Fortbildning

Sjukvårdens kvalitet och säkerhet beror på läkarens kompets och skicklighet.

Alla läkare ska ha goda förutsättningar att under hela sitt yrkesliv ta till sig ny kunskap.

Läkarnas kompetens har en avgörande betydelse för sjukvårdens kvalitet och säkerhet och fortbildningen är därför en viktig del av utvecklingsarbetet inom vården. Att läkare får bra fortbildning är prioriterat för Läkarförbundet. 

I Läkarförbundets fortbildningspolicy slår vi fast vad som krävs för att läkare ska få rimliga förutsättningar för sin fortbildning:

Nationell reglering i form av föreskrift

Det behövs ett tydligare nationellt ansvarstagande för hälso- och sjukvårdens kompetensutveckling. För att tydliggöra både arbetsgivares och arbetstagares ansvar för läkarnas fortbildning krävs en föreskrift som tydligt reglerar en systematiserad fortbildning med en fortbildningsplan för varje läkare. En reglerad fortbildning ökar möjligheterna för en jämlik vård och hälsa då den säkerställer att alla läkare får fortbildning.

Individuell fortbildningsplan

Varje läkare ska ha en individuell fortbildningsplan som följs upp och revideras regelbundet. I fortbildningsplanen ska behovet av både extern och intern fortbildning framgå. En fortbildningsplan säkerställer att fortbildning ses som en naturlig del av hälso- och sjukvårdsverksamhetens systematiska kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete. Fortbildningen ska ha medicinskt fokus och inte på organisatoriska eller administrativa uppgifter. Läkare ska ha en god lärandemiljö med tid för kollegial dialog, eftertanke, kunskapsöverföring och sökande av information. Alla specialistläkare ska kunna avsätta minst en halv dag i veckan sammanlagt för internutbildning och egen fortbildning.

Budget för extern fortbildning

Det ska finnas tillräckliga budgeterade resurser till utbildningar och konferenser för alla specialistläkare, med möjlighet till motsvarande minst 10 dagars extern fortbildning per läkare och år. Det ska finnas god tillgång på kurser och konferenser av hög kvalitet.

Extern uppföljning

Att vårdgivare och yrkesföreträdare uppfyller sina skyldigheter måste vara föremål för extern uppföljning. Fortbildningen ska därför redovisas i verksamhetsberättelsen för att underlätta granskning.

Redovisning av fortbildning vid upphandling

Arbetsgivaren ska erbjuda fortbildning av hög kvalitet och i tillräcklig omfattning. Vid upphandling, oavsett driftsform, ska sjukvårdshuvudmannen ställa krav på att anbudsgivarens erbjuder medarbetarna kompetensutveckling i tillräcklig omfattning samt öppet redovisar tidsåtgång för läkarnas fortbildning.

Senast uppdaterad 2017-10-30
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11