Medlemmar tycker

11 kommentar(er)

Vilken är den viktigaste Hälso-och sjukvårdsfrågan i valet 2014? Den frågan ställde vi medlemmar och besökare i vår monter på Medicinska Riksstämman 2013. Här nedan ser du svaren.

Vi vill gärna ha dina synpunkter också. Fyll i dem längst ner i kommentarsfältet. Tack!

Vårdens planering och resurser

Frågan om ekonomiska resurser till vården
Vad ska sjukvården få kosta?
Mycket vård ges på fel nivå i Sverige pga underdim., PVJ
Gör något som minskar drivkraften att bara ta snabba lätta fall
Minskad valfrihet i vården Avskaffa landstingens styrning av vårdens innehåll
Ökat resursbehov för äldrevård
Allmänläkarinvestering
Fler vårdplatser inneliggande
Platsbristen
Bristen på allmänläkare – synen primärvården
Sjukvårdspersonalen som ”gisslan” i ett omöjligt system
Hur ska resurserna fördelas så att vi klarar äldrevården
Borttagandet av medicinsk service för företagshälsovården
Sjuksköterskor kvällar, helger i SÄBO då slipper patienter åka in till akuten
Kortare väntetider + vård till alla
Kostnadseffektiv vård med kvalitetet (kompetent personal, med lite personalomsättning)
Att man säger Hej! Till läkarna. Att känna till varandra är en förutsättning för gemensamt arbete.
Nytt ersättningssystem
Utbilda fler inom Sverige = undvika utlandsimport
Mer kvalitetskontroll (privat och offentlig)
Produktionskrav kontra kvalitet
Behåll Norrtälje sjukhus
Investera i vårdcentralernas allmänläkare
Mer läkartid i äldrevården
Läkarstrukturen i Sverige (20%  allmänläkare i No och Dan ca 30%, GB, USA. Canada, Holland ca 50%)
Läkares och annan vårdpersonal behöver ha ett mycket tydligare inflytande över hur vården bedrivs och vilka prioriteringar/omstruktureringar som görs i sjukvården
Öka läkarnas inflytande
Läkarna ska återta makten
Att ta tillvara professionens kunskap vid utveckling av vårdssystemen
Öka den medicinska kompetensen i ledningsstrukturen
Får mer pengar till primärvården


Arbetsro, minskad administration, IT-system

Effektiva, användarvänliga och ändamålsenliga IT-system
Mer administrativt stöd till läkarna. Lyssna på professionen prioritera kliniken
Hur ge läkarna mer tid för att träffa patienterna
Bättre och integrerat IT-system
Mer läkar-patient tid/kontakt
Hur få läkekonsten i fokus igen?
Investera i VC s allmänläkare istället för på byråkrati
Minska den administrativa bördan för läkare, och frigör på så sätt mer tid för patient-läkarkontakten.
Minska läkares byråkratiska tidstjuvar
Bättre administration för sjukvården. Bättre ledare – jämför handbolls- och fotbollslandslagens ledare
Landsting: Vem ska ansvara för patientsäkerheten? Allt färre platser på våra sjukhus – större arbetsbörda, minskad säkerhet, Lyssna nu på personalen
Investera i vårdcentralernas allmänläkare. Rekrytering av läkare
…Administrativ personal mm
Mer tid för patienten mindre för administration
Minska onödig administration
Dokumentation och registrering blir 1 och betydligt mindre
Samordna journalsystem via lätthanterligt datasystem över hela landet
Patientkontakt eller byråkratin?
Nationella kvalitetssäkrade IT-system som är patientsäkra och medgör utbyte mellan register/…
Förbättra IT och vårdkvalitet
Ur läkarsynpunkt: Mer tid för patientarbete. Mindre administration. Bättre IT-stöd.
Översyn av IT-system
Kompatibla och lättanvända datasystem i vården.
Satsning på friskvård hos personalen
Överbeläggningar, väntetider, administration


Vården

För patient  medborgare: Lika vård för alla, oavsett boendeort . Förstatligande av sjv.
Jämlik vård
Jämlik hälso- och sjukvård
Likvärdigt bemötande och likvärdig vård
Lika vård till alla oavsett kön, könsuttryck, sexualitet eller sexuell preferens
Lika villkor (jmf sthl/landsbygd)
Jämlik och jämställd vård
Jämlik vård av hög kvalitet
Prevention
Tobaksprevention
Inför ett totalt tobaksförbud
? av övervikt och fetma
Prevention Palliation
Att förbättra vården av personer med missbruk/beroende (mycket sund att det inte blev mer av missbruksutredningen)
Företagshälsovårdens vara eller inte vara
Patienten i centrum utan ekonomiska sidoblickar
Allmänmedicin som befrämjar kontinuitet i patient/läkarrelationen
Hälsovård
Premiera behandlingsformer som visar faktiska resultat
Hur ska vi förbättra svenskens hälsa? Förebyggande hälsovård redan från barnsben
Varför investerar ni mer på hälsovård
Vård till nykomliga flyktingar
Vård till papperslösa
Åldringsvården – vårdprogram för geriatriska diagnoser
Äldrevården
Primärvården
Palliativ behandling vid luftvägsproblem
Patientsäkerhet – riskmedvetenhet hos alla
Etik
Tillgänglighet till sjukvården
Helst ej 13-14 läkare för en sjuk patient på några månader. Helst 1 ev 2 till en patient
Vårdens fragmentering
Task-shifting
Lika lön för alika arbete för kvinnor och män
Lika lön för män och kvinnor

Styrning och organisation

På vilken nivå ska sjukvården styras – staten eller landstingen
Avskaffa landstingen
Samverkan sjukvård- primärvård-kommun.
Övergång till statlig isf landstingsstyrd vård.
Statlig styrning ett alternativ till nuvarande dysfunktionella landsting
Förstatligande alt övergång till 3-4 regioner. Lägga ner landstingen och fenomen och förstörare av skattemedel
Ny sjukvårdsstruktur i Sverige – 1-3 regioner
Avskaffandet av det ojämlika och dyra system som uppdelandet  på landsting innebär

Privatisering och vinst

Hur skall man uppnå jämlik vård när så mycket privatiseras
Bort med riskkapitalisterna i: privata stiftelser odyl. Pengar återinvesteras
Marknadskraften ja eller nej
Inga vinster i vården
Vinster inom vårdföretagen
Privat vård – vara eller icke vara?
Stoppa privatiseringen. Återförstatliga och kommunalisera vården
Tvinga privata vårdgivare att ta utbildningsansvar
Släng ut alliansen Rösta M, MP eller V

Forskning och fortbildning

Vidareutbildning för doktorer utanför sjukhusvärlden
Forskning och utbildning inklusive fortbildning
Säkerställ klinisk forskning
Fungerande fortbildning

Kommentera
Namn 
 
E-postadress (visas ej)
 
Kommentar 
 

  NY
 
  3
 
 
 
  NY
 
  NY
 
 
 
 
 
  PRIVATISERA MERA!!! Upphandla Sjuk- och Hälsovård med Kvalitetssäkring!!!
 
  Lägg all vård inkl äldreomsorg under samma huvudman. Återförstatliga och regionalisera.
 
  Rätt vård styrt efter medicinskt behov och befintliga resurser!
 
  Vi läkare, låt oss ej glömma!
Hippokrates: Se människan - ej bara sjukdomen.
Platon: Inget recept innan förtroende skapats.
Balint: Lyssna!

Dvs kontinuitet behövs och efterfrågas - organisera sjukvården därefter.
 
Senast uppdaterad 2016-06-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12