Specialiseringstjänstgöring

Specialiseringstjänstgöringens villkor och kvalitet är en angelägen fråga för Läkarförbundet. Under de senaste åren har påverkansarbete särskilt inriktats på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för läkares specialiseringstjänstgöring (2008:17 samt 2015:8) och implementeringen av dessa i verksamheterna. Att skapa en god och jämn kvalitet på ST kommer även fortsatt att vara en prioriterad fråga för Läkarförbundet.

Läkarförbundet tycker:

  • Det är angeläget att förutsättningarna för ST beaktas i planeringen och införandet av förändringar av sjukvårdens organisation och arbetssätt. En ST av god kvalitet ska kunna bedrivas oavsett driftsform. En mångfald av vårdgivare inom hälso- och sjukvården ställer krav på samverkan mellan huvudmän och vårdgivare samt att regelverk, avtal och ersättningssystem stödjer en sådan samverkan.
  • Den externa granskningen av vårdenheter som utbildar ST-läkare är en viktig del i att skapa en god kvalitet i ST. Läkarförbundet anser att det även fortsättningsvis är viktigt att granskningen sker på ett konstruktivt och stödjande sätt inom professionen genom SPUR-inspektionerna.
  • Studierektorn är en nyckelperson i läkares specialiseringstjänstgöring. Läkarförbundet välkomnade därför de tydliggöranden om studierektorns roll som gjordes både i föreskrifterna från 2008 och 2015. Läkarförbundet anser dock att rollen bör stärkas ytterligare och få ett tydligare mandat, bland annat genom att krav ska ställas på vårdgivaren att skapa förutsättningar för studierektorn att uppfylla sina åtaganden.
  • Handledningen är en central del av ST. Läkarförbundet anser att handledningen ska planeras in i ordinarie tjänstgöringsschema, att handledningen ska ske minst en gång per månad och att det ska finnas tydliga ramar och rutiner för handledningen.
  • Målbeskrivningarna från 2015 innehåller delmål som är gemensamma för flera specialiteter, de så kallade a- och b-delmålen. För att underlätta tolkningen och samsynen kring dessa, har Läkarförbundet utformat rekommendationer för delmålen. Det är viktigt att poängtera att rekommendationerna inte innehåller extra krav utan syftar till att ge stöd och råd utifrån befintligt regelverk.

Läs mer:

Läkarförbundets rekommendationer om allmänna kompetenser
Remissvar om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ST

Senast uppdaterad 2016-09-29
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11