PA 16

Ny möjlighet att få livräntan från statliga pensionsavtalet PA91 omprövad 

Personer som slutat sin statliga anställning före år 2003 och har ett intjänande i pensionsavtalet PA91 har en livränta fastställd utan att uppräkning görs. Detta gäller även personer som låg kvar i PA91 till exempel på grund av partiell sjukpension vid övergången från PA91 till det senare pensionsavtalet PA03 och därefter avslutade sin anställning i staten före pensionsavgång. 

Under förhandlingarna om det nya och nu gällande pensionsavtalet PA16 enades parterna om att en enskild arbetstagare som har en livränta enligt PA91 kan få livräntan omprövad i pensionsnämnden så att uppräkning enligt prisbasbeloppet sker. Detta gäller dock inte de arbetstagare som övergick till ny anställning där tjänstetiden i den tidigare statliga anställningen fick tillgodoräknas i den nya anställningen (så kallad samordning). 

De som anser sig vara drabbade bör ta kontakt med Statens tjänstepensionsverk (SPV) och begära att få en omprövning i pensionsnämnden av sin PA91 livränta.

------------------------------------------------------------------------------

NYHET 2015-11-11

Läkarförbundet har via Saco-S tecknat ett nytt premiebestämt pensionsavtal för personer födda 1988 och senare. Det nya premiebestämda avtalet börjar gälla 1 januari 2016.

PA 16 innehåller förutom det nya premiebestämda avtalet även bestämmelserna från PA 03 som gäller oförändrat för äldre arbetstagare.

I PA 16 finns en avdelning 1 som innehåller det premiebestämda systemet och avdelning 2 det äldre pensionssystemet för födda 1987 och tidigare som är ett förmånsbestämt pensionsavtal och med en mindre del premiebestämd.

Det nya premiebestämda pensionssystemet gäller för personer födda 1988 och senare.

 • Avtalet kan även gälla för födda 1987 och tidigare om arbetsgivare och arbetstagare ingår en skriftlig överenskommelse om det under följande förutsättningar: 1) för arbetstagare som inte tidigare omfattats av förmånsbestämd statlig pension, eller 2) för arbetstagare som har ett kort intjänandetid - maximalt fem år av statlig förmånsbestämd pension 3)  eller i andra fall om särskilda omständigheter talar för det. Parterna ska utarbeta en hanteringsordning med information om PA 16 avd 1 och PA 03 inför slutande av enskild överenskommelse om tillhörande till PA 16 avd 1 istället för PA 03.
 • Den premiebestämda pensionen, ålderspension (ÅP), består av tre delar  - ålderspension valbar,  ålderspension obligatorisk och ålderspension flex. Arbetsgivarnas premiebetalningar sker månadsvis.
  • Ålderspension valbar är det individuella valet som arbetstagaren själv kan välja placering hos försäkringsgivare. Det är 2,5 procent av den pensionsgrundande lönen per månad upp till 7,5 ibb per år och 20 procent per månad på lönedelar av den pensionsgrundande lönen som överstiger 7,5 ibb per år. I Ålderspension valbar räknas som pensionsgrundande lön även löneavdrag som föranletts av sjukdom, föräldraledighet med stöd av Föräldraledighetslagen, graviditet med rätt till graviditetspenning.
  • Ålderspension obligatorisk den kompletterande ålderspension utgörs av 2 procent av den pensionsgrundande lönen upp till 7,5 ibb och 10 procent på lönedelar över 7,5 ibb per år och arbetstagaren kan inte själv välja hur pengarna placeras . I ålderspension obligatorisk räknas som pensionsgrundande lönen även löneavdrag som föranletts av sjukdom, föräldraledighet med stöd av Föräldraledighetslagen, graviditet med rätt till graviditetspenning.
  • Ålderspension flex är särskild ålderspension och innebär att ytterligare 1,5 procent av den pensionsgrundande lönen per månad avsätts. Ålderspension flex är en förstärkt pensionsavsättning som kan användas till att finansiera en minskning av arbetstiden förutsatt att arbetsgivaren medger sådan ledighet. I ålderspension flex ingår inte löneavdrag för ovan nämnda ledigheter i den pensionsgrundande lönen.

För att få återbetalningsskydd måste arbetstagaren aktivt välja detta - både när man första gången väljer Försäkringsgivare och i samband med familjehändelse.

