Styrning av vården

Sverige är ett för litet land för att rymma 21 självstyrande landsting och regioner med ansvar för sjukvården.

Den svenska hälso- och sjukvården hör till de främsta i världen när det gäller vårdens kvalitet och behandlingsresultat. För att klara att behålla den positionen – och för att lyckas ge befolkningen en jämlik sjukvård i alla delar av landet – måste ansvaret för sjukvården flyttas från landstingen till staten.

Internationella jämförelser visar med önskvärd tydlighet att den svenska sjukvården håller mycket hög kvalitet. Vården är också jämförelsevis jämlikt fördelad och ges efter behov. Vi har anledning att känna stolthet, både över vårdens resultat och över den generella välfärdsmodellen. Men dessa resultat har varit möjliga att nå trots – inte tack vare – vårt sätt att organisera vården i ett 20-tal landsting och regioner.

De senaste decenniernas snabba utveckling av nya avancerade behandlingsmetoder och läkemedel kommer inte att avstanna. Tvärtom kommer kraven på dyra investeringar i bland annat medicinskteknisk utrustning, nya effektiva mediciner och ändamålsenliga lokaler att fortsätta att öka. Därtill ökar behoven av att rekrytera personal som har kompetens att använda den nya högteknologiska utrustningen samt att utföra nya avancerade operationer och behandlingar.

Ett genomsnittligt svenskt landsting har, om man bortser från storstadsregionerna, ungefär 260 000 invånare. Med en befolkning som motsvarar halva Göteborgs kommun, och i många fall betydligt färre än så, förväntas alltså våra glesbefolkade landsting upprätthålla samma tillgänglighet och vårdkvalitet som exempelvis Stockholm där landstinget har fler än 2 miljoner invånare.

Detta är mycket svårt i dag och kommer i framtiden att bli ännu svårare, för att inte säga omöjligt. I synnerhet med tanke på att urbaniseringen inte ser ut att avstanna. Många av våra landsting är helt enkelt för små för att klara de tunga investeringar som är nödvändiga för att kunna bedriva sjukvård på ett rationellt, patientsäkert och jämlikt sätt. Denna utveckling är ytterst allvarlig.

På senare år har arbetet med att mäta vårdens resultat intensifierats. Tyvärr visar det sig att skillnader i resultat och väntetider mellan olika vårdenheter är oacceptabelt stora. Dessa geografiska orättvisor beror sällan eller aldrig på ovilja eller bristande kompetens på vårdgolvet utan är en följd av en otidsenlig, fragmenterad organisation som inte varit tillräckligt öppen för utveckling och innovationer.

Även svårigheten att rekrytera personal med rätt kompetens – och att få denna personal att stanna kvar och trivas – är ett växande problem och en utmaning inför framtiden. Sjukvården måste ha en organisation som klarar att tillgodose personalförsörjningsbehovet i alla delar av landet. Därför måste staten ta ett tydligare ansvar än i dag för sjukvårdens styrning och finansiering. Läkarförbundet menar att staten helt bör överta landstingens och regionernas roll som beställare och finansiär av sjukvård.

Ytterligare en nyckelfråga för framtidens sjukvård handlar om förutsättningarna för forskning och innovation. Samarbetet mellan vården, universiteten och näringslivet behöver fördjupas. En sådan utveckling skulle underlättas avsevärt om dagens system med 20-talet huvudmän ersattes med en enda.

Våra grannländer Norge och Danmark har sedan länge genomfört motsvarande förändringar av sjukvårdens organisation. De har valt lite olika modeller. I Norge är staten huvudman men vården drivs i praktiken av fyra statligt ägda hälsoföretag. I Danmark har man slagit ihop motsvarigheten till landsting till ett litet antal regioner. Men gemensamt för båda länderna är att ingen – vare sig patienter, politiker eller professionen – saknar den gamla modellen.

I båda länderna har vårdkedjorna blivit mer sammanhållna för patienterna, resurserna utnyttjas bättre och vårdkvaliteten är högre. Läkarförbundet har tidigare föreslagit en modell med statliga regionala beställarstyrelser som upphandlar sjukvård.

Den exakta organisatoriska lösningen är ingen huvudsak: det centrala är att bygga en organisation som har tillräckliga resurser och tillräcklig utvecklingskraft för att möta morgondagens vårdutmaningar.

Läs debattartikeln i SvD, 140825>

Senast uppdaterad 2016-06-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12