Ny läkarutbildning -men vad händer om AT avskaffas?

Nu tar regeringen ett stort steg i rätt riktning när det gäller läkarnas utbildning! Den 28 juli aviserade regeringen att de går vidare med Läkarutbildningsutredningens slutbetänkande. Professor Jens Schollin, tidigare rektor vid Örebro universitet, har fått uppdraget att ta vid där Läkarutbildningsutredningen slutade. Läs mer här

SYLF har bjudits in att delta i den referensgrupp som sätts samman för att arbetet.

SYLF stod bakom huvuddelen av läkarutbildningsutredningens förslag. För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15), skickades ut på remiss under 2015.

Den nya utredningen tar vid där läkarutbildningsutredningen slutade för att koppla ihop grundutbildningen med specialisttjänstgöringen. En tydligare mer sammanhållen väg från grundutbildning till specialistbevis är något SYLF drivit sen länge. Vårt budskap är att utbildningsstegen måste vara tydligt definierade och skapa progression. Ansvaret för både innehåll och kvalitet i varje steg måste fördelas och följas upp. 

I dag är den svenska grundutbildningen för läkare 11 terminer lång, och följs av en allmäntjänstgöring (AT) på minst 18 månader innan legitimation. Därefter krävs minst fem års specialiseringstjänstgöring (ST) innan specialistkompetens uppnås. Läkarutbildningsutredningen lämnade inga konkreta förslag på hur den nya läkarutbildningen skulle länkas ihop med ST. Att AT skulle tas bort var det enda som klargjordes.

SYLF framhöll i sitt remissvar att AT måste ersättas med en introduktionstjänst som inledande del av specialiseringen om utredningens förslag ska kunna genomföras i praktiken. Därför är det oerhört glädjande att en obligatorisk introduktionstjänst nu ska utredas.

Vad är en introduktionstjänst?

Syftet med introduktionstjänsten SYLF efterfrågar är att ta vara på de stora fördelar som finns med AT. När AT fungerar är det en strukturerad yrkesintroduktion där den nyutexaminerade läkaren får utvecklas i sin under handledning men med eget yrkesansvar. En fungerande AT ger också en bred gemensam klinisk grund för alla läkare inför specialisering.

Tyvärr vet vi att AT som den fungerar idag har ett antal problem. För även om väntetiden minskat från 9,8 månader 2015 till 9,1 månader i år är väntan alldeles för lång. Hela 85 procent av alla nyutexaminerade läkare hinner arbeta och få sin faktiska yrkesintroduktion på andra, helt oreglerade tjänster. Knappt hälften av de underläkare som arbetar i väntan på AT saknar dessutom handledning och en majoritet får inte möjlighet att delta i utbildningsaktiviteter. Dagens legitimationsgrundande AT är heller inte tillgänglig för den som utbildat sig i ett annat land inom EU/EES-området och kommer till Sverige som legitimerade läkare. 

SYLF har tillsammans med Läkarförbundet upprepat, nu senast tillsammans med SKL, uppvaktat regeringen om behovet av den kompletterande utredningen. Därför är det en viktig seger och ett bevis på att vårt arbete lönar sig att den nu tillsatts! 

I det fortsatta arbetet är det viktigt med förankring, vi hoppas utredaren nyttjar den kompetens som byggts upp kring AT i form av studierektorer och AT-chefer. Vi tror också att vi inom SYLF har en fortsatt viktig roll att spela med vår breda kunskap och vårt nätverk för förankring.

SYLF är redo att bidra!

För mer information kontakta emma.spak@sylf.se eller maria.kolk@sylf.se

Senast uppdaterad 2016-09-14