Vad innehåller uppdraget?

Som förtroendevald representerar du kollegorna i relationen med arbetsgivaren, exempelvis genom att fortlöpande delta vid fackliga möten på arbetsplatsen och i lokala förhandlingar. Lokalföreningens och den fackligt förtroendevaldas huvudsakliga uppgift är att företräda och bevaka medlemmarnas rättigheter, i enlighet med gällande lagar och avtal, gentemot arbetsgivaren i enskilda och kollektiva frågor. Det är lokalföreningarna som utser de fackligt förtroendevalda.

Rollen som fackligt förtroendevald

Det fackliga uppdraget är ett förtroendeuppdrag från medlemmarna att främja medlemmarnas intressen. I rollen som fackligt förtroendevald kan du företräda medlemmarna, lokalföreningen och förbundet i fackliga frågor både i samverkan och i förhandlingar med arbetsgivaren. Ibland är
du företrädare för kollektivet och ibland för enskilda individer.

Som påläst, förankrad, kunnig med kännedom och förståelse för verksamheten är du som fackligt förtroendevald en tillgång för både medlemmar och arbetsgivare. Du är en viktig kugge för att verksamheten ska utvecklas på bästa sätt. Fackligt arbete är kompetensutvecklande för dig som individ och en skola i ledarskap.

Läkarförbundets ställning och representativitet inom läkarkåren ger oss även en stark röst och möjlighet till stort inflytande för läkarkåren även i professionsfrågor. Det är också en viktig uppgift att synliggöra medlemmarnas betydelse för verksamheten.

Det är viktigt att arbetsgivaren känner till att du har ett fackligt uppdrag. Som utsedd och anmäld fackligt förtroendevald omfattas du av Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML)  och det regelsystem som finns i den.
Det är också viktigt att du som ny fackligt förtroendevald får utbildning i fackliga frågor. Förbundskansliet i Stockholm arrangerar årligen facklig utbildning. Lokalföreningen kan även arrangera sådan utbildning lokalt.

Lokalföreningen

Lokalföreningarna är medlemmarnas första kontaktyta och de svarar för en stor del av förbundets vardagliga medlemsservice. Varje lokalförening har en styrelse som är ansvarig inför sina medlemmar. Lokalföreningen är lokal part för Läkarförbundet, företräder medlemmarna och tecknar lokala kollektivavtal.

Lokalföreningens styrelse

Lokalföreningens styrelse organiserar det fackliga arbetet och utgör plattform för den lokala representationen. Styrelsen är också ansvarig för att kommunicera det fackliga arbetet till
medlemmar och förtroendevalda. Hur styrelsen arbetar beror förstås på om det finns kansli och vilken kunskap som finns där. Det är dock viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning
och tydliga roller. Lokalföreningens styrelse företräder lokalföreningen, tecknar firma, är ansvarig för den ekonomiska redovisningen, för dokumentation och övrig administration.

Ditt uppdrag inom lokalföreningen

Om du är samverkansrepresentant eller klinikombud ska du i första hand delta i samverkansmöten på kliniknivå/vårdcentralsnivå som lokalföreningens representant. Enligt många samverkansavtal är samverkansrepresentanten också skyddsombud och samverkansgruppen är skyddskommitté.
Grundtanken i samverkanssystemet är att så många frågor som möjligt ska behandlas av dem som är direkt berörda. Samverkan ska ske nära beslutsnivån och därför finns flera samverkansnivåer. Det innebär att det är extra viktigt att lokalföreningen är representerade på alla nivåer.
Om du har ett förtroendeuppdrag som skyddsombud omfattas du i den verksamheten förutom av FML:s regler även av Arbetsmiljölagens (AML) skyddsregler för skyddsombud.
Lokalföreningen beslutar om hur uppdragen ser ut och fördelningen av arbetsuppgifter, ansvar och facklig tid.

Senast uppdaterad 2016-04-14
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton