Vårdval

Läkarförbundets ställningstagande om vårdval grundar sig varje invånares rätt att själv välja sin läkare och sin vårdgivare. När invånaren ges ett ökat inflytande över sin vård samtidigt som den ökade konkurrensen stimulerar mångfald och ökar kvaliteten. Med fri etablering, inom ramen för ett valfrihetssystem, ökar dessutom antalet alternativ på sikt.

  • 2009 presenterade presenterade Läkarförbundet programskiften "Vårdval i primärvården - hur bör den utformas?"  och i den finns bland annat 24 punkter och "Läkarförbundets riktlinjer för en bra vårdvalsmodell".
  • 2014 och 2015 genomför Läkarförbundet en undersökningsserie om Primärvården som bland annat redogör för resultatet av vårdvalsreformen.

Vårdval är i första hand en form för upphandling. Rätten att välja vårdcentral har alltså egentligen inte med vårdvalsreformen att göra. Den rättigheten fanns innan vårdvalet och regleras i hälso- och sjukvårdslagen.

Kärnan vårdvalsreformen var istället etableringsfriheten där privata producenter fick en rättighet att starta vårdcentraler som konkurrerade med landstingets och med andra privata verksamheter.

Denna del av reformen blev en stor framgång. Ett stort antal nya privata vårdcentraler startades på kort tid. Totalt sett är idag 40 procent av landets vårdcentraler privata och det finns privata vårdcentraler i alla landsting även om antalet varierar stort.

De privata vårdcentralerna fungerar ofta bra och är populära bland dem som valt dem. Det är därför svårt att tro att landstingen kommer att föröka avveckla sina privata vårdcentraler. EU-rätten innebär att landsting måste upphandla sina privata vårdcentraler. Upphandlingarna kan antigen ske med vårdvalet eller genom Lagen om offentlig upphandling (LOU). 

LOU fungerar dock inte så bra för att upphandla vårdcentraler. Framför allt eftersom den kan innebära att läkarna och annan personal byts ut om en ny entreprenör vinner upphandlingen.

Allt talar därför för att vårdvalet kommer att behållas som upphandlingsform – om inte i alla så i alla fall i nästan alla landsting - även om obligatoriet skulle skrotas. Och eftersom vårdvalet förutsätter att privata och offentliga verksamheter behandlas på samma sätt innebär detta i sin tur att också de offentliga vårdcentralerna kommer att behålla vårdvalet som grund för sin verksamhet.

Läkarförbundets bedömning är alltså att primärvårdens vårdval är här för att stanna. Förbundet bild är också att vårdvalet – även om det inte är fullkomligt - har gett primärvården en viktig vitamininjektion sedan 2010.

Det som avgör hur vårdvalet fungerar är hur systemet utformas och vilka förutsättningar som ges. Förbundet har varit start kritiskt till att landstingen getts så stora frihetsgrader att bestämma hur vårdvalen utformas.  Idag finns 21 olika system för vårdval och som inte bygger på någon samlad tanke om hur vi ska kunna skapa en primärvård som fungerar för alla grupper av patienter i vårt land.

Den viktiga uppgiften blir därmed att utveckla vårdvalet och hantera de problem och brister som finns och att samtidigt slår vakt om den positiva utvecklingen. Här tycker vi också det att det är viktigt att diskussionen om primärvårdens organisation och inriktning kan ”avideologiseras” Istället för oövertänkta reformer och återställare måste det skapa en långsiktigt fungerande verksamhet som är speglar den mångfald av behov och förutsättningar som alla patienter i vårt avlånga land har.

Syftet med Läkarförbundets arbete med att utvärdera vårdvalet i primärvården är att bidra till den det kunskapsunderlag som behövs för att göra detta! 

Senast uppdaterad 2016-06-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12