning. Staten bör ta ett större ansvar för att säkra att högkvalitativ klinisk forskning bedrivs även i framtiden. Läkarförbundet ser flera möjliga alternativ till initiativ från statsmakternas sida.

Riktade medel för att skapa meriteringsanställningar för yngre forskare

För framtidens forskning är det helt avgörande att unga vill satsa på en forskarkarriär. I dag finns bristande incitament, både vad gäller karriärmöjligheter och löneutveckling. Goda exempel finns emellertid, genom sammanhållen anställning i form av så kallade forskar-AT och forskar-ST. De upplevs som välfungerande och ger innehavaren möjlighet att forska inom ramen för en anställning. Läkarförbundet menar att staten kan göra skillnad genom riktade statliga satsningar på denna typ av meriteringsanställningar. Satsningarna kan rikta sig direkt till lärosätena men även kanaliseras via forskningsråden. Läkarförbundet är av uppfattningen att båda möjligheterna måste användas. Förbundet vill understryka vikten av flexibilitet när det kommer till forskningens andel av det totala anställningsutrymmet. Unga läkare som också vill utvecklas och meritera sig kliniskt kan sällan forska på heltid. Samtidigt är deras medicinska kompetens och kliniska anknytning mycket värdefull i forskningsprojekt. Det är därför viktigt att staten utformar satsningar på ett sådant sätt att de möjliggör parallella karriärer inom klinik och forskning.

Öka antalet kombinationsanställningar

En viktig faktor för en högkvalitativ hälso- och sjukvård är att sjukvård, forskning och undervisning kan ske i samverkan. I dag finns några hundratal läkare med så kallad kombinationsanställning. Dessa personer har möjlighet att inom ramen för sin anställning kombinera forskning och undervisning med kliniktjänstgöring. Deras sociala trygghet (sjukförsäkring, framtida pensioner med mera) har tagits hänsyn till. Om möjligheterna till forskning inte finns reglerade är det i dag allt för vanligt att patientarbetet tränger undan forskningen. Det är därför särskilt viktigt för de kliniska forskarna att utrymmet för forskning tydliggörs i anställningen. Kombinationsanställningarna är i detta avseende utmärkta, men tyvärr noterar vi att man inrättar färre kombinationsanställningar eller låter bli att återbesätta sådana i samband med pensionsavgångar. Ett alternativ till en kombinationsanställning är en adjungering med full finansiering. Läkarförbundet bejakar adjungeringar; vi menar att de är mycket värdefulla för att knyta klinisk kompetens från hälso- och sjukvården till akademin. Risken är dock uppenbar att adjungeringarna kan komma att ersätta tillsvidareanställningar såsom kombinationsanställningar, och därmed minska tillgången på fullfinansierade anställningar. Detta utan att effekterna av dubbla anställningar på till exempel pensionen är ordentligt belysta. En akademiskt förankrad anställning innebär rimligen också att den anställde har ett större engagemang i och tar större ansvar för både undervisning och forskning.

Underlättande av karriärvägar

Att främja karriärgångar bör på ett tydligare sätt än i dag premieras. Läkarförbundet anser att utvärderingsmodeller som ensidigt fokuserar på externa anslag och publikationer/citeringar är konserverande och otillräckliga. Riktigt nyskapande vore att låta antalet inrättade kombinationsanställningar, eller motsvarande initiativ för att säkra möjligheten att bedriva forskning, utbildning och kliniskt arbete (eller motsvarande inom andra verksamheter), bli en av flera parametrar när statsmakterna fördelar anslag till lärosätena. Det ger en tydlig signal om att forskning och utbildning är intimt sammanlänkade och är ett viktigt steg för att öka forskningsanknytningen i grundutbildningen.

Sjukvårdens ansvar för forskningen

Läkarförbundet menar att regeringen i den kommande forskningspolitiska propositionen måste ta sitt ansvar för att se till att forskningen får en plats i sjukvården. En viktig politisk åtgärd är att förtydliga universitetssjukhusets uppdrag. Forskning och utbildning är särskilt viktiga verksamheter på just universitetssjukhusen och får inte konkurreras ut av sjukvårdsproduktion. Det förefaller nödvändigt att dimensionera bemanningen annorlunda på klinikerna så att tid för forskning inryms, utan att patienter och kollegor drabbas negativt. En rimlig följd av ökat forskningsfokus är att det finns forskarmeriterade personer representerade i universitetssjukhusens ledning Likaså bör forskningsmeritering vara ett krav för överläkare på universitetssjukhusen Dessutom måste länken mellan universitet och relevanta primärvårdsenheter stärkas, eftersom de stora sjukdomarna till övervägande del hanteras inom primärvården.

