Starka tillsammans

2014-04-14
Till: Utbildningsdepartementet
Remiss: Starka tillsammans

Sveriges läkarförbund tillstyrker utredningens förslag.

Vi vill betona att den nya nämndmyndigheten bör inrättas skyndsamt så att de medel för nationellt stöd och samordning som har avsatts i statsbudgeten kan komma till användning utan ytterligare dröjsmål.

Vi efterlyser större akademisk representation i den föreslagna nämnden och anser att en eller två ledamöter bör utses efter förslag från de universitet som har medicinsk fakultet.

Eftersom många av förslagen är mycket övergripande och utformandet lämnas till den nya myndigheten är det svårt att komma med synpunkter i detta skede. Vi anser dock att följande bör beaktas i den fortsatta beredningen.

När det gäller uppbyggnaden av ett system för att identifiera och få kontakt med patienter som kan vara aktuella för kliniska studier är det av yttersta vikt att integritetsfrågorna och etikfrågorna beaktas. Sakkunniga i etikfrågor bör vara delaktiga i arbetet redan från början.

När det gäller förenklingar av de regulatoriska processerna och översyn av etikprövningsnämnderna så ser vi värdet av en samordning med samlad ansökan och samordnade mötestider mellan myndigheter. En elektronisk ansökningsprocess till etikprövningsnämnderna vore också positivt. Vi uppfattar dock att de lokala etikprövningsnämnderna besitter stor kunskap och integritet och att centrala bedömningar inte självklart tillför något mervärde. Det är också viktigt att bevara möjligheten till överklagan.

Sammantaget är vi positiva till utredningens förslag och hoppas på ett skyndsamt beslut.

SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Avdelningen för Politik och profession

Per Johansson, Utredningschef
Anna-Clara Olsson, Utredare

PP 12/14

Senast uppdaterad 2014-04-16
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12