Stadgar

Antagna av Svenska Distriktsläkarföreningens fullmäktige och Läkarförbundets centralstyrelse och senast ändrade den 4 april 2014.

STADGAR FÖR SVENSKA DISTRIKTSLÄKARFÖRENINGEN

 Allmänna bestämmelser

  § 1.      Svenska distriktsläkarföreningen (DLF) är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund. Föreningen organiserar specialistkompetenta förbundsmedlemmar, som är verk­samma inom primärvården, oberoende av anställningsform.

 § 2.      Föreningens uppgift är

             att  bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda,

             att  tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen,

             att    främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen, och

             att    befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområden.

 § 3.      Föreningens medlemmar är fördelade på lokalavdelningar där sådana lokalavdelningar existerar.

 § 4.      Såsom yrkesförening i Sveriges läkarförbund åligger det föreningen att rätta sig efter beslut av förbundets fullmäktige och centralstyrelse.

 § 5.      Föreningens angelägenheter handhas av fullmäktigemöte, styrelse med arbetsutskott samt i förekommande fall lokalavdelningarna.

 § 6.      Föreningens arbetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

 § 7.      Ledamot i föreningens styrelse, fullmäktige eller föreningsmedlem/annan som efter beslut av styrelsen eller fullmäktige företagit resa eller utfört ar­bete har rätt till följande ersättningar. Sammanträdesarvode och ersättning för resekostnader enligt de regler som fastställts av Läkarförbundet, om inte föreningens fullmäktige beslutat annat. Ersättning till annan än styrelseleda­mot kan fastställas av föreningens styrelse i särskild ordning. Ersättning kan också utges för förlorad arbetsinkomst/motsv. mot uppvisande av intyg/lönebesked.

  Medlemskap och medlems skyldigheter

 § 8.      Föreningsmedlem är skyldig att följa Sveriges läkarförbunds, Svenska distriktsläkarföreningens och dess lokalavdelningars stadgar.

 § 9.      Antagande av föreningsmedlem.
Läkare, som uppfyller i § 1 uppställda krav, skall för att kunna bli medlem av föreningen tillhöra Sveriges läkarförbund.

 Läkare, som önskar vinna inträde i föreningen, har att därom göra ansökan hos Sveriges läkarförbunds centralstyrelse på som i Läkarförbundets stadgar   närmare bestäms.

Medlem i annan yrkesförening i Sveriges läkarförbund kan efter ansökan hos styrelsen bli associerad medlem i Svenska Distriktsläkarföreningen. Associ­erad medlem i Svenska Distriktsläkarföreningen äger fulla rättigheter inom föreningen, men skall inte medräknas då antal fullmäktige och ersättare skall beräknas till Sveriges läkarförbunds fullmäktige.

§ 10.    Medlem skall tillhöra den lokalavdelning om sådan finns inom vars område han stadigvarande utövar sin verksamhet eller är bosatt som pensionär.

 § 11.    Medlem är skyldig att erlägga av fullmäktige fastställd medlemsavgift. Medlemsavgiften regleras årligen i samband med föreningens fullmäktige. Medlemsavgiften skall vara jämt delbar med 12 för att möjliggöra enkel debitering.

 Medlem är befriad från erläggande av medlemsavgift från och med att man fyllt 61 år och anmält pensionsavgång till Sveriges läkarförbund. Hedersleda­mot är befriad från alla avgifter till föreningen.

  Fullmäktige

 § 12.    Föreningens fullmäktige väljs av lokalavdelningarna. Varje lokalavdelning skall utse fullmäktige för varje påbörjat antal medlemmar i lokalavdelningen motsvarande 25 promille av antalet till föreningen den 1 januari anslutna medlemmar. Valen skall äga rum vid lokalavdelningarnas årsmöten. För varje fullmäktig väljs en förste och en andre ersättare.

 § 13.    Ordinarie fullmäktigemöte hålls en gång årligen.

Extra fullmäktigemöte hålls när styrelsen eller revisorerna så finner nödvän­digt eller när minst tre lokalavdelningar med angivande av ändamålet för mötet gör skriftlig framställning därom hos styrelsen.

