Lag och avtal om arbetstid

Regler om jour och beredskap finns förutom i Arbetstidslagen i kollektivavtalet Specialbestämmelser för läkare och lokala avtal som din läkarförening har träffat med arbetsgivaren.

Övertidsersättning

Grundregeln är att läkare har rätt till övertidsersättning. Men läkaren kan avtala bort övertidsersättningen i en särskild överenskommelse med sin arbetsgivare. Den överenskommelsen bör bör vara individuell, skriftlig och begränsas till ett år i taget.
Läs mer löngre ner

Viktiga begrepp

Ordinarie arbetstid

Ordinarie arbetstid för läkare kan förläggas på vardagar 07.00 – 21.00.

Flextid

Med flexibel arbetstid avses möjligheten att inom givna tidsramar själv bestämma den ordinarie arbetstidens förläggning. Närmare regler framgår av lokala flextidsavtal. Flextid är alltid ordinarie arbetstid som arbetstagaren själv förfogar över.
Till Läkarförbundets skrift om flextid

Jour och beredskap

Jour och beredskap är arbetstid som förläggs utanför ordinarie arbetstid enligt kollektivavtalet specialbestämmelser för läkare.

ATL-tid: Med ATL-tid menas faktiskt arbetad tid (minut för minut)under ett jour- och beredskapspass. ATL-tid ska alltid registreras även om sk. schablonersättning tillämpas.

Jourtid: Med jourtid menas att läkaren står till förfogande på arbetsplatsen beredd att omedelbart utföra arbete under ett jourpass. Kallas ofta i dagligt tal passiv jourtid till skillnad från aktiv tid då läkaren faktiskt utför arbete.

Övertid: Definitionen på övertid framgår av arbetstidslagens regler, enligt vilka övertid utgörs av arbetad tid utöver den fastställda ordinarie arbetstiden. I normalfallet för läkare 40 timmar/arbetsvecka. Övertid ska vara beordrad eller godkänd i efterhand efter arbetsgivarens beslut.

Jour och beredskap

Förläggning

I specialbestämmelser för läkare finns riktlinjer för hur ofta jour och beredskap bör läggas ut i schemat. Reglerna är inte bindande, men ska ses som utgångspunkt för en god arbetsmiljö vid schemaläggning av jour och beredskap.

Ersättning

Det är viktigt att särskilja arbetstid från ersättning. I specialbestämmelser för läkare finns bestämmelser om hur arbete under jour och beredskap ersätts. De flesta läkarföreningarna har tecknat lokala kollektivavtal om högre ersättning än den som finns reglerad i specialbestämmelser för läkare. Lokalt finns ofta också avtal om extra ersättning vid jour med kort varsel eller sk. kökortning. Kontakta din lokalförening för information.

Ersättning för jour och beredskap kan utgå antingen i pengar eller i ledig tid. Arbetsgivaren beslutar efter samråd med arbetstagaren hur ersättningen ska utges. Ersättningen både i pengar och i tid ska utges baserad på den fasta månadslön som läkaren har vid utbetalningstillfället.

Vila

Det finns regler kring dygnsvila, paus, måltidsuppehåll, rast, veckovila. Reglerna finns både i kollektivavtal och i lagstiftning. Reglerna påverkar dels hur långa arbetspass får vara, dels förläggning av måltidsuppehåll och raster. Det finns också bestämmelser och riktlinjer om hur vila efter jour och beredskap bör förläggas. Från regelverken kan lokalföreningen teckna sk avstegsavtal med förändringar anpassade till lokala förhållanden. Kontakta din lokalförening för mer information.


Övertid

Definitionen på övertid framgår av arbetstidslagens