KAP-KL

 • Trädde ikraft den 1 januari 2006.
 • Ersätter tidigare avtal – PFA.
 • Uppdelad i en förmånsbestämd och en premiebestämd ålderspension.
   
 • Kan endast gälla de som är födda 1985 och tidigare.

Som kommun-/landstingsanställd har du en del i din tjänstepension som är förmånsbestämd. Förmånsbestämd tjänstepension intjänas på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp och ger en månatlig och livsvarig andel av lönen när du går i pension. Vid beräkning av denna andel kan en alternativ beräkning ske. Det är en övergångsbestämmelse som hänger samman med äldre pensionsavtal. Kort kan det beskrivas som att det alternativ som ger bäst utfall, blir din pension.  Du måste själv ansöka om alternativ beräkning hos din arbetsgivare. Då blir riktmärket för att alternativt beräknad pension ska betalas ut att den är minst 5 % högre än vid ”vanlig” beräkning. Möjligheten till alternativt beräknad pension upphör helt vid utgången av år 2016.

Förmånsbestämd ålderspension

Den förmånsbestämda ålderspensionen avser lön över 7,5 inkomstbasbelopp och kan börja tjänas in från 28 års ålder. Utbetalningarna är livsvariga. Den förmånsbestämda pensionen är beroende av dels inkomsten under beräkningsperioden, dels hur länge du tjänstgjort.

Beräkningsperioden är de sju kalenderår som är närmast före de två år du går i pension/slutar din anställning. Av dessa år blir pensionsunderlaget beräknat på medelvärdet av de fem bästa inkomståren. Om du har kortare anställningstid hos sista arbetsgivaren beräknas medelvärdet på inkomsterna de hela kalenderår du varit anställd där.

För hel förmånsbestämd pension krävs minst 30 års tjänstgöringstid (vilket ger en s.k. tidsfaktor; 30/30 =1,0). För att anställningstid ska räknas måste den vara sammanhängande minst tre månader. Tidsfaktor tillgodoräknas längst till och med månaden före du fyller 65 år. Om du fyller år i januari, räknas alltså tidsfaktorn till och med december månad året före. Om du inte får ihop 30 år, får du förmånsbestämd pension i proportion till de år du arbetat.

Beroende på ålder varierar den förmånsbestämda pensionen. Den är 55 % - 62,5 % av lön mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp samt 27,5 % - 31,25 % av lön mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp.

KAP-KL premie- och förmånsbestämt:


ibb = Inkomstbasbeloppet är

Se upp med s.k parallellanställningar. Inom vissa landsting drivs t.ex sjukhus och vårdcentraler i landstingsägda bolag. Om du är i slutet av yrkeslivet  och undrar om tjänstepensionen påverkas när du avslutar en anställning och påbörjar ny inom samma landsting, kan du vända dig till pensionshandläggare hos din arbetsgivare för att höra om pensionen påverkas. Undvik s.k parallella anställningar. Det kan bli bäst utfall om du avslutar anställningen ena dagen och först därefter påbörjar nya tjänsten. Detta gäller även om du byter anställning till annat landsting.

Förmånsbestämd pension kan tas ut från 65 års ålder. S.k. förtida uttag kan dock göras från 61 års ålder. Vid förtida uttag kan den tid som återstår till 65 år tillgodoräknas om avgången sker i pensioneringssyfte. Om förmånsbestämd ålderspension börjar betalas ut före 65 års ålder minskas pensionen livsvarigt med 0,4 % för varje kalendermånad fr.o.m. den månad pensionen börjar betalas ut t.o.m 65 års ålder, eftersom pensionen ska betalas under längre tid.

Förtida uttag kan även göras partiellt, till vilken procent som helst. I princip ska man sluta arbeta motsvarande tid som förtida uttag görs. Om man träffar överenskommelse om fortsatt arbete mer än så, är det viktigt att också komma överens om att lönen inte ska samordnas med tjänstepensionen (AB § 19). När tjänstepensionen tas ut går det inte att tjäna in pensionsrätt enligt KAP-KL igen.

Om man väljer att skjuta upp pensionen efter 65 års ålder ökas pensionen livsvarigt med 0,4 % för varje uppskjuten månad.

Premiebestämd ålderspension

Den premiebestämda ålderspensionen kan tjänas in från 21 års ålder. Premien är 4,5 % från år 2010 på inkomster upp till 30 inkomstbasbelopp.
Den premiebestämda delen i din tjänstepension kan du själv placera. Du kan både välja bolag och om placering ska ske i en traditionell pensionsförsäkring eller i en fondförsäkring. Du gör ditt val via en valcentral. Olika landsting använder sig av olika valcentraler. Kolla med din arbetsgivare vilken ni är anslutna till. Dina villkor påverkas inte av vilken valcentral ni har, de sköter endast den praktiska hanteringen.

De valcentraler som finns är:

Pensionsvalet www.pensionsvalet.se
Valcentralen AB www.valcentralen.se
Electum pensionstjänst www.electum.se

Om du inte väljer aktivt placeras pensionsavgifterna i en traditionell försäkring i KPA pension. Försäkringen tecknas med återbetalningsskydd som du kan välja bort. Med återbetalningsskydd menas att värdet av redan insatta premier betalas ut till efterlevande.

Du ska komma överens med pensionsförvaltaren om när pensionen ska börja tas ut, oftast tidigast från 55 års ålder. Ni kan också komma överens om partiellt uttag under några år eller att ta ut pension under en begränsad tid, dock minst fem år. Om du tar ut pension tidigt och den ska tas ut livsvarigt, blir månadsbeloppet lägre.

Mer information hittar du på Konsumenternas hemsida 

Pensionsgrundande lön när du är ledig

Om du är ledig för att du är sjuk, föräldraledig eller ledig för fackligt förtroendeuppdrag, är det lönebortfallet som utgör den pensionsgrundande lönen. Detta för att du inte ska förlora på att till exempel utnyttja din rätt enligt föräldraledighetslagen.

Om du av andra skäl är helt tjänstledig utan lön tillgodoräknas du varken pensionsgrundande lön eller pensionsgrundande tid.

Mer i pension med lägre avgifter

Den 1 januari 2012 sänktes avgifterna för placering av premierna. Sänkningen av avgifterna är resultatet av avtalsparternas gemensamma arbete.

På valcentralernas hemsidor kan du se vilka bolag du kan välja mellan och jämföra hur avgifterna ser ut. Du kan välja bolag och om du vill har en traditionell pensionsförsäkring eller en fondförsäkring. Om du väljer fondförsäkring blir valet först vilket bolag du vill placera i, därefter kontaktas du av bolaget så att du kan välja fond.

Valbara bolag samt deras produkter och avgifter>>

Efter avgiftssänkningen får en läkare, med genomsnittlig årsinkomst och karriärutveckling, efter 30 års pensionssparande nästan 25.000 kr mer i pensionskapital.

Från den 1 september 2014 planeras även lägre avgifter på tidigare intjänat pensionskapital och flytträtt från ett bolag till ett annat.
KPA pension sänkte avgifterna även på gammalt kapital den 1 januari 2012.

Sacoblogg om kommunal flytträtt
Den här länken går till en artikel/blogg 83 oktober 2014) som handlar om den flytträtt som från 1/9 2014 gäller avgiftsbestämd tjänstepension på kommunal sektor.
Till Sacobloggen

Löneväxling till pension

Du kan välja att växla en del av din lön till pension. Det kan ske om det finns lokalt kollektivavtal om s.k. löneväxling. Du avstår då en del av din lön som i stället betalas in som en pensionspremie.

Läs mer

Avvikelse från KAP-KL

Det har uppmärksammats att privat företag anslutet till arbetsgivarorganisationen Pacta och därmed ansluten till KAP-KL har använt sig av undantag från att tillämpa KAP-KL. Det kan ske för t.ex förvaltningschefer och andra högre chefer. Det har dock förekommit att undantaget tillämpats i annat fall, vilket kan medföra komplikationer. Om det förekommer ber vid dig kontakta oss på medlemsrådgivningen på tel. 08-790 35 10 eller medlemsradgivningen@slf.se

Efterlevandeskydd

Det finns skydd för efterlevande inom KAP-KL. Läs skriften Avtalet försäkrar 2017

Pension till efterlevande vuxen bl.a. om arbetstagaren avlider under anställningstid eller inom sex månader efter att anställningen upphört. Utbetalning sker under maximalt fem år. Vissa förutsättningar finns för att få räknas som efterlevande vuxen.

 • Pension till efterlevande barn upp till 18/20 års ålder. Om den avlidne har fler efterlevande barn sker en uppräkning av beloppet som därefter fördelas lika mellan dem.

Särskild avtalspension

Särskild avtalspension kan bli aktuell om överenskommelse nås med arbetsgivaren. Det kan avse vilken procent som helst. Hel särskild avtalspension gäller till 65 års ålder. Partiell särskild avtalspension kan gälla längst till 67 års ålder. Innehållet i avtalet bestäms mellan arbetstagare och arbetsgivare. Bl.a bör avtalet innehålla följande:

 1. Omreglering av anställningen till en ny minskad sysselsättningsgrad eller helt avslutat anställningen.
 2. Den kvarvarande arbetstidens förläggning.
 3. Hur mycket lönebortfallet ska kompenseras (rimligt 55-75%).
 4. Hur avtalspension ska uppräknas under utbetalningstiden.
 5. Tidsperioden då avtalspension ska utbetalas (minst intill månaden före fyllda 65 år och längst intill fyllda 67 år).
 6. Från när utbetalning ska ske.
 7. Om pensionsavgifter enligt KAP-KL ska tillgodoräknas under tid med särskild avtalspension (och att pensionsavgifterna beräknas som om lönen före nedtrappningen fortfarande gäller).
 8. Om samordning mellan delpension och andra inkomster ska ske eller ej.
 9. Övriga frågor i det enskilda fallet.
Senast uppdaterad 2017-11-20
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton