Investera i vårdcentralernas allmänläkare

74 kommentar(er)

Läkarförbundet gjorde hösten 2012 en undersökning av antal läkare på vårdcentralerna som vi redovisar i rapporten ”Primärvårdens läkarbemanning”. Rapporten redovisar första steget av tre i Läkarförbundets utvärdering av primärvårdens vårdval.

Innan vi gjorde undersökningen fanns inte nationell statistik som kunde användas för att jämföra antal läkare i landstingen eller för att bedöma hur många ST-tjänster som behövs.

Vår undersökning visar bland annat att:

  • Det fattas 1 400 specialistläkare – eller 30 procent – om vi ska nå upp till riksdagens mål om en specialistläkare i primärvården per 1 500 invånare.
  • Skillnaderna över landet är stora. Bristen är koncentrerad till Norrland och några ytterligare landsting medan storstäderna haft en mer positiv utveckling.
  • Antalet ST-läkare i allmänmedicin måste omedelbart öka med 50 procent om läkarbristen inte ska förvärras. Frågan som då ställdes var om detta är möjligt och vad som kan göras för att få fart på ST-försörjningen? Läkarförbundet tog då fram ett kunskapsunderlag för landstingen som redovisas i rapporten ”System och strategier för att öka antalet ST-läkare i allmänmedicin”.

Många vårdcentraler har under lång tid haft problem att rekrytera specialistläkare. Bristen på läkare leder till brister i vårdens kvalitet och äventyrar patientsäkerheten. Ordinarie personal får en pressad arbetssituation. Många vårdcentraler blir beroende av hyrläkare. Läkarförbundets undersökning redovisar risker för ytterligare försämringar.

För att klara nuvarande uppdrag finns ett stort behov av fler specialistläkare i primärvården. Det gör det naturligtvis också svårt att ytterligare öka åtagandet i vården av de mest sjuka äldre. Primärvårdens ökade folkhälsoarbete med hälsosamtal liksom det ofta tidskrävande omhändertagandet av patienter med psykisk ohälsa är exempel på vad som också drabbas av läkarbristen.

1500 patienter per läkare

I dag arbetar omkring 4 800 specialistläkare i primärvården. Det antalet borde ligga runt 6 300 och går tillbaka till ett riksdagsbeslut år 2000 att en läkare i primärvården i genomsnitt ska ha 1 500 listade patienter. Det är också Läkarförbundets bedömning för att uppfylla tillräckliga kvalitets- och säkerhetskrav.

Endast en fjärdedel av vårdcentralerna har en förhållandevis god läkartäthet med i genomsnitt 1 600 eller färre listade patienter per läkare. På en sjättedel av vårdcentralerna har varje heltidsarbetande läkare så många som 2 600 eller fler listade patienter att ansvara för.

Mellan de landsting som har högst respektive lägst läkartäthet i befolkningen skiljer mer än 50 procent. 

Landstingets ansvar att ordna för ST-tjänster

För att klara tillgången på färdiga specialistläkare behöver antalet ST-läkare på vårdcentralerna öka. Stockholm är det enda landsting där ST-dimensioneringen är något så när i balans med behoven.

Läkarförbundets undersökning av läkarbemanningen inom primärvården är den första på 15 år. I stort sett alla vårdcentraler, både offentligt och privat drivna, har svarat (98,5 procent).

Ladda ner "Primärvårdens läkarbemanning">


Vad tycker du? Förutom enkäten till verksamhetscheferna vill vi samla in åsikter från dig som arbetar inom primärvården.

  • Vad är orsaken till dagens bemanningsproblem i primärvården?
  • Vilka frågor tycker du Läkarförbundet ska driva för att komma tillrätta med dagens bemanningsproblem i primärvården?
    Vill du svara direkt till oss kan du mejla svante.pettersson@slf.se Hör även av dig till honom om du har frågor kring vår undersökning.
Kommentera
Namn 
 
E-postadress (visas ej)
 
Kommentar 
 

  Hej!
Jag jobbar som leg. läkare på en privat vårdcentral i Stockholm. Efter en diskussion med min handledare vi har kommit överens att jag ska fortsätta med ST inom allmänmedicin. Därefter min handledare pratade med studierektorn angående min ST tjänst. Studierektorn har sagt att jag ska inte få ST block utan att ha något förklaring på varför. Jag undrar om ett beteende som det här är en orsak för dagens situation.
Mvh,
Alex
 
  NY
 
  3
 
 
 
  NY
 
  NY
 
  inte ens specialister gör något höll på kosta mitt liv och har men är bara 29 år
 
 
 
 
 
  Forts. Föreg. inlägg

Bemanningen i primärvården borde ligga på 1200 - 1500/ heltid allmänläkartjänst. Användarvänliga journadatasysten också nödvändigt. De nuvarande som finns är rejäla tidstjuvar. Det är även viktigtattarbetsuppgifterna blir väldefinierade och att ett heltidsarbete skall rymmas inom 40 tim för att få läkarna att orka stanna kvar på sina tjänster. Det borde vara ett krav att alla specialiteter randar 1 år på vårdcentral helst kontinuerligt allra minst i 2 sexmånadersperiodee.
Elisabeth
 
  Det är verkligen på tiden att Läkarförbundet lyfter denna viktiga fråga. Utan en välfungerande primärvård kollapsar även resten av sjukvården. Om vi skall locka de unga doktorerna till denna uppgift så är det viktigaste att man arb. för en rimlig arbetsbörda. Max 15
 
  Möjligheterna till att styra sitt arbete och till utbildning saknas helt nuförtiden,läkaren förväntas bara lyda order från verksamhetschef och administratörer,beta av så många patienter som möjligt dagligen(minst 20 dagl här)eftersom man pga vårdvalet ej vill säga nej till ngn som vill komma.Ngn ledighet för utbildning och kurser ges ej(annat än till sjuksköterskor)
Återinför undersköterskor som visar in pat på rummet,tar längd vikt och blodtryck färdigt,skriver in detta, ta gärna in flere pat på varsitt rum så läökaren kan gå emellan(som förr i tiden!)
 
  Jag tycker att man måste titta på Primärvårdens andel av den totala sjukvårdsbudgeten. De länder man jämför med när det gäller läkarkontinuitet i primärvården t ex ger en betydligt större andel av sjukvårds- budgeten till primärvården .
I Sverige är primärvårdens andel av sjukvårdsbudgeten 15-20% och i länder i Norden och övriga Europa är siffran 25-40%. Under många år har resurserna till primärvården ökat, men samtidigt har de ökat mer till sjukhusvården. Vi får den primärvård vi betalar för. Resurser betyder också en bättre arbetsmiljö och därmed lättare att rekrytera.
 
  Det är för patienterna vi jobbar men lönen är också viktig.
Det är ingen tvekan om att fler allmänläkare är negativt för löneutvecklingen
 
  Hej
Min uppfattning om brister på specialist läkare inom primärvården att de flesta läkare vikarierar innan AT-block och fortsätta som vik i många år utan särskild anledning, förutom att det är begränsad antal AT-Block och det är bara 2 ggr om året vilket gör att många läkare stannar i det nivå dvs vik underläkare .Jag tycker att det skulle vara bra om ni ökar antal AT-bLOCK för att sedan kan man specialisera sig bland annat inom primärvården som flesta är intresserad av .
MVH,
Ghada
 
  Höga krav på att "prestera" många patientbesök. Ofta är det ett internt kvalitetsmått som påverkar den individuella löneutveckling och andra förmåner. Samtidigt har vi
läkare ansvar att hantera många mer o mer vårdtunga och tidskrävande patienter. Mycket höga krav i kombination med stort ansvar och små möjligheter att påverka den egna arbetssituationen.
Detta är orsaken till att jag nu slutar som allmänläkare på vårdcentral och söker mig till en annat arbete.
 
  Med fler allmänläkare kanske mina patienter får 20 minuter, nu endast 15. Mer tid åt varje patient ökar kvaliteten på vården. Det är för patienterna vi jobbar hoppas jag.
 
  Fler allmänläkare ger sämre arbetsmarknad och sämre lön. Låt bristen kvarstå.
 
  Bygg ut primärvården med fler allmänspecialister! En bättre primärvård innebär bättre folkhälsa, lägre mortalitet, billigare sjukvård! All forskning i ämnet visar på det. Politiker vakna!
 
  (forts från förra inlägg)
Jag tror det är viktigt att distriktsläkarföreningen inte enbart är representant för den förstnämnda gruppen utan även ser till att den andra gruppen får sina intressen representerade.
Man skall och bör inte bedriva fackligt arbete där en stor del av medlemmarna känner sig åsidosatta och missnöjda.
 
  Sedan finns en annan grupp som utgörs av yngre energiska och positiva ST läkare och yngre specialister som tycker att lönen är viktig och som gärna extraknäcker på sitt kompvecka som hyrläkare och bygger upp ett kapital till sin familj, liksom de som av olika anledningar vill arbeta som hyrläkare på heltid. Dessa kollegor blir nog djupt besvikna av läkarförbundets arbete och känner sig ej lyhörda och funderar på att gå ur sitt förbund då man förstås oroas att framtida stafettmöjligheter och extraknäck försvinner. (forts se nästa inlägg)
 
  Det finns nog 2 helt olika intressen i allmänläkarkåren som är viktiga att skilja åt.

Dels finns de lite äldre distriktsläkarna som vill ha stabil arbetssituation och många kollegor omkring sig. Denna grupp har inget intresse för pengar och att knäcka extra som stafett är inget för dem. Denna grupp ger sitt helhjärtade stöd till läkarförbundets politik. (forts se mitt nästa inlägg)
 
  Först tack för alla kommentarer. Undersökningen är första steget i SLF:s uppföljning av vårdvalet. Det andra blir en enkät till förbundets medlemmar. Där kommer frågor om deltider och annat som rör det vardagliga arbetet. Vi räknar med att den ska kunna redovisa kanske till årsskiftet. Era kommentarer blir viktiga när frågorna ska tas fram.
En reflektion från undersökningen är att vårdcentralerna verkar ha väldigt olika förutsättningar. Antal listade per läkare skiljer sig dramatiskt mellan VC. I kommentarerna framfördes både förtvivlan och mycket positiva reflektioner om att verksamheten fungerar bra. Tyvärr lyser dessa erfarenheter nästan helt med sin frånvaro i debatten. Här tror jag att det är viktigt att båda bilderna tydliggörs också de som har en bra situation hörs och syns.
 
  Tycker inte alls att det behövs någon auskultation på VC. Föreslår att blivande läkare tjänstgör på sjukhuset, det är där de lär sig bäst. Finns ingen anledning att skicka ut dem till VC för att lära sig kirurgi t.ex. Bättre satsa på psykiatriskt block då psykiatrin är det i särklass sämst fungerande organet i svensk sjukvård.
 
  Jag tror också på att det nya som kommer när AT slopas måste innehålla en tid på vårdcentral.
 
  För mycket dokumentation på för kort tid. Ibland
också datorkrångel.
För kort tid för patientens problem, som ofta är fler än ett.Läkarens arbetsmiljö är viktig och då handlar det inte om det yttre med nya gardiner och möbler.
Lönen är ok. om man trivs med sina arbetsuppgifter och får den service man behöver och möjlighet att uppdatera sina kunskaper och önskvärt vore om man kunde få naturlig kontakt med andra specialister och inte bara remissvägen.
 
  Nej till fler allmänläkare

Med fler läkare blir det knappast lägre arbetsbelastning

Bara sämre löner
Och inga stafetter...
Sorgligt att det endast finns enstaka kloka människor här medan merparten blint applåderar distriktsläkarförbundets dåliga jobb
 
  När AT försvinner tycker jag att förslaget med ett allmänmedicinskt basår för alla är ett utmärkt sätt att locka nya läkare till primärvården.
 
  1- hög belastning och dålig ersättning
2-arbetsmiljö, fortbildning och lön
 
  Alla föackförbund jobbar för bättre löner och bättre arbetsmarknad för sina medlemmar.

Läkarförbundet gör tvärtom, man vill öka utbudet så att vi får sämre löner och villkor.

Inte konstigt att endast 40% av medlemmarna är nöjda med sitt förbund.

Nej tack till fler allmänläkare. Nej tack till distriktsläkarförbundets destruktiva policý att öka utbudet och försämra arbetsmarknad och löner.
 
