Preklinrapport

Sveriges läkarförbund Student har sedan start verkat för att läkarutbildningen skall hålla en hög kvalitet. En viktig del i detta arbete är att undersöka hur studenterna upplever den prekliniska delen av läkarutbildningen, detta genomförs med hjälp av den så kallade Preklinenkäten. I höstas skickades enkäten till studenter som läste sin sjätte termin vid något av landets lärosäten. 

Generellt sett är de svarande nöjda med den prekliniska delen av utbildningen. Skillnaden vad gäller nöjdhet är generellt sett liten när årets resultat jämförs med resultatet från 2013. Det finns dock en märkbar förändring - i Uppsala har andelen nöjda och mycket nöjda studenter minskat från 91 till 72 procent.

En positiv nyhet är att, i jämförelse med föregående mätning, anger ett större antal studenter ett högre betyg vad avser de praktiska delarna av utbildningen. Detta mönster går igen i fråga om förbättringsbehov, färre studenter anger att de ser ett stort förbättringsbehov av utbildningens praktiska delar. När studenterna graderar undervisningsmomentens kvalitet får undervisning i mindre grupp högst betyg medan undervisning i ledarskap får lägst. Totalt sett svarar en av fem läkarstuderande att undervisningen i ledarskap är klart undermålig.

Nästan 60 procent av alla svarande anger att de studerar mer än 40 timmar per vecka. Flest studenter som uppskattar att de i genomsnitt lägger ned mer än 50 timmar i veckan på sina studier finns i Umeå. Umeå är även den ort där de läkarstuderande känner sig mest stressade.

Vid föregående mätning angav 23 procent av alla kvinnliga svarande att de under sin studietid upplevt negativ särbehandling på grund av kön - denna siffra är oförändrad.

Hälften av alla svarande studenter anger att de är intresserade av att ägna sig åt forskning i någon form. Störst intresse för forskning finns hos de studerande i  Stockholm och Göteborg, minst intresse finns i Örebro. Intresset för att forska verkar påverkas av om studenten under utbildningenuppmuntrats till eller beretts möjlighet för att ägna sig åt forskning. I Stockholm och Göteborg finns flest studenter som svarat att de att under utbildningen har uppmuntrats till/beretts möjlighet att ägna sig åt forskning, i Örebro är andelen lägst.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Senast uppdaterad 2016-06-20