Beskattning av ersättningsetablering

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen gällande rättsläget vid ersättningsetablering och beskattning av näringsverksamhet.

Högsta Förvaltningsdomstolen har i en dom den 15 juni 2015 (mål nr 5395-14) fastställt det förhandsbesked som Skatterättsnämnden lämnade i september 2014 (Dnr 36-14/D). Skatterättsnämnden ansåg att etableringsrätten har ett eget ekonomiskt värde men att etableringsrätten inte kan överlåtas separat utan måste anses ingå i värdet av hela verksamheten. Detta innebär att ersättningen för att överlåta - sälja sin ersättningsetablering- bör redovisas skattemässigt i aktiebolaget, inte som inkomst av tjänst. Rättsfallet handlar främst om hur en säljare ska redovisa avyttringen av verksamheten men kan enligt Skatteverkets uppfattning även beaktas när det gäller köparen. Som köpare behöver man inte ta privata medel för förvärvet av köpet av en etablering utan kan ta medel från aktiebolaget.


Etableringsrätten kan endast innehas av fysiska personer. Om det är ett aktiebolag som förvärvar verksamheten inklusive etableringsrätten, kan ägaren, om det är denne som formellt kommer att stå som innehavare av rättigheten, slippa beskattningskonsekvenser pga. Förvärvet. Detta under förutsättning att det finns ett avtal mellan den fysiske personen och bolaget om att alla framtida ersättningar pga. innehavet av etableringsrätten ska tillfalla bolaget. Det gäller även en framtida avyttring av etableringsrätten. Den ersättningen ska tillfalla bolaget och inte ägaren. I annat fall kan ägaren komma att utdelningsbeskattas för ett belopp motsvarande ersättningen för etableringsrätten eftersom bolaget betalt för en tillgång som är ägarens. Beskattningstidpunkten blir i så fall tidpunkten för bolagets förvärv av etableringsrätten.

När det gäller frågan om utdelningsbeskattning gäller följande. Om ett aktiebolag anskaffar egendom som kommer att tillfalla ägaren och inte bolaget ska ägaren vid tidpunkten för köpet beskattas för ett belopp motsvarande värdet på denna tillgång som förvärvats. Om ett aktiebolag betalar för en etableringsrätt som inte ska användas i bolagets verksamhet utan i ägarens enskilda firma kan bolaget inte förvärva någon etableringsrätt utan beskattningskonsekvenser för ägaren. 

De vårdgivare som tidigare har överlåtit sina etableringar och beskattats som passiva näringsidkare bör begära omprövning i sak. Begäran om omprövning måste ske senast det sjätte året efter det beskattningsår då försäljningen redovisades. Även de som tidigare överklagat och förlorat bör begära omprövning.

Kontakta skattemyndigheten och begär en omprövning av beslutet. Vid kontakt kan hänvisas till Högsta Förvaltningsdomstol (Mål nr 5395-14) vilken innebär att ersättningen ska redovisas skattemässigt i aktiebolaget.

Till Skatteverket för information och för att hämta blankett för omprövning av beslut.

Telefon: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se
Måndag 9-12, tisdag-fredag 9-12, 13-15

Senast uppdaterad 2015-12-10
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton