Studie- och arbetsmiljö

Studenträttigheter i studie- och arbetsmiljöfrågor

Om du har frågor eller vill anmäla brister kopplat till din studie- och arbetsmiljö ska du i första hand vända dig till studentskyddsombudet vid ditt lärosäte.

Studentskyddsombuden väljs i regel av studentkårerna vid respektive lärosäte. Möjligheten att utse ett studentskyddsombud är en rättighet som specificeras i Arbetsmiljölagen. 

Studentskyddsombudens uppgift är att:

• Företräda studenter i studie- och arbetsmiljöfrågor
• Påverka arbetsförhållanden i syfte att bidra till en god arbetsmiljö
• Delta i skyddsrond
• Vid förändringar undersöka hur dessa påverkar studenternas studie- och arbetsmiljö 

Studentskyddsombudet har rätt att:

• Begära skyddsrond i lokaler där studenter vistas
• Delta i skyddskommitté
• Om arbete innebär omedelbar eller allvarlig fara för students liv och hälsa och detta inte åtgärdas har studentskyddsombudet rätt att föra frågan vidare till berört skyddsombud för bedömning om arbetet skall avbrytas i avvaktan på ställningstagande av yrkesinspektionen

Läs mer om vad som gäller med studenters arbetsmiljö och vad ett studentskyddsombud är. Du kan även få råd och stöd i studie- och arbetsmiljöfrågor genom att kontakta vår medlemsservice, eller genom att lyfta dina frågor med din lokalavdelning.

Senast uppdaterad 2018-02-20