  Det hade varit synnerligen underlättande om chefer på vårdentraler (motsv.)hade varit läkare. En grundförståelse för utsattheten med möjlighet att genuint stötta kräver kunskap som endast finns hos läkarkollegor. Inga ledarskaps kurser kan kompemnsera detta. Läkarledda vc har oftast den arbetsmiljö som gör patientarbetet engagerande, intressant och attraktivt. -Lättrekryterat. Släpp därtill in andra specialiteter som kirurgi, medicin,gyn mfl så skapas en arbetsmiljö som kan ta hand om det mesta enkelt och omgående! One stop shopping!
 
  Håller med Ylva Sandström 2013 03 21
 
  Huvudorsaken är att vi ej har enhetliga villkor för patentarbetet i landet. Vi som kår får därför olika villkor i utförandet. För att inte tala om patienterna som får olika bemötande och vård. Vi kan därför ej utgöra en enhetlig front mot politikerna. Tills vidare rekomenderar jag ingen ansvarstagande läkare att gå in i VGPV.
 
  Hej alla kommentetatorer.Vill glädja er med att jag i går till Läkarförbundets årsmöte lämnat 4 motioner med anknytning till de olägenheter ni beskriver.Framför allt tycks intygen skapa problem.Mitt förslag i motion 2 är att ómfattande intyg skrivs av självständig expertgrupp ej av vårdande läkare som är i beroendeställning till patienten. Mias kommenter i dag är ett rop på den hjälp jag föreslår. Säg nej till att skriva intyg som inte är medicinskt motiverade. Ingen kan tvingas skriva intyg.I förrgår kom jag i konflikt med patient som jag vägrade intyg. Han lever fel.Sjukhusklinikerna måste ta större ansvar och inte lasta allt på allmänmedicinarna läs mina motioner och delta med er representant på årsmötet.

Håkan Borg läkare sedan 28 maj 1963
 
  Under min långa karriär fr 1965 tills idag har slutenvården slukat mest resurser. När jag började med kirurgi var 7-9 läkare på en klinik med 4 vårdavdelningar, idag har samma klinik 25-30 läkare och 2 vårdavdelningar. Man måste finna en teknik att locka läkarna till öppenvården! Betala mer!! G.S.
 
  Valde bort arbete på vårdcentral pga sjukskrivningarna. Det finns inte en kultur i Sverige som tillåter att säga nej om pat upplever sig som ett offer. Offer för konflikt på jobbet/hemma, offer för arbetstakt, offer för värk, trötthet, otillfredställelse. Blir som läkare satt i myndighetsroll utan stöd från samhället för att säga nej. Många är inte sjuka, de upplever sig som offer. Orkar inte med den rollen.
 
  Lösningen är fler läkarchefer på vårdcentralerna och krav på alla läkare oavsett specialitet att deltid bemanna vårdcentralerna. Varför ska bara psykiatri-ST ha möjlighet att randa sig på VC, det borde vara ett grundkrav för all ST oavsett specialitet.
 
  Som distriktsläkare äger man inte sin egen tid längre. Besökstider dubbelbokas och förkortas. Vi förväntar oss genomföra samma undersökning som på sjukhusklinikerna men på kortare tid och utan assisterande personal. Sköterskor som bemannar inkommande pat.samtal ser inte patienterna och får därmed minskad klinisk kompetens och flyttar över små bekymmer till oss läkare. Vår administrativa tid åtgår till att ringa missnöjda patienter istället för att prioritera de sjuka med störst behov. Jag tror att problemen beror på att distriktsläkarens status har sjunkit så lågt att inte bara våra sjukhuskollegor undervärderar oss, nu gäller det även övr klinikpersonal och patienter också.
 
  Vad tycker du?

Jag tycker att läkarförbundet inte skall driva för fler allmänläkare. Jag vill ha brist och inte balans. Ju fler allmänläkare det blir, desto sämre arbetsmarknad och löner.

Så snälla läkarförbundet, vi vill inte bli fler allmänläkare, sluta prata om att vi behöver bli fler.
 
  Ingrid Eckermans punkt 1 tror jag är väldigt central. Under min ST-tid gjorde vi ibland på stormöten en informell enkät av hur vi tänkte oss att jobba i framtiden, dvs som färdiga specialister. En försvinnande minoritet tänkte sig jobba heltid och de flesta övriga en deltid med eventuellt andra uppgifter för att fylla ut. Borde det inte vara möjligt att göra en enkel förfrågan för att åtminstone få ett diskussionsunderlag? Jag skulle föreslå att man går via ex vis ST-forum här i Stockholm och liknande organisationer/studierektorer ute i övriga landet.
 
  1. Läkarförbundet trodde att det skulle räcka med 1 specialist för varje hel dl-tjänst. 2. Fammi lades ner. 3. De satsningar som gjordes på omskolning av andra specialister avbröts. 4. Privatiseringar och vårdval försvårar landstingens överblick och möjligheter att styra. 5. Otillräckliga anslag och uppmuntran till privata + offentliga vårdcentraler att anställa fler allmänläkare.
 
  Jag jobbar mycket med utbildningsfråger och läkarförsörjning bl a som studierektor och kursgivare, förutom som DL. Jag far så illa av alla byråkratiska krav på oss om meningslösa registreringer och prestationbaserade ersättningssystemer som tar upp tid och energi från vår kärnuppgift, at ge våra patienter bra bemötande och god vård. När jag nu blir så provocerat och förbannad över detta känns det konstigt att minuten efter försöka sälja specialiteten till unga doktorer. Man får en lite unken smak i munnen. Kan jag verkligen stå upp för att detta är det bästa jobbet i världen, nu när vi inte längre har inflytande på hur vi använder vår tid? Om vi ska rekrutera unga kollegor och hålla dom kvar så måste vi komma till rätta med detta!
 
  Förlåt, flera dagar per MÅNAD med kandidatundervisning menar jag
 
  Sluta vidga vårt uppdrag hela tiden! Vi ska numera vara kliniska lärare åt kandidater från termin 1, med flera dagar med kandidatundervisning per termin. Trevligt, men ökar stressen betydligt eftersom vi inte får tid avsatt till detta. Vi ska skriva folk på näsan hur man håller sig frisk (undvik sprit, cigaretter och socker) och dokumentera detta för att inte dra på oss vite. I köp-och-sälj-modellen som råder ska vi locka kunder genom att erbjuda tjänster, vilket ofta krockar med ett korrekt medicinskt omhändertagande.
Jag tror många tycker det känns skönt med det intensiva men mer välavgränsade jobbet som hyrläkare.
Lösningen är: Förbjud hyrläkeri, dela upp kandisundervisningen mer rättvist mellan specialiteter och stoppa Vårdvalsmodellen.
 
  Läkaren har det medicinska ansvaret genom sin utbildning o erfarenhet.Därmed har de kunskapen o rättigheten att själva avgöra tidsåtgången för varje konsultation. Dl arbetar både före och efter konsultationen. VC-chefen skall ha det medicinska o övergripande ledningsansvaret ansvaret på en vc. Endast en läkare har förståelse för arbetets krav. VC-chefen måste vara en läkare, men med stöd av administrativ personal.
För att förhindra att hela PV kraschar helt:
1.väsentligt fler ST-tjänster till PV o färre till framtida sjukhusspec.
2.minimera eller upphör med hyrläkarna.
3.ge allmänläkarna eget ansvar för sina mottagningar (gällande konsultationstider, schema mm).
3.krav på kontinuerlig utbildning.
4.rätt till arbetsro
Alternativet är att starta eget.
 
  Från att ha varit ett mottagningsarbete och att vi pratade medicinska problem så har det nu blivit ekonomi och IT!!! Nu ett omöjligt uppdrag där doktorer och ST doktorer flyr specialiteten. Uppdraget måste minska om nån ska bli kvar!!!
 
  Distriktsläkarejobbet är lika konturlöst som en amöba. Vilket är vårt uppdrag? Ca 50% åtgår till administrativa uppgifter, skrämmande. Bara att klara av alla datafunktioner tar tid.
Allt påtvingade signeringsarbete tar mycket tid och att skicka ut meddelande om provsvar stjäl också tid. Arbetsdagen är fortfarande bara 8 timmar. Alla satta mål ska helst uppfyllas och en hel del tid går åt till möten med oväsentligt innehåll.
Läkararbetet, som jag en gång utbildade mig för, har mycket förlorat sitt innehåll och vi sveps med i tidens vågor. Och fortfarande får jag höra "ville du aldrig specialisera dig?". Jag gjorde ju 5 år, men...
Det finns mycket att ta itu med för åter göra distriktsläkarspecialitén attraktiv, men än tror jag möjligheten finns.
 
  Vi är för få! Eller är vi verkligen för få? Politiskt populistisk patienttillgänglighet som i Stockholm ger ett flertal undgängliga besök. Kunde kanske hanterats effektivare? Insamlande av utförda kvalitetsmått av litet eller intet värde för att bedöma vård som givits stjäl patienttid, och fördunklar uppfattningen om vad som är "god vård". Tveksam "lönsamhet" i Primärvården allokerar läkarresurser till mer lönsam men ej medicinsk prioriterad verksamhet. Kanske behöver ledningen styras mot idealism, moral, etik och den där "eden" i stället för ekonomiska och politiska intressen som tenderar att späda ut våra arbetsinsatser och göra oss "färre" än vi är.
 
  Vi är för få! Eller är vi verkligen för få? Politiskt populistisk patienttillgänglighet som i Stockholm ger ett flertal undgängliga besök. Kunde kanske hanterats effektivare? Insamlande av utförda kvalitetsmått av litet eller intet värde för att bedöma vård som givits stjäl patienttid, och fördunklar uppfattningen om vad som är "god vård". Tveksam "lönsamhet" i Primärvården allokerar läkarresurser till mer lönsam men ej medicinsk prioriterad verksamhet. Kanske behöver ledningen styras mot idealism, moral, etik och den där "eden" i stället för ekonomiska och politiska intressen som tenderar att späda ut våra arbetsinsatser och göra oss "färre" än vi är.
 
  primärvårdsbesök skiljer sig från specialistvårdsbsök genom att omfatta många olika frågeställningar och diagnoser vid ett enda besök - ofta mkt komplexa besök som tar mycket tid. Detta i kombination med att primärvården förväntas sköta fler och fler diagnoser och patientetgrupper gör att arbetsbelastningen blir hög och för att hålla kvalitén måste antal listade patienter hållas högt på 1500. Personligen tycker jag det är tveksamt om detta 10 år gamla mål håller - fler uppgifter har tillkommit - kanske ska det sänkas ytterligare? Det är viktigt att allmänläkare också får tillgång till fortbildning, tid för refletkion - om arbetet upplevs för tungt kommer man fortsatt att ha svårt att rekrytera.
 
  Ur patientens eller samhällets synpunkt är det antalet patienter som blir korrekt behandlade som är problemet, inte antalet läkare. Ser man problemet så finns det intressanta lösningar.
Om en kollega på underbemannad mott istället får ta fler patienter än ex 3000 och för de som överstiger kvoten ersätts med ett tillägg motsvarande vad en hyrläkare skulle kosta, blir det intressant att se fler patienter. Allmänläkaren tjänar relativt sätt mer, om hon eller han så önskar. Kontinuiteten förbättras. Landstingets kostnad minskar (men inte så mycket som om de hade lyckats anställa fler läkare). Det blir attraktivt att bli allmänmedicinsk specialist och att söka sig till mindre läkartäta områden. Efter ett tag uppnås säkert en jämvikt mellan arbetsmöjligheter och ersättning för arbetet.
 
  Det är mycket krävande att vara en bra familjeläkare.
Stor empati.
Få kontakt med alla från vagga till graven.
Pedagogisk talang för att ge info till pat.
Mycket bred kunnande.
Samarbetsförmågen.
Talang för snabb och koncis dokumentation på ss och journaler mm.
Bra på ordning och reda i pat. arbetet.
Positiv och glad attitud på jobbet.
Tålig.
Stor arbets ork.
Detta är närmast omöjligt - och många kollegor väljar att byta till annat tyvär.
 
  Ge unga AT-sökande läkare en plats redan när de är unga och nyutexaminerade när de känner sig redo så slipper de att gå i pension så tidigt med tanke på deras specialicering redan i tidig ålder.
 
  Har jobbat drygt 30 år i primärvården.under denna tid har primärvården fått en roll i vården men mycket återstår således.behövs 1läkare/1000-1500 ppat.den sk akuta bristen har funnits i 30 år.politikerna måste förstå att en fullt fungerande primärvård skulle lösa mycket av problemen i hela vårdapparaten.
 
  Jag vill påpeka att de siffor som använts för att beräkna härvarande siffror baserar sig på primärvården på 80-talet...då fanns det ännu geriatrik, medicinmottagningar, psykiatri mm. Den nu rådande bristen är mycket större än dessa siffror ger vid handen då arbetet blivit av en helt annan tyngd idag då 80% av alla sjukvårdsbesök ska omhändertas av 20% av läkarkåren.
 
  Arbetar centralt i Stockholm och sitter i styrelsen för PIST (representerar 57 personalägda vård centraler i Stockholms län.)
Sedan Vårdval reformen trädde i kraft 2008 har primärvården i Stockholm berövats en verklig förhandlings situation . Detta har medfört allt större mängd administrativa pålagor som ej har evidens i kvalitet för omhändertagande av patienter . Tid och kraft själs av allmänläkarna. Mindre tid över för verklig patient vård. Ingen index uppräkning i vårdavtalen på 5 år vilket resulterar i mer övertid för att vårdcentralen skall bära sig .
 
  Hög arbetsbelastning utan avgränsning, för låg lön och status.
Fler läkare som chefer inom primärvården, satsa på ST-rekr. och höj lönerna.
 
  docent i praktisk medicin
specialist i internmedicin och infektionssjd, distr-läk
sedan 10 år Brev följer
 
  Läkare i primärvård är lågstatus med hög arbetsbelastning och i stora delar av landet underbemanning.
Bemanningen kan ökas genom genom ökad attraktionskraft, tex högre lön och genom varaktig satsning på fler ST-tjänster
 
  Specialiten allmänmedicin är endast en av flera som behövs i primärvården. Fokuseringen på denna tillhör en svunnen tid - nu har patienten makten och styr detta. Läkarförbundet har fastnat i en klagoroll
 
  jag valde sluta som fast dl pga för hög arbetsbelastning! Det är inte pengarna det handlar om! Dessutom ska man rekrytera till glesbygd som jag trivs med så måste kommuner o landsting också ställa sig fråga .. vem vill bo just i glesbygden!? Handlar där om mycket annat än jobb o pengar!
 
  Det måste satsas ekonomiskt på primärvården så att man kan jobba som allmänläkare och ändå åka på kurser, få tid för utbildning och forskning samt delta i internationella kongresser och möten. Idag är situationen sådan att inte ens om man har en chef som tillåter detta så finns det utrymme annat än genom att det arbete man skulle gjort när man är borta tvingas man ta igen när man återkommer.
Arbetssituationen som allmänläkare måste bli attraktiv och innebära kompetensutveckling och personlig utveckling precis som alla andra typer av läkarjobb. Idag är det lätt att välja att istället jobba som hyrdoktor och själv ge sig tid för personlig utveckling genom att inte jobba heltid.
 
  Hej Svante,
Vänligen slå mig en signal på 070885048 närhelst du finner tid och möjlighet. Jag är läkare med trettioårs arbetslivserfarenhe.Gifte mig med en svenska och flyttade hit och harr bott här i snart tre år. Behärskar redan flera språk och nu försöker förbättra min svenska för var dag.Men allt detta verkar inte duga till att få en provtjänstgöringsplats i Sverige och då har jag sökt ända från Ystad i söder upp till Kiruna i norr.Alla som hör häpnar och jag vet inte om jag ska skratta eller gråta.
Tacksam för alla goda råd och ännu mer tacksam om någon bereder vägen till min sexmånaders provtjänstgöring så att jag kan få min svenska legitimation så småningom och bidra med mitt strå till stacken. Tack på förhand!
mvh
Sargon
 
  Jag är motståndare till läkarförbundets politik att utöka antalet allmänläkare. Kanske bra för befolkningen ja, men det är inte bra för arbetsmarknaden. Jag vill hellre jobba stafett och det vill mitt fackförbund försvåra, istället ska jag ta ett lågt betalt jobb
 
  1.Registreingar och dokumentation tar allt för mycket tid och kan läggas över på andra arbetskategorier istället.
2.Det hårda trycket med korta besökstider och mycket övertid gör att allt för många väljer att arbeta deltid för att orka, alt byter specialitet.
 
  1. De ångestskapande faktorerna är i primärvård fler än i de flesta andra yrken (alla kategorier).
2. Reducera ångestfaktorer eller utbilda produktionsinriktade psykopater.
 
  Instämmer med Bertil Hagström.Men vill också påpeka
att de allt kortare besökstiderna gör att man inte
hinner göra allt det man är kompetent till. Har
träffat kollegor som helt slutat göra undersökningar i ögonmikroskop och gynundersökningar, därför att det
så sällan har tid med det att de börjar tvivla på
den egna kompetensen. Som ny specialist med sidoutbildningarna i färskt minne, känns det
förfärligt om det jag har att se fram emot är minskad kompetens istället för ökad. Att remittera sådant
vi kan klara själva på grund av tidsbrist är
förödande för kompetens och arbetsglädje, för att
inte tala om försämrad service för patienten som
alltid är den som får vänta.
 
  hej! Startat en us i VGR kringallmänläkares perspektiv på Vårdvalsreformen dvs. hur allmänläkare uppfattar införandet av Vårdval och dess påverkan på arbetsmiljö, patarb m.m. v g se monika.andrin@gmail.com via surveymonkey.com MVH Christer R
 
  Bertil Hagström har sammanfattat bra. Där finns också för många "trötta" distriktsläkare som gett upp kvalitetsarbetet. Bristen på bra förebilder är en viktig del i att det har varit svårt att rekrytera tidigare.
Nu verkar det inte svårt att få nyexaminerade eller AT att vara intresserade av primärvård men där finns inte utrymme att anställa underläkare för att de ska kunna få prova på under anständiga former på många platser i Skåne där jag är verksam. Nyligen har man utökat finansieringen för ST inom allmänmedicin men det dröjer ju 5-6 år innan effekten syns.
 
  1. Att läkarutbildningen inte ökades på 90-talet.
2. Att Läkarförbundet då trodde att antal specialister i allmänmedicin = antal distriktsläkare. "Glömde" att man kan jobba med annat, t.ex. chef!
3. Att ersättningen till primärvården inte riktigt räcker till god bemanning.
 
  ST-tillsättningen på 90-tal låg o sviterna nu. Haltande bemanning = ond cirkel - man flyr enheten, som är sårbar
Tilltagande pensionsavgångar utan tillkommande i tillräcklig mängd
Stor skillnad land-stad. Norrland o "inre Sverige” har störst problem
Utbildning AT/ST vid sjukhus, som blir allt färre o bara på stora orter - man bosätter sig där man bott i 4-7 år och knappast i "obygderna", när 2 ska ha arbete.
Tjusningen med allmänläkarjobbet ökar med åren, många hoppar av innan man begriper det.
Tung administration medicinskt.
Sköterskor/chefer, förstår inte läkarnas problematik.
Cheferna= sköterskor internrekryteras på egna vårdcentralen, ofta inte kompetenta.
Primärvården är underfinansierad.
Kommunikationen till subspecialiserad slutenvård svag och det blir otryggt
 
  Att jobba som fast anställd i primärvården är som att sitta i fängelse.

Du får nämligen inte ta ut din semester som du vill, inte ta ut din jourkomp, måste istället ta ut jouren som kontant lön med 58% skatt.

Du är helt enkelt din chefs slav och har inte ett skvatt att säga till om.

Du vänder dig till läkarförbundet och du får ingen hjälp.

Du inser då att det bästa är att jobba som stafettläkare, om man nu valt inriktning allmänläkare.
Då kan man åtminstone själv välja vilka veckor man vill jobba och när man vill vara ledig.
 
  I Skåne uttalar offentliga primärvårdsledningen att hälsovalsersättningen inte medger högre läkartäthet än minst 2000 listade per läkare. I nuläget finns det läkare som vill börja i primärvården i Skåne, men som inte bereds plats pga kostnadsskäl. De privata aktörerna har också problem att få verksamheten att gå ihop.
Det skulle vara önskvärt om LF driver frågan om adekvat finansiering av primärvården för att möjliggöra bemanning enligt riksdagens beslut
 
Senast uppdaterad 2016-01-13
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12