Verksamhetsberättelse 2006

Verksamhetsberättelse avgiven av styrelsen för Samfundet Äldre Läkare för verksamhetsåret 2006

Styrelsen har bestått av Hans Rundcrantz ordförande, Barbro Westerholm vice ordförande, Hans Hallander sekreterare, Per Henrik Magnusson skattmästare, Nils Tryding reseansvarig samt ledamöterna Anders Persson och Anita Bråkenhielm.
Revisorer har varit Bertil Widman och Jan Ekstedt med Gunnar Sandberg som suppleant.
Valberedning har varit Johan Killander (sammankallande), Bengt Lindskog och Lars Hakelius med Göran Wedenmark som suppleant.

Samfundet hade vid verksamhetsårets slut 2158 medlemmar, av vilka 248 var 85 år eller äldre och därmed avgiftsbefriade. Medlemmar i Läkarförbundet som uppnått 65 års ålder, i år födda 1941, har inbjudits att bli medlemmar i SÄL. Av de 478 tillfrågade har 42 bejakat kallelsen, en procentuell minskning jämfört med föregående år, delvis sannolikt beroende på att många arbetar vidare till 67 års ålder. En inbjudan utgick också till 199 medlemmar i Läkarförbundet födda 1936. Av dessa anmälde sig 10 som ledamöter innan årsskiftet. Registret över anhöriga till avlidna medlemmar, som genom anmälan till sekreteraren beretts möjlighet att i mån av plats delta i Samfundets arrangemang, omfattade åtta namn.

Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden, nämligen 10 januari i Stockholm, 19 maj i Mora samt 8 september i Uppsala.
Årsmötet avhölls den 19-21 maj i Mora med ca 140 deltagare och Jonas Nisell som samordningsansvarig arrangör.
Höstmötet arrangerades i Uppsala den 8-10 september i samverkan med Uppsala Medicinska Seniorer och med ca 235 deltagare.
Båda mötena karakteriserades av högklassiga vetenskapliga program och välavvägda arrangemang. De utflykter och kulturella begivenheter som anordnas i samband med mötena ger tillfällen till uppskattade sociala kontakter och muntra återseenden.

Skåne - SÄL och Väst-SÄL är båda adjungerade till SÄLs styrelse. Skåne-SÄL konstituerades 2001 har ca 300 medlemmar och Anders Biörklund som ordförande.
Hösten 2005 konstituerades ett Väst-SÄL och som första ordförande valdes Göran Wedenmark. Man har redan registrerat ca 250 medlemmar.

SÄL har varit representerat vid Läkarförbundets fullmäktigemöte, Delföreningarnas och Sjukhusläkarföreningens representantskapsmöten. SÄL är adjungerat till styrelsen för Stockholms Läkarförening.

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2006-06-01, fastställde trots invändningar från SÄL, förbundsavgiften för pensionärsmedlemmar till 63 kr per månad (756 kr per år) med Läkartidningen inkluderad i denna avgift.
På uppdrag av årsmötet i Mora avser styrelsen att föreslå förändringar i Samfundets stadgar så att pensionerad läkare kan antagas som associerad ledamot av SÄL utan att samtidigt vara medlem av Sveriges Läkarförbund.
Eftersom många SÄL-medlemmar är missnöjda med utvecklingen av sparandet i SalusAnsvar Liv har SÄL engagerat sig i en ”Grupptalan mot SalusAnsvar”. I denna talan hävdas att livbolaget undanhållit 660 milj. kr. från försäkringstagarna. För att en grupptalan skall kunna igångsättas krävs ca 2000 medlemmar. Vid årsskiftet hade ca 350 anmält intresse.

SÄLs ekonomi är god. Medlemsavgiften har varit 125 kr. Medel från Kamratfonden har  utnyttjats till att reducera kostnaderna för de ledamöter som deltar i föreningsmöten.

Resorna har under året lockat många deltagare. De är speciella på det sättet att endast SÄLar och medföljande deltar. Under 2006 arrangerades 4 resor. Konst och/eller musik stod på programmet i Barcelona/Valencia, New York/Philadelphia/Washington och Schweiz. Dessutom arrangerades en resa till Sicilien.

Medlemsbladet har utkommit med 3 nummer. MB distribueras till samtliga SÄL - medlemmar samt till Läkarförbundets, Sjukhusläkarföreningens och Stockholms Läkarförenings ledningar. Det innehåller information och anmälningsblanketter om kommande möten samt referat från det som varit. Något av mer lättsam typ har också funnit en plats.

SÄLs hemsida återfinns under Läkarförbundet www.slf.se/sal. Från denna finns en direktlänk till www.tryding.se där reseprogrammet kontinuerligt uppdateras.


Stockholm 2007-01-09

Hans Rundcrantz, ordförande
Barbro Westerholm, vice ordförande
Hans Hallander, sekreterare    
Per Henrik Magnusson, skattmästare     
Nils Tryding, reseansvarig
Anita Bråkenhielm           
Anders Persson               

 

 
Senast uppdaterad 2010-01-13
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se
Mån - tors 9-17, fre 9-13

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån - tors 9-15, fre 9-13