Är läkarledda sjukhus bättre?I en nyligen publicerad tvärsnittsstudie har Amanda H. Goodall vid IZA Institute for the Study of Labor i Bonn undersökt om klinikers vårdresultat påverkas av sjukhusdirektörens bakgrund (1). Resultatet mättes med hjälp av en rankingmetod som framtagits för att guida amerikanska patienter till den bästa vården. Studien visade att läkarledda sjukhus rankas högre än sjukhus ledda av icke-läkare, exempelvis individer med ekonomibakgrund eller annan vårdyrkeskategori. Av de högst rankade sjukhusen var majoriteten av sjukhusdirektörerna läkare.


Historiskt sett har läkare varit ledare och chefer inom vården, men i dagsläget är det vanligare med chefer med annan bakgrund. I takt med att sjukvårdsorganisationen blivit alltmer komplex har flera debattörer framfört åsikten att läkarledd sjukvård leder till godare patientvård och sjukhus som presterar bättre. Dock finns inga tidigare empiriska studier som bevisar eller motbevisar denna hypotes.

I den aktuella studien har man utgått från the US News and World Report, som sedan 1993 presenterar årlig statistik över amerikanska sjukhus (IHQ - Index of Hospital Quality). IHQ baseras på mått av såväl process, struktur och outcomes. I studien har man utgått från de etthundra högst rankade sjukhusen avseende onkologi, gastroenterologi och kardiologi/thoraxkirurgi. I en separat studie analyserade man ledarskapet på de 21 sjukhus som fick höga poäng inom minst sex av 16 specialiteter (”Honor roll”).

Resultaten visar att medelvärdet på IHQ för de olika sjukhusen var signifikant högre (8-9 poäng, maxpoäng 100) på sjukhus med läkarutbildade sjukhusdirektörer (p<0.001) oavsett vilken av de tre specialiteterna man studerade. Inom exempelvis cancersjukvården hade läkarledda sjukhus i medel 32 poäng, att jämföras med 24 poäng för icke-läkarledda sjukhus (SD 4.18). Bland de 21 sjukhus som uppfyllde kraven för ”Honor roll” leddes 16 stycken av läkare.

En tvärsnittsstudie kan inte bevisa kausalitet. IHQ har bland annat kritiserats för att viktigt arbete såsom preventiv medicin och lärandemiljö inte får erforderlig vikt. Goodall menar att de högst rankade sjukhusen har hög status och därmed det bredaste valet av ledarskapskandidater vid rekrytering av chefsposter. Att dessa sjukhus i högre utsträckning väljer läkare i ledarposition antyder att individer med medicinsk utbildning utgör effektiva sjukhusdirektörer. Detta ligger i linje med forskning från icke-medicinska branscher, där ”expert leaders” med intuitiv kunskap om kärnverksamheten och organisationen lyfts fram när det gäller beslutsfattande och strategi (2,3).

 

Adina Welander,  SYLF:s styrelse, AT-läkare, Stockholm

  

1. Goodall A.H. Physician-leaders and hospital performance: is there an association? Soc Sci Med, 2011, 73:535-9.

2. Goodall, A. H. Should research universities be led by top researchers, and are they? Journal of Documentation,  2006, 62, 388-411.

3. Goodall, A. H., Kahn, L. M., Oswald, A. J. Why do leaders matter? A study of expert knowledge in a superstar setting. Journal of Economic Behavior and Organization, 2011, 77, 265-284.

Senast uppdaterad 2011-12-22