 Kallelse till fullmäktigemöte delges lokalavdelningar och utsedda ledamöter genom brev och/eller mejl minst fyra månader före ordinarie möte och minst 14 dagar före extra möte. Övriga föreningsmedlemmar underrättas om full­mäktigemötes hållande genom meddelande i Läkartidningen samt brev och /eller medlemsmejl, i fråga om ordinarie möte senast fyra månader före mötet. I kallelsen till ordinarie fullmäktigemöte och i meddelandet därom i Läkartid­ningen skall framgå att motioner till mötet skall vara styrelsen tillhanda senast två månader före mötet. Det åligger styrelsen att avge yttrande över inkomna motioner så att motioner och styrelsens yttrande över dessa jämte föredrag­ningslistan kan vara fullmäktige tillhanda senast fyra veckor före fullmäktige­mötet. Övriga medlemmar underrättas om föredragningslistan genom DLF:s hemsida.

Kallelse till extra fullmäktigemöte och meddelande därom i Läkartidningen skall innehålla uppgift om vad som skall behandlas vid mötet. Vid förhinder för fullmäktig att infinna sig till mötet överlämnar denne ofördröjligen kallel­sebrev och andra handlingar till sin ersättare och denne översänder i motsva­rande fall handlingar till andre ersättaren. Är även denne förhindrad underrät­tar han styrelsens sekreterare.

Fullmäktige skall senast fyra veckor före ordinarie fullmäktigemöte tillställas styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år och förvaltningsberättelse med redovisning av inkomster och utgifter under året samt balansräkning per den 31 december.

 § 14.    Vid fullmäktigemöte väljs ordförande för mötet och två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötets protokoll.

             Vid ordinarie fullmäktigemöte skall dessutom följande ärenden förekomma:

             -       granskning av styrelsens verksamhetsberättelse,

            -       revisorernas berättelse,

             -       fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,

             -       fastställande av medlemsavgift samt budget för nästkommande år,

             -       eventuella förslag från styrelsen,

             -       motioner som väckts av lokalavdelning eller enskild medlem. Sådan motion skall skriftligen ha anmälts till styrelsen enligt § 13,

             -       val av styrelse enligt § 17,

             -       val av revisorer och suppleanter för dem enligt § 21,

             -       val av fullmäktige i Läkarförbundet samt personliga ersättare för dessa enligt Läkarförbundets stadgar,

             -       val av ledamot av valberedningen för en tid av tre år och val av suppleant för en tid av 1 år samt utseende av sammankallande.

             Vid ordinarie fullmäktigemöte kan ärende som inte upptagits på föredrag­ningslistan behandlas om minst två tredjedels majoritet uppnås härför.

             Vid extra fullmäktigemöte kan endast behandlas ärende som angivits i kallelsen till mötet.

             Vid fullmäktigemöte äger envar medlem rätt att närvara och yttra sig.

Fullmäktig, styrelseledamot, revisor och ledamot av valberedningen har dessutom rätt att ställa yrkande och få sin mening antecknad till protokollet. För ledamot av valberedningen eller revisor, som inte är fullmäktig, gäller denna rätt endast i fråga om val respektive ekonomi och verksamhet. Endast fullmäktig har rätt att delta i besluten.

 Omröstning vid mötet är öppen utom vid personval. Vid lika röstetal avgör lotten. 

 § 15.    Hedersledamot utses av fullmäktige efter förslag av styrelsen. Beslutet skall vara enhälligt.

  Föreningsmöte

 § 16.      Föreningsmöte är möte för medlemmar/lokalavdelningar i andra frågor än de som berör fullmäktigemöte. Föreningen skall kalla till föreningsmöte när styrelsen finner behov av detta.

  Styrelse

 § 17.    Styrelsen utgörs av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare fyra ledamöter och väljs för tiden från valdagen t.o.m. ordinarie fullmäktigemöte två år därefter.

Varje jämnt år väljs ordförande, kassör och två styrelseledamöter och varje udda år vice ordförande, sekreterare och två ledamöter. Vid fyllnadsval utses dock styrelseledamot endast för återstående mandatperiod.

För att styrelseledamot efter tre eller fler hela mandatperioder i följd skall vara valbar fordras att mer än hälften av de vid uppropet närvarande fullmäktige är ense därom.

Styrelsen sammanträder när ordföranden så finner erforderligt eller minst två styrelseledamöter begär det.

Styrelsen är beslutsför om minst fem ledamöter är närvarande vid sammanträ­det. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Styrelsen utser inom sig en informationssekreterare som skall tillgodose lokalavdelningarna med löpande information om styrelsens och föreningens verksamhet.

