ST-läkare

Specialistkompetens för läkare regleras genom Patientsäkerhetslagen (2010:659) 4 kap 8 § och är föremål för reglering genom det europeiska yrkeskvalifikationsdirektivet. Specialiceringstjänstgöring (ST) regleras genom Socialstyrelsens (SoS) föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) avseende både innehåll och utformning. SoS utfärdar också specialistbevis. 

SoS utformar målbeskrivningarna för samtliga specialiteter i samråd med specialitetsföreningarna. Dessa har utifrån SoS målbeskrivningar utformat tolkningar och en mer detaljerad version av målbeskrivningarna som stöd för studierektorer, handledare och enskilda ST-läkare. Det är viktigt att veta att SoS målbeskrivning är den som ligger till grund för bedömning av specialistkompetens. 

SoS arbetar under 2014 med en revision av specialitetsindelningen, föreskrifterna, de allmänna råden och målbeskrivningarna. Den nya föreskriften tros införas fr o m mars 2015. SYLF har möjlighet att påverka arbetet genom en fast plats i Socialstyrelsens ST-råd.

SYLF:s åsikter och praktiska råd avseende ST hittas i SYLF:s ST-policy. För information om vad som gäller för ST hänvisas till Socialstyrelsens hemsida, där man hittar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) och sidor med frågor och svar.

Socialstyrelsen har tagit fram anvisningar för hur man ansöker bevis om specialistkompetens för att underlätta för ST-läkarna och för att göra handläggningen på Socialstyrelsen effektivare.

SYLF rekommenderar att man innan ST påbörjas upprättar ett ST-kontrakt som mer i detalj reglerar villkoren för ST och hur utbildningen ska genomföras. Förutsättningarna för själva anställningen bör regleras i det juridiskt bindande anställningskontraktet.

Läkarförbundets samlingssida om ST finns bra information.

Senast uppdaterad 2015-04-28