 • Premierna tillgodoräknas från anställningstidpunkten till och med månaden före arbetstagaren fyller den i LAS 32a angivna åldern (för närvarande 67 år).
 • Sjukpension och efterlevandepension är i stort sett detsamma som i PA 03.

 


Avd II i PA16 (f.d. PA03) gäller i staten för födda 1987 och tidigare (t.o.m. födda 1943). För anställda födda år 1942 och tidigare gäller det äldre pensionsavtalet, PA 91.

Avd II i PA16 (f.d. PA 03) innehåller två premiebestämda delar; individuell ålderspension och kompletterande ålderspension (Kåpan tjänste). Därutöver innehåller tjänstepensionen förmånsbestämd ålderspension.

Förmånsbestämd ålderspension

Den förmånsbestämda pensionen är beroende av dels inkomsten under beräkningsperioden, dels hur länge du tjänstgjort. För att få förmånsbestämd pension krävs minst 20 % tjänstgöring av heltid.

Beräkningsperioden är de fem sista åren före avgångsåret. Genomsnittet av lönerna dessa år blir underlag för pensionen. Den pensionsgrundande årslönen är maximalt 30 inkomstbasbelopp.

För full förmånsbestämd pension krävs minst 30 års tjänstgöringstid. För de som var statligt anställda den 31 december 2002 och fortfarande därefter, kan tidigare tjänstetid inom landstinget eller privat sektor räknas. Pensionen kan tjänas in från 28 års ålder till 65 års ålder. Så kallad tidsfaktor tillgodoräknas längst till och med månaden före du fyller 65 år. Om du fyller år i januari räknas alltså tidsfaktorn till och med december månad året före. Om du inte får ihop 30 år, får du förmånsbestämd pension i proportion till de år du arbetat.

Statligt anställda över årsskiftet 2002/2003, som samtidigt var tjänstlediga från en icke-statlig anställning, ska fylla i en blankett från SPV för att få samordna tid. Det gäller endast de som är födda före 1975. SPVs blankett>

Pensionen betalas ut från 65 års ålder, men kan tas ut tidigast vid 61 års ålder (förtida uttag). Endast helt förtida uttag kan ske. Om avgången sker i pensioneringssyfte tillgodoräknas tiden fram till 65 års ålder. Pensionen kan tas ut livsvarigt eller som temporärt uttag fram till 65 års ålder. När förtida uttag sker och pensionen betalas ut livsvarigt blir pensionen lägre per månad eftersom betalningarna sker under längre tid.

ibb = Inkomstbasbeloppet är

I PA 03 finns två typer av förmånsbestämd ålderspension; en för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp och en som avser övergångsbestämmelser för anställda födda 1943 - 1972.

 • Förmånsbestämd ålderspension - årsinkomst över 7,5 inkomstbasbelopp:
  Pensionen är cirka 60 % av inkomster mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp och cirka 30 procent på inkomster mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp. Storleken varierar beroende på den anställdes ålder.
 • Förmånsbestämd ålderspension – övergångsbestämmelser för anställda födda 1943 - 1972: Eftersom denna grupp har kortare tid på sig att tjäna in till de premiebestämda delarna i PA 03 har de rätt till förmånsbestämd ålderspension även för lön från första kronan upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Storleken på pensionen varierar mellan 0,5 % - 9,5 % beroende på den anställdes ålder.

Premiebestämd ålderspension

Individuell ålderspension

Individuell ålderspension är 2,5 % av lönen upp till en årslön på 30 inkomstbasbelopp. Intjänande kan ske från 23 års ålder. Du får välja hur förvaltning av premien ska ske. Premien kan placeras i traditionell pensionsförsäkring eller i fondförsäkring. Om fondförsäkring väljs sker valet i två steg, först val av bolag och därefter val av fond. Om inget fondval sker läggs premierna i en s.k. entréfond. För icke-väljarna placeras premierna i en traditionell pensionsförsäkring (Kåpan ålders). Pensionen betalas ut från 65 års ålder, men kan tas ut tidigast vid 61 års ålder (förtida uttag). Om avgången sker i pensioneringssyfte betalas premier fram till 65 års ålder. Pensionen är livsvarig, men kan tas ut som temporär pension vid förtida uttag fram till 65 års ålder.

