Utbildningskvalitet

ST
Kvalitetsgranskning regleras i Socialstyrelsens (SoS) föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring 2 kap 8 §.Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det finns rutiner för hur verksamheter med specialiseringstjänstgöring regelbundet ska granskas genom externa inspektioner. Den inspekterande enheten och den inspekterade verksamheten får inte ha ekonomiska, administrativa eller organisatoriska kopplingar till varandra. Granskningen ska avse de krav som ställs i 1–7 §§ samt tillhörande allmänna råd. (SOSFS 2012:8). Enligt Socialstyrelsens allmänna råd kan sådan granskning exv ske via SPUR.

SPUR 
SPUR är en läkarledd inspektionsverksamhet där professionen inspekterar AT- och ST-utbildande enheter med avseende på utbildningskvalitet och praktiska förutsättningar.

Lipus 
Lipus; Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården, är ett bolag som ägs i sin helhet av Sveriges läkarförbund och vars verksamhetsidé är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården. Lipus certifierar kurser och kongresser för ST-läkare och specialister samt administrerar och samordnar SPUR-inspektioner.

Senast uppdaterad 2017-02-02