 Vid förfall för sekreteraren eller kassören skall styrelsen inom sig utse ersättare intill nästa ordinarie fullmäktigemöte.

  § 18.    Styrelsen åligger

             att    tillvarata föreningens intressen,

             att    anordna, sammankalla och närvara vid fullmäktigemöten och förenings­möten,

             att    för varje arbetsår avge förvaltningsberättelse och berättelse över föreningens verksamhet samt göra dessa tillgängliga för samtliga med­lemmar,

             att    göra det möjligt för varje föreningsmedlem att ta del av protokoll från fullmäktigemöten,

             att    på lämpligt sätt fortlöpande bringa till medlemmarnas kännedom förhållanden som för dem kan vara av intresse,

             att    på föreningens vägnar besluta i frågor som ej kräver beslut av fullmäk­tige,

             att    handha föreningens ekonomiska angelägenheter,

             att    före varje ordinarie fullmäktigemöte föranstalta om revision av förening­ens räkenskaper, och

             att    omedelbart efter det fullmäktige- och förtroendemän utsetts till läkarför­bundet insända uppgift om de valdas namn och adress samt för godkän­nande delge förbundets centralstyrelse beslut om ändring i eller tillägg till föreningens stadgar.

 Arbetsutskott

 § 19.    Arbetsutskott utses av styrelsen och skall bestå av tre styrelseledamöter av vilka en skall vara styrelsens ordförande eller vice ordförande.

 § 20.    Arbetsutskottets uppgift är att besluta i ärenden som inte innefattar frågor av stor principiell betydelse. Beslut skall vara enhälligt fattade. Om inte skall ärendet hänskjutas till styrelsen för handläggning.

Lokalavdelning

§ 21.    Lokalavdelning är en sammanslutning av medlemmar, som har sin verksamhet förlagd till visst angivet geografiskt område. Upptagande eller avslutande av lokalavdelning samt delning, sammanslagning eller annan förändring av lokalavdelningens geografiska område skall godkännas av styrelsen för Svenska Distriktsläkarföreningen. Lokalavdelningsstadgar och ändring av dessa skall godkännas på motsvarande sätt.

§ 22.    En lokalavdelning blir vilande efter beslut på lokalavdelningens årsmöte eller allmänt medlemsmöte eller om protokoll inte tillsänts DLFs kansli under två på varandra följande år. För vilande lokalavdelning skall medlemsavgiften vara noll kronor. Lokalavdelningens allmänna medlemsmöte beslutar om att återuppta verksamheten.

 Revisorer

§ 23.    Styrelsens förvaltning av föreningens ekonomi granskas av tre revisorer,

som till ordinarie fullmäktigemöte avger berättelse om sin granskning av förvaltningen under senast förflutet räkenskapsår och lämnar rekommenda­tioner i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Revisorerna och en suppleant för var och en av dem väljs vid ordinarie full­mäktigemöte för tiden till och med ordinarie fullmäktigemöte påföljande år. En av revisorerna och dennes suppleant skall vara auktoriserad revisor.

Valberedning

§ 24.    För beredning av de val som ankommer på fullmäktige skall det finnas en valberedning bestående av tre föreningsmedlemmar, varav en sammankal­lande. Ledamot i valberedningen väljs för tre år och vid varje årligt fullmäk­tigemöte väljs en ledamot. Vid avsägelse under mandattid genomförs fyll­nadsval. En suppleant väljs för tiden till och med ordinarie fullmäktige på­följande år.

§ 25.    Valberedningen äger att från styrelsen infordra förteckning över aktuella val.

            Valberedningen skall

            -       delge lokalavdelningarna förteckning över aktuella val senast fyra månader före ordinarie fullmäktigemöte samt infordra förslag till kandi­dater,

            -       i sina förslag eftersträva att styrelsens sammansättning är så allsidig som möjligt och att den avspeglar fördelningen mellan kvinnor och män bland medlemmarna,

          -       delge fullmäktige förslag till val senast en vecka före ordinarie fullmäkti­gemöte.

Stadgeändring

§ 26.    Ändring av dessa stadgar kan ske endast på ordinarie fullmäktigemöte på vars föredragningslista ärendet varit uppfört och sedan styrelsen avgivit yttrande däröver. Beslutet ska biträdas av minst två tredjedelar av vid uppropet närva­rande fullmäktige.

 

 
Senast uppdaterad 2015-10-21

TYCK TILL !

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton