Enkäter

Under flikarna till vänster återfinns Sveriges läkarförbund Students enkätundersökningar av de sju svenska läkarprogrammen. Preklinenkäten undersöker utbildningskvaliteten under de tidiga terminerna, och skickas ut till studenter som studerar termin sex. I Handledningsenkäten så skickas enkäten ut till studenter som studerar termin nio, och enkäten fokuserar särskilt på aspekter kopplat till den kliniska praktiken (VIL/VFU). 

SLF Student vill rikta ett varmt tack till alla studenter som svarat på enkäterna och möjliggjort sammanställningen av dessa rapporter! Svaren är avgörande för att resultaten ska bli meningsfulla, och eftersom dessa nationella enkäter är unika i sitt slag så är SLF Student angelägna om att fortsätta med denna verksamhet. 

Respektive enkät skickas ut och publiceras vartannat år, en i taget, sedan 2010. Den senaste Handledningsenkäten undersöker utbildningskvaliteten för 2016, och den senaste Preklinenkäten avser utbildningskvaliteten för 2015.

Håll utkik för Preklinrapporten för 2017 som kommer inom kort!

Senast uppdaterad 2018-01-27