Kostnader och produktion i primärvårdens vårdval

Läkarbesöken inom primärvård har ökat under det senaste decenniet. Ändå är primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdens kostnader oförändrade. Den här bristen på resurser innebär att även andra delar av vården får kapacitets- och prioriteringsproblem. Men det råder stora skillnader i primärvårdens utveckling över landet.

Primärvårdens vårdval utlöste en lavin av uppföljningar. Det finns mängder av rapporter om utvecklingen av valfrihet och tillgänglighet och av antalet nya vårdcentraler. Förvånande nog kunde Läkarförbundet konstatera att ingen av rapporterna beskrev allmänna uppgifter om kostnader och produktion i primärvården. Framför allt fanns inga analyser av hur vårdvalet påverkat primärvårdens utveckling i ett bredare perspektiv.

Läkarförbundet bearbetade därför landstingens reguljära statistik och redoviser detta i rapporten "Kostnader och produktion i primärvårdens vårdval - uppföljning av vårdvalets primärvård som en del av den samlade hälso- och sjukvården." Rapporten redovisar andra steget av tre i Läkarförbundets utvärdering av primärvårdens vårdval.

Vårdval_primärvård

Undersökningen visar bland annat att:

  • Resursmässigt har det inte skett någon utveckling mot öppna vårdformer sedan 2001. Primärvårdens resursandel har varit 20 procent det senaste decenniet. Svensk primärvård har en låg andel av vårdens resurser vilket framgår av den internationella utblick som också redovisas i rapporten.
  • Trots att resurserna inte har ökat har primärvården ökat sin andel av samtliga läkarbesök inom hälso- och sjukvården. Andelen ökade från 48 procent 2003 till 53 procent 2012.
  • Slutsatsen i rapporten är att obalansen i fördelningen av resurser i relation till uppdraget har förstärks i vårdvalets primärvård.

Det obligatoriska vårdvalet i primärvård är en bra och viktig reform som flyttat fram positionerna för svensk primärvård.

De uppföljningar av reformen som hittills gjorts har främst berört icke medicinska frågor så som tillgänglighet, valfrihet och konkurrens. Läkarförbundet anser att detta inte är tillräckligt. Hur primärvårdens kostnader/resurser och produktion utvecklas som en del av den samlade hälso- och sjukvården över tid och regionalt är viktig kunskap för att bedöma hur reformen fungerar och hur den bör utvecklas.

Primärvårdens resurser var i fokus för det sjukvårdspolitiska förändringsarbetet åren efter millennieskiftet. Riksdagen lade fast en handlingsplan där landstingen tilldelades medel för att bygga ut primärvården för att åstadkomma en bättre balans mellan uppdrag och resurser. I vårdvalet är det varje enskilt landsting som beslutar om vilka resurser som primärvården tilldelas. 

Rapporten belyser hur primärvårdens kostnader och produktion utvecklats innan och i samband med att vårdvalet infördes. Den svenska sjukvården sätts också i relation till jämförbara länder. Ambitionen är att belysa frågan om primärvårdens resurser är anpassade till uppdraget och hur resurserna och produktionen utvecklats. Rapporten är tänkt att vara underlag för lärande och förbättringsarbete på politisk och administrativ ledningsnivå.

Rapporten är redovisar andra steget av tre i Läkarförbundets utvärdering av primärvårdens vårdval.

Senast uppdaterad 2015-01-23
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12