Jämställda läkare - ett program från Sveriges läkarförbund

Jämställdhetsbegreppet introducerades politiskt i slutet av 60-talet för att skilja ut kön från jämlikhet. Med jämställdhet menas att kvinnor och män ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter på väsentliga områden i livet. Det innebär bland annat jämn fördelning av makt och inflytande, lika villkor och förutsättningar vad gäller arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet och delat ansvar för hem och barn. Har kvinnor och män inom läkarkåren samma villkor i arbetslivet och lika lön för lika arbete? Förekommer lönediskriminering? Kvinnor och män är jämställda i Sverige – är det en myt eller verklighet?

I Läkarförbundets mål- och visionsdokument slås fast att förbundet ska arbeta för genusneutrala villkor för läkares yrkesliv och karriärmöjligheter, att ingen läkare missgynnas i sitt yrkesliv pga. föräldraskap och för att osakliga eller oförklarade löneskillnader baserade på kön inte ska förekomma. Vi vill att alla läkare ska ha samma goda villkor för kompetensutveckling och forskning.

För att uppnå jämställdhet inom läkarkåren behövs kunskap om mäns och kvinnors olika livs- och arbetsvillkor och att dessa olika villkor synliggörs, att varje fråga som berör individer prövas ur ett jämställdhetsperspektiv. För att uppnå verklig och varaktig förändring krävs både vilja till förändring och mod att våga se.

Inom forskningsfältet organisation och kön tillförs ett könsperspektiv till organisationen. Det är ett omfattande område som beforskats sedan 70-talet. Att arbeta med köns- eller genusperspektiv innebär medvetenhet om att det är av betydelse och att det får konsekvenser att vi är kvinnor och män i arbetslivet. Det innebär också vetskap och kunskap om att kvinnor och män befinner sig i arbetslivet på olika villkor. Vi måste alltså fråga oss om föreslagna beslut, åtgärder eller förändringar får olika effekter för kvinnor respektive män.

Hur arbetar vi fackligt med jämställdhet? Det handlar bland annat om att tillföra ett genusperspektiv till alla fackliga frågor som principer för lönesättning, karriärvägar, befordran, rekrytering, arbetets organisation, arbetstider, utbildningsfrågor och psykosocial arbetsmiljö. Jämställdhet är inte en isolerad företeelse utan en ingrediens som påverkar helheten. Alla som är engagerade i förbundsarbetet, såväl förtroendevalda som tjänstemän, ska arbeta med genusperspektiv och ha god kunskap inom området.

Senast uppdaterad 2016-04-28
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12