Handledningsrapporten 2016

Sveriges läkarförbund Student har under hösten 2016 genomfört en enkätundersökning om den kliniska delen av läkarutbildningen. Målgruppen för undersökningen var läkarstudenter vid svenska universitet som under höstterminen läste termin nio.

De svarande studenterna är överlag relativt nöjda med den kliniska delen av utbildningen. Likt undersökningen som genomfördes 2014 uppger hälften av de svarande att det finns ett stort behov av att förbättra de praktiska delarna av utbildningen.

Av de svarande studenterna har endast 17 procent alltid haft tillgång till en personlig handledare under sina kliniska placeringar. Bland de studenter som haft tillgång till en personlig handledare är den generella uppfattningen att handledningen fungerat väl.

Det har skett en kraftig ökning av den negativa särbehandlingen på grund av kön, främst bland kvinnor. Hälften av de svarande kvinnliga studenterna uppger att de blivit negativt särbehandlade. Det har främst tagit sig uttryck genom att manliga studenter har fått företräde i praktiska moment, samt nedlåtande kommentarer från manliga handledare. Bland de manliga studenterna har 18 procent upplevt negativ särbehandling på grund av kön, främst genom att de uteslutits från gynekologiska och obstetriska undersökningar.

Drygt hälften av de svarande uppger att de vill ha utökad ledarskapsutbildning. I jämförelse med det sammanfattade betyget på den kliniska delen av utbildningen så får ledarskapsutbildningen märkbart sämre betyg.

I likhet med undersökningen 2014 känner sig studenterna överlag stressade på grund av sina studier. Hög studiebörda är ytterligare en generell uppfattning bland de svarande.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här

Senast uppdaterad 2017-09-15