Mer information hittar du på www.konsumenternas.se

Kompletterande ålderspension

(Kåpan tjänste)
Premien är 2 % av lönen upp till en årslön på 30 inkomstbasbelopp och kan tjänas in från 23 års ålder (före den 1 januari 2008 var det från 28 års ålder). Du kan inte välja placering av dessa premier. Pensionen betalas ut från 65 års ålder, men kan tas ut tidigast vid 61 års ålder (förtida uttag). Pensionen tas ut antingen som temporär eller livsvarig pension.

Intjänande av tjänstepension efter 65 års ålder

Tidigare har det inte varit möjligt att fortsätta tjäna in statlig tjänstepension vid arbete efter 65 års ålder. Numera kan arbetstagare och arbetsgivare ingå enskilda överenskommelser om premiebestämda avsättningar till Kåpan Extra. Avsättningen kan ske upp till 67 års ålder. Inbetalning av Kåpan Extra betalas in till Kåpan pensioner. Tänk på att få en skriftlig överenskommelse och att ni kommer överens om hur stor premien ska vara.

Löneväxling av pension - Kåpan extra

Du kan efter enskild överenskommelse med arbetsgivaren välja att växla en del av din lön till pension. Du avstår då en del av din lön som i stället betalas in som en pensionspremie. Den allmänna pensionen påverkas negativt om lönedelar under 8,07 inkomstbasbelopp löneväxlas. Löneväxling bör därför endast ske på lönedelarna över denna nivå.

Löneväxling innebär cirka 7 % lägre sociala avgifter för arbetsgivaren, vilket den anställde brukar få del av vid löneväxling. Löneväxling ska ske efter att de ordinarie pensionsinbetalningarna skett. Även värdet av ett antal semesterdagar kan bytas till pension. Månadslönen påverkas då inte och därmed inte heller andra förmåner som är kopplade till lönen.

Eget sparande - Kåpan plus

Det finns även en möjlighet att ha ett eget privat pensionssparande i Kåpan Plus.

Efterlevandeskydd för statligt anställda

Efterlevandepension betalas efter anställd som vid dödsfallet omfattades av avtalet eller som då hade ålders- eller sjukpension enligt avtalet eller ersättning enligt trygghetsavtal.

 • Efterlevandeskydd ges till efterlevande vuxen, maximalt 6 år och längst till arbetstagaren/pensionären skulle ha fyllt 75 år. Vissa förutsättningar finns för att få räknas som efterlevande vuxen.
 • Efterlevandeskydd finns även till barn upp till 20 års ålder

Numera kan statligt anställda akademiker som omfattas av PA 03 även teckna efterlevandeskydd till Kåpan tjänste. Värdet av pensionskapitalet betalas ut till familjen eller närstående om den pensionsberättigade avlider men det innebär också att det blir en lägre ålderspension. Man kan när som helst ta bort detta efterlevandeskydd. Den nya möjligheten att välja efterlevandeskydd var ett av de yrkanden som Läkarförbundet, genom Saco-S, fick igenom i 2007 års avtalsrörelse.

Delpension

Avtal om delpension kan ingås efter överenskommelse med arbetsgivaren. Det innebär en lönekompensation vid minskad sysselsättning från 61 års ålder. Man måste arbeta minst 50 %. Förmånen är 60 % av lönebortfallet.

Fortsatt arbete med statlig tjänstepension

Du omfattas av de allmänna statliga anställningsvillkoren även om du tar statlig tjänstepension. En enskild överenskommelse mellan chef och läkare ska då träffas.


Har du flera arbetsgivare?

Din framtida pension riskerar att bli lägre om du har flera deltider än om du har en heltidstjänst.

Den allmänna pensionen ger pension för inkomster upp till en viss nivå, det så kallade taket. Det statliga tjänstepensionsavtalet PA 03 kompletterar den allmänna pensionen – både för den del av inkomsten som ligger under taket och för den del som ligger över taket. Ersättningen är högre för den del av inkomsten som ligger över taket och som du inte får någon ersättning från den allmänna pensionen för.

Deltidslöner från olika sektorer räknas inte ihop

Om du har en deltidsanställning inom staten och samtidigt en inom kommun/landsting eller privat, så beräknas pensionsförmånerna enligt respektive kollektivavtals bestämmelser – var för sig.

Det betyder att om du har en sammanlagd lön från båda anställningarna som når över taken, riskerar du att pensionen blir lägre, än om du tjänar motsvarande lön i en anställning.

Läs hela informationsbladet som getts ut i samarbete med Arbetsgivarverket.

 

Senast uppdaterad 2017-10-04
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton