Nyhetsarkiv

 

2017


2017-12-15 

I ett pressmeddelande från Socialdepartementet idag presenteras ett nytt lagförslag.

Lagförslaget att efter tre dagar få träffa legitimerad personal för en första medicinsk bedömning, istället för som idag en läkare efter sju dagar, kommer inte att lösa hälso- och sjukvårdens problem, tillgång till läkarbedöming. Det kommer skapa ännu mer problem samt en del nya problem, tex så kallade ”kulissbesök”, där besök görs bara för att uppfylla vårdgaranti, säger Marina Tuutma, ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen.

Lagförslaget finns i en lagrådsremiss som bygger på det första betänkandet från Anna Nergårdhs utredning god och nära vård (SOU 2017:53). Förslaget om en förstärkt vårdgaranti är tänkt att ersätta dagens regel att man inom sju dagar ska få träffa en läkare.

- Vi tror inte att det löser primärvårdens problem. Risken är att det kommer ta längre tid för patienten få löst sina medicinska problem. Det som krävs är en långsiktig förstärkning av primärvården, säger Marina Tuutma.

Primärvården i Sverige har ett betydligt omfattande uppdrag än i de flesta länder inom EU, men samtidigt mycket stor diskrepans mellan uppdrag och resurser, båda ekonomiska och bemanningsmässiga. Det bör vara ytterst prioriterat för Sverige att ha en väl utbyggd primärvård med resurser och uppdrag i balans. Börja med att garantera kompetensförsörjning och göra attraktivt att arbeta inom primärvården.

DLF:s remissvar till Socialdepartementet  "God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild"

Läkarförbundets remissyttrande avseende God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild


2017-11-28

Idag i Dagens Samhälle, en debattartikel från vår styrelseledamot Rikard Lövström, SFAM:s ordförande Hanna Åsberg och vår ordförande Marina Tuutma.Rikard, Marina och Hanna

" Läkare: Kry spelar högt med patienten som insats

-Kampen mot onödig antibiotikabehandling äventyras av nätläkarföretaget Kry. Trots nya stramare rekommendationer fortsätter bolaget att skriva ut antibiotika utan fysisk läkarundersökning vid bland annat halsinfektioner."


2017-11-13 VC från GP: Bild: Emil Langvad, TT

Grunden för en ökad tillgänglighet och kontinuitet i vården ligger i kompetensförsörjningen. Man måste tillsätta resurser och skapa en god arbetsmiljö så att personalen stannar kvar och nya lockas dit, skriver debattörerna. Bild GP: Emil Langvad, TT

Vår debattartikel i Göteborgs-Posten idag.

"En vårdcentral med tre specialister i allmänmedicin kan rimligtvis inte ha ansvar för 12 000 patienter, fyra särskilda boenden, bedriva BVC och dessutom bidra med både hemjour nattetid och jourcentralsverksamhet. Men för många vårdcentraler ser det ut precis så här. Det är en ohållbar situation........"

"...Studier visar att kontinuitet ger markant sänkta sjukvårdskostnader och minskar risken för onödiga sjukhusinläggningar av äldre. Dessutom blir antalet akutbesök färre. Kontinuitet och tillgänglighet efterfrågas av patienter och ger personalen ökad arbetsglädje. Genom att först säkra bemanning och rimlig arbetsbelastning i primärvården kan listning på läkare bli en realitet och på så sätt möjliggöra kontinuitet."


2017-11-06

Nu är det dags att anmäla sig till vårens fortbildningskurser från Provinsialläkarstiftelsen. Sista anmälningsdag är 15 januari 2018.
En översikt av alla aktuella kurser hittar ni här.


2017-11-01

En intervju med vår ordförande Marina Tuutma i Framtidens Karriär-Läkare.

Marina Tuutma

"Kartläggning behövs av primärvårdens behov"

En väl utbyggd primärvård skulle kunna hantera den absoluta majoriteten av patienterna, under förutsättning att politikerna gick från ord till handling och officiellt angav primärvården som första linjens vård samt initierade det arbete som krävs för att nå dit.


"...kunskap är en färskvara och kompetensutveckling är A och O för att bedriva en säker vård. Vi behandlar hela människan och det är ett livslångt lärande..."


"Hur mår vårdcentralens läkare?"
Kaliber på P1 (24 april)

Vårdcentralerna har varit i fokus i debatten under senare år: Det saknas läkare och vården är kraftigt ansträngd. Hur mår egentligen läkarna som jobbar där? Kaliber tar tempen på primärvården.

Marsa Berge, Sveriges RadioMarsa Berge, specialist i allmänmedicin på Kungsgatans vårdcentral i Linköping. Foto: Christian Ströberg/SR


Rätt åtgärder för en starkare primärvård!

På Svenska Distriktsläkarföreningens fullmäktigemöte den 7:e april har Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) och Svensk Förening för allmänmedicin (SFAM) presenterat sitt gemensamma program för vad som krävs politiskt för att stärka primärvårdens uppdrag inom svensk sjukvård:

Nationell primärvårdsreform - Distriktsläkarens förslag för en tryggat och utvecklat nationell primärvård.


20170407 FUM Politiskt åtgärdsprogram

Programmet överlämnades till Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare/utvecklare av den framtida vården med fokus på primärvård samt Anders Henriksson, Sveriges Kommuner och Landstings vice ordförande.

20170407 FUM Gabriel Wikström Anna Nergårdh Anders Henriksson

Utredningen Effektiv Vård (SOU 2016:2) lade 2016 förslag för att göra svensk sjukvård effektivare. Som en grund för utvecklingen pekades på att mer sjukvård måste bedrivas nära patienten. Utredningen konstaterade att den svenska primärvården måste utvecklas och få mer resurser inklusive fler specialister i allmänmedicin. Utredningens slutsatser delas av alla berörda. Sjukvårdssverige är också eniga om att driva på utvecklingen och gå vidare med utredningens förslag.

DLF och SFAM som företrädare för läkare på Sveriges vårdcentraler har därför nu tagit fram ett åtgärdsprogram för att driva på utvecklingen.

I programmet finns konkreta förslag på de viktigaste politiska åtgärderna på kort och lång sikt. Syftet är att göra primärvården till den första linjens sjukvård, med god tillgänglighet, hög kontinuitet och hög kvalitet och kompetens, som befolkningen kan lita på. Konkreta förslag till regeringen och landstingen för att nu starta utvecklingen av en starkare svensk primärvård.

Kontakt
Marina Tuutma, ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen, 073-2393936
marina.tuutma@slf.se*** 2017-03-16 ***

Fackligt åtgärdsprogram för att öka kontinuitet och kvalitet i primärvården

Det allt större problemet med temporärt inhyrda läkare påverkar stora delar av landet. Patienterna blir mindre nöjda och patientsäkerheten äventyras. Distriktsläkarföreningen presenterar i dag sitt förslag att öka kontinuitet och kvalitet inom primärvården.

Bristande ordinarie läkarbemanning på vårdcentralerna gör att den mer stadigvarande kontakten mellan läkare och patient är svårt att upprätthålla. Att läkare känner sin patient och dess sjukdomshistorik. Denna bristande kontinuitet påverkar kvaliteten i vården, vårdens utveckling och skapar administrativt merarbete och sämre arbetsmiljö för kollegor och övrig personal.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill minska beroendet av inhyrd personal och pekar på att det behövs en rad åtgärder för att lösa problemet. SKL har gjort en 60-punktslista med åtgärder inom arbetsmiljö, dimensionering, rekrytering, ersättningsfrågor, nya arbetssätt, samarbete inom och mellan landsting/regioner samt en tidplan för oberoende av inhyrd personal. Arbetet drivs av landstings- och regiondirektörsnätverket och har publicerats i form av ett 60-punktsprogram.

Distriktsläkarföreningen presenterar nu en mer konkret tolkning av 60-punktsprogrammet i syfte att minska beroendet av hyrläkare inom just primärvården. Alla behöver  delta i arbetet med att skapa an ökad kvalitet och kontinuitet för våra patienter. Vi har idag därför skickat föreningens  ”60-punkts-program ” till alla beslutsfattare, företrädare för arbetsgivarorganisationer,ansvariga inom landsting, lokalföreningar inom Sveriges läkarförbund och alla våra medlemmar för att skynda på arbetet för våra patienter och vår arbetsmiljö.

Distriktsläkarföreningens primärvårdsanpassning av 60-punktsprogrammet

SKL:s version av 60-punktsprogrammet

 


ST-läkare i allmänmedicin - Välkommen som associerad medlem i Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF)!

Vill du vara med och kunna påverka innehållet i ditt arbete, förbättra din arbetsmiljö och fortbildningsmöjligheter?

Välkommen att prova på ett associerat medlemskap i DLF!

Detta innebär att du som ST-läkare kostnadsfritt kan delta på aktiviteter och möten som din lokala DLF-förening eller centrala DLF anordnar. T.ex. komma på föreläsningar och seminarier med inbjudna politiker och tjänstemän. Du får även möjlighet att vara aktiv i det lokala styrelsearbetet i ditt område.
DLF:s tidning “Distriktsläkaren”, som ges ut cirka 5-6 gånger per år, ingår också.

Sammanfattningsvis innebär ett associerat medlemskap att du har samma möjligheter och rättigheter som en vanligt DLF-medlem, utan extra kostnad.

För anmälan och frågor kontakta vår kanslist Helena Grönbacke:
helena.gronbacke@slf.se

 


2016


Almedalen 2016

 

Välkommen på vårt seminarium i Almedalsveckan

"Idéer och visioner för en starkare primärvård"

5 juli kl. 13:15 - 14:10 i Läkartidningens tält.

 

Svensk primärvård har sedan flera decennier fått en allt viktigare betydelse för svensk sjukvård. Regeringens utredare för en effektiv vård har också fastslagit att en utbyggnad av primärvården är den viktigaste åtgärden för att effektivisera svensk sjukvård. Hur gör vi det?

Svenska Distriktsläkarföreningen vill med vårt seminarium inbjuda till ett öppet samtal och diskussion som endast får och ska handla om hur primärvården och allmänmedicinen kan bli starkare inom svensk hälso och sjukvård. Det kommer inte vara tillåtet att diskutera om varför det ser ut som det gör idag för det vet vi väl genom Sveriges läkarförbunds arbeten de senaste 4 åren. Seminariet ska heller inte handla om hur vi kan göra primärvården bättre för där finns det en klar bild och i många delar en gemensam vision av de utvecklingsområden som finns. Dessa områden kommer att skapa förutsättningar för en bättre primärvård men har ingen koppling till seminariets grundläggande fråga, hur gör vi allmänmedicinen och primärvården starkare. Vår ambition med seminariet är att uteslutande ha ett samtal om vad som krävs för att göra primärvården och allmänmedicinen starkare. I allt ifrån ett positivt varumärke, arbetsmiljö, ledarskap, utbildning, uppdrag, dimensionering och styrning

Medverkande:

 • Fredrik Lennartsson, Generaldirektör, Myndigheten för Vård och
      Omsorgsanalys
 •  Maritha Sedvallson, Ordförande, Astma och Allergiförbundet
 •  Nicklas K Sandström, Landstingsråd, Västerbottens läns landsting
 •  Göran Modin, affärsområdeschef Primärvård och rehabilitering,
      Praktikertjänst
 •  Marina Tuutma, Vice ordförande, Svenska Distriktsläkarföreningen
 •  Ove Andersson, Moderator, Ordförande, Svenska Distriktsläkarföreningen


Årets Allmänläkarvän utsedd!

Göran Stiernstedt

 

 

I år tillfaller priset för Årets allmänläkarvän Göran Stiernstedt, läkare och regeringens utredare och nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården inom utredningen Effektiv vård.

Motiveringen: Årets allmänläkarvän, Göran Stiernstedt, har efter en gedigen utredning av den svenska hälso- och sjukvården, Effektiv vård, kommit fram till flera förslag till förbättring av flöden och effektivitet. Glädjande nog lyfts primärvården fram som grunden i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och att den viktigaste åtgärden för att i framtiden skapa en effektivare sjukvård är att bygga upp och bygga ut primärvården till en allt starkare aktör med fler allmänläkare och en starkare allmänmedicin.


