Sveriges läkarförbunds regler för marknadsföring av läkarverksamhet m.m.

Sveriges läkarförbunds regler för marknadsföring av läkarverksamhet m.m.

Dessa regler har sin grund i de läkaretiska reglerna och marknadsföringslagen. I de läkaretiska reglerna finns de grundläggande värderingarna inom den medicinska etiken. Av läkarreglerna framgår att läkare ska avhålla sig från påträngande marknadsföring och från att på annat olämpligt sätt fästa uppmärksamhet på sin person och läkargärning.

Marknadsföringsreglerna utgör ett komplement till dessa regler vid marknadsföringen av läkares kliniska verksamhet mot patienter. De är tillskapade för att förtroendet i patient-läkarrelationen även skall genomsyra marknadsföringen av läkarverksamhet. Marknadsföringsreglerna riktar sig till alla som marknadsför läkarverksamhet.

 1. Reglernas syfte
  Dessa regler har till syfte att garantera allmänheten god information och att upprätthålla en god och värdig anda i marknadsföringen av läkarverksamhet.
 2. Tillämpningsområde
  Reglerna är tillämpliga för alla som marknadsför läkarverksamhet i Sverige.
  För medlem i Sveriges läkarförbund är reglerna direkt bindande.
  I marknadsföringslagen finns grundläggande bestämmelser om marknadsföring i allmänhet.
 3. Definitioner
  Med marknadsföring av läkarverksamhet avses i dessa regler att någon i reklam eller på annat sätt offentligt fäster uppmärksamhet på läkares kliniska yrkesverksamhet eller produkter som har samband med denna.
 4. Grundregel – form och innehåll
  Marknadsföring av läkarverksamhet ska vara saklig och korrekt samt värdig till form och innehåll. Marknadsföringen ska även i övrigt vara tillbörlig.
 5. Identifiering av verksamhet
  Marknadsföring av läkarverksamhet ska ske så att verksamheten lätt kan identifieras. Där så är lämpligt och möjligt bör verksamma läkare anges.
 6. Undersöknings- och behandlingsmetoder
  Uppgifter om undersöknings- och behandlingsmetoder, teknisk utrustning, medicinska termer och liknande information får anges endast om de kan bedömas vara till väsentlig ledning för den vårdsökande.
 7. Specialitetsangivelse
  Vid marknadsföring av läkarverksamhet bör benämningen legitimerad läkare användas med angivande av specialistkompetens eller specialistkompetenser. Utöver specialistkompetens får särskild inriktning anges inom medicinskt vedertaget område. Den för vilken sådan inriktning anges ska kunna dokumentera utbildning eller erfarenhet på området. Benämningen doktor får endast anges tillsammans med uppgift om läkarlegitimation eller specialistkompetens. Vid användande av akademisk eller annan titel krävs, förutom uppgift om legitimation eller specialistkompetens, att titeln är relevant för det marknadsförda området.
 8. Läkemedelsreklam
  Läkare får inte medverka i till allmänheten riktad läkemedelsreklam eller i marknadsföring framstå som garant för visst läkemedel eller viss produkt som har framtagits av annan och har samband med läkarverksamhet.
 9. Tillhandahållande av sjukvårdsprodukter och marknadsföring av krediter
  Försäljning av produkter för egenvård på mottagning får ske inom ramen för läkarverksamhetens medicinska inriktning, dock endast på sådant sätt att vårdsökanden inte uppfattar begränsning och yttre påverkan i sitt beslut om konsumtion. All typ av läkarverksamhet ska vara fri från marknadsföring av krediter.
 10. Kollegialitet
  Vid marknadsföring av läkarverksamhet får läkare utöver angivande av specialistkompetens inte framställas som skickligare än sina kollegor.
Senast uppdaterad 2013-10-23
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11