Alkohol och drogtestning i regionen

Inom kort siktar på Region Gävleborg på att införa slumpmässiga drogtester. 

I korthet planeras det fungera enl. nedan:
Kokain, Amfetamin, Cannabis, Opioider och bensodiazepiner testas via ett urin-prov. Alkohol via utandning.
Provtagning sker under dygnets 24 h på slumpmässigt utvalda medarbetare.
Målet är att testa 25 % av arbetsstyrkan årligen.
Motivet är en ökad patientsäkerhet och personalvård, att tidigt kunna erbjuda vård/rehab.

Vid positivt alkoholtest så får medarbetaren lämna arbetsplatsen och ett möte bokas kommande dag med VC.
Urinprovet avkodas och ett positivt prov kopplas samman med individen först hos läkaren (kallas MRO, Medical Review officer) på den externa företagshälsovården som analyserar/ansvarar för provet.
MRO'n gör därefter en bedömning om detta är ett missbruk eller medicin tagen enligt ordination.
Vid behov träffas MRO och arbetstagaren för samtal och bedömning.

Om vederbörande arbetstagare har recept på preparatet anses provet vara negativt. I detta fall blir svaret till VC att provet var negativt.
Att vägra lämna prov? – Innebär att medarbetaren försätter sig i en misstankesituation och att vederbörande motarbetar regionens ambition om en patientsäker och hälsosam arbetsmiljö.
Om testet påvisar olaglig substans och/eller om arbetstagaren arbetar på en enhet där narkotikaklassade mediciner försvinner kan en polisanmälan bli aktuell. 

GHLF´s medlemmar och styrelse är delade i denna fråga.
GHLF har deltagit i flera möten om detta och nedan följer exempel på åsikter som förts fram. Satsningen kan inte utvärderas eftersom inget mått på problemets storlek finns innan testerna införes. Sekretess-frågan, kommer positiva prov bli offentlig handling i t ex en personakt?

När upphör sekretessen att gälla? Det är en svår juridisk fråga.
Kritik från datainspektionen har kommit och förskjutit införandet. Vid ett positivt prov som kräver rehab är det mycket osannolikt att sekretessen upprätthålls. Flera andra potentiella problem har belysts t ex ryktesspridning, att det stör verksamheten, hur ser åtgärderna ut vid positivt svar, klarar cheferna av dessa delikata problem etc. etc.

Övrigt:
Införandet riskerar att bli uppskjutet p.g.a. att Regionens tilltänkte MRO är sjukskriven.
Vidare har man begärt ett samråd med datainspektionen då man tidigare fått kritik för hanteringen av person-uppgifter i samband med testningen.

 
Senast uppdaterad 2017-10-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11