Ökade resurser till de prövarinitierade kliniska studierna

Antalet kliniska prövningar minskar i Sverige, viket är en allvarlig utveckling. En anledning som framförs är att de kliniskt initierade studierna har mycket svårt att få finansiering. Idéerna till dessa studier uppstår ofta i den vardagliga vårdsituationen. De drivs av viljan att utveckla vården, förbättra för patienten och bygga global kunskap. Det är viktigt att de inte konkurreras ut av industrifinansierade läkemedelsprövningar, vilket är en uppenbar risk om de ekonomiska incitamenten från staten pekar ut läkemedelsprövningar som särskilt prioriterade. Landstingen stimuleras då att styra om det snäva forskningsutrymme som finns i dag, vilket får följdverkningar för annan klinisk forskning. Klinisk forskning är en komplex verksamhet. Det vore olyckligt om den reducerades till att bara bestå av läkemedelsprövningar.

Både de industrisponsrade prövningarna och de egeninitierade studierna har ett värde och kompletterar varandra. Läkarförbundet menar att det krävs konkreta och verkningsfulla åtgärder av alla inblandade för att vända den nedåtgående trenden. Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar klinisk behandlingsforskning (SBF) och det är ett välkommet steg i rätt riktning. Läkarförbundet ser dock att det behövs mycket mer resurser för denna typ av forskning. Ytterligare åtgärder, som fångar upp mindre omfattande verksamhetsinitierade studier, är emellertid också nödvändiga.

Registerforskning

Läkarförbundet välkomnar registerutredningens förslag om en särskild lag om forskningsdatabaser och en särskild förordning för varje forskningsdatabas. Det är angeläget att kunna samla in uppgifter till bredare definierade forskningsändamål än vad som är möjligt med dagens regelverk, och anser att det ska vara möjligt för individer att lämna ett relativt brett samtycke när de lämnar uppgifter till en forskningsdatabas. Det förtroende som ett sådant brett samtycke innebär måste dock hanteras med varsamhet och med stor respekt för den enskildes personliga integritet.

Vi anser att endast forskande myndigheter och statliga universitet och högskolor ska kunna vara huvudmän för sådana forskningsdatabaser och att utlämnande av data från forskningsdatabaser alltid ska kräva etikprövning.

Förslaget att inrätta en forskningsdatabas som ska beredas av VR är bra. VR ska i sin beredning hämta in yttrande över integritetsfrågor och andra etiska aspekterna från lämpliga organ, såsom Centrala etikprövningsnämnden. Detta är särskilt angeläget i de fall känsliga personuppgifter från andra myndighetsregister kan komma att behandlas i en forskningsdatabas utan att individernas uttryckliga samtycke inhämtas. Utredningens förslag om att inrätta en särskild och stark forskningssekretess anser förbundet vara bra, men för att sekretessbestämmelserna ska efterlevas är det viktigt att regeringen uppdrar till de statliga universiteten och högskolorna att lägga större vikt vid skydd och säkerhet vid behandling av personuppgifter och begär återrapportering om hur skyddet hanteras.

Etikprövningsnämnderna bör kunna delegera beslut om ärenden där enbart anonymiserade uppgifter från myndighetsregister används till nämndens ordförande och att etikprövningsnämnderna ska lämna yttranden även över forskningsprojekt som inte faller under lagen om etikprövnings av forskning som avser människor.

Avslutningsvis kan Läkarförbundet konstatera att en del åtgärder har vidtagits av regeringen men vi anser att regeringen passar på några av de allra viktigaste frågorna, exempelvis den framtida forskarförsörjningen och utrymmet för forskning i dagens hårt trängda hälso- och sjukvård. Vår förhoppning är att se en genomtänkt strategi från regeringens sida för dessa så angelägna framtidsfrågor i nästa års proposition.

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Heidi Stensmyren, Ordförande, Sveriges läkarförbund
Sofia Rydgren Stale, Ordförande, Utbildnings- och forskningsdelegationen

Senast uppdaterad 2015-11-09