Stopp för investeringar i verksamheter som inte bidrar till klimat- och hälsofrämjande åtgärder.

Svenska Distriktsläkarföreningen har beslutat i sin placeringspolicy att ingen investering får ske i verksamheter som främjar och producerar användandet av fossila bränslen, tobak och alkohol.

WHO har slagit fast att det finns mycket starka bevis för att mänskliga aktiviteter påverkar det globala klimatet och att klimatförändringarna har allvarliga konsekvenser för folkhälsan.

Läkarförbundet har uttalat att mänskligheten genom att minska användning av fossila bränslen ska kunna minska koldioxidutsläppen och därmed motverka de negativa hälsoeffekter som bland annat beskrivs av FN:s klimatpanel. 

Rökning och alkohol är de allra viktigaste miljöfaktorerna som påverkar vår hälsa negativt och som läkarförbundet tagit ställning mot. Ur ett professionellt perspektiv är åtgärder för att ta avstånd från verksamheter som främjar och producerar användandet av fossila bränslen, tobak och alkohol oerhört viktiga.

Svenska Distriktsläkarföreningen har på sitt fullmäktige 15 april 2016 beslutat att bidra i WHOs och Läkarförbundets hälsofrämjande arbete genom att i sin placeringspolicy för föreningen ta bort investeringar som stödjer produktion och försäljning av fossila bränslen, tobak och alkohol, säger Ove Andersson, ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen.

Föreningen kommer att motionera om att Sveriges läkarförbund beslutar om samma åtgärd i samband med förbundets fullmäktige i maj.

Vi vill också med detta beslut uppmana alla andra fackliga organisationer att ta ställning i frågan.


Vill du ge hjälp och stöd för våra nyanlända kollegor ?

Läkarförbundet jobbar aktivt med snabbspår in till den Svenska sjukvården för våra nyanlända kollegor. Under hösten har vi genomfört en del aktiviteter på prov lokalt i Stockholm för att se vilka åtgärder som kan vara bra för att stötta nyanlända kollegor, bland annat SYLFs språkcafé samt fadderfika med Svenska läkarsällskapet. Dessa aktiviteter har varit otroligt uppskattade av både våra etablerade doktorer och de nyanlända kollegorna.

Lokala faddrar efterlyses

I nästa steg vill vi gärna se att metoden sprider sig ut i hela Sverige. Här ser vi att lokalföreningarna har en stor roll att spela. Detta då vi ser att det finns ett stort behov bland våra nyanlända läkare att komma i kontakt med blivande kollegor här i Sverige så snart som möjligt. De nyanlända kan på så sätt få både en introduktion till sjukvården och en chans att komma närmare tillbaka till sitt yrke. Mot bakgrund av detta hoppas vi att fler kan tänka sig att vara fadder och starta upp verksamheter lokalt.

Gör så här

Ett första steg kan vara att anmäla dig till den lokalförening där du bor. Eller till Läkarförbundets internationella samordnare Milla Järvelin milla.jarvelin@slf.se, som i nuläget håller på att bygger upp ett samlat informationssystem kring lokala projekt och intresserade personer.

Hjälp oss hjälpa och stödja
Ove Andersson
Ordförande


Stiernstedt: Sverige måste ställa om mot mer primärvård

Regeringens utredares  förslag på  en utbyggd enhetlig primärvård och fler specialister i allmänmedicin​ är ett måste för framtidens sjukvård. Därför är utredningens intentioner och förslag ett stort steg framåt vilket är helt nödvändigt för svensk sjukvård.
Första steget nu, för att  kunna göra verklighet av utredningens förslag gällande primärvården, är att öka antalet ST-läkare i allmänmedicin  så att vi  inom 5 -10 år kan vara den bas i svensk sjukvård som utredningen vill lagstifta om och utveckla. Primärvården och specialisten i allmänmedicin  måste bli den naturliga sjukvårdskontakten för alla genom hög tillgänglighet, hög kompetens och hög kontinuitet.
 

 
Senast uppdaterad 2018-03-26

 

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11