Läkarförbundet avråder läkare från att delta vid utvisning av asylsökande

World Medical Association, där Läkarförbundet ingår, har i ett uttalande fastslagit att läkare inte ska medverka vid tvångsåtgärder vid utvisningar. 

Vår yrkesetik ger ramarna för patient-läkarrelationen. Oavsett patientens juridiska status ska vi ge vård efter behov, och patienten har möjlighet att välja att ta emot eller avstå den vård vi erbjuder. Undantag finns exempelvis vid psykiatrisk tvångsvård. Vid utvisning av flyktingar är det av största vikt att vi bibehåller vår professionalitet och yrkesetik. Det innebär att ha patientens hälsa som första prioritet. Att medverka till tvångsmedicinering för att underlätta en utvisning är ett tydligt brott mot vår yrkesetik. Att som läkare finnas på plats under en transport med syfte att säkerställa transporten kan inte ses som ett uppdrag för patientens bästa, utan snarare som myndighetsutövning. World Medical Association, där Läkarförbundet ingår, har i ett uttalande fastslagit att läkare inte ska medverka vid tvångsåtgärder vid utvisningar. Läkarförbundet instämmer till fullo i detta och avråder därför läkare från att delta vid utvisning av asylsökande. 

Elin Karlsson, ordförande i läkarförbundets Etik och Ansvarsråd

Senast uppdaterad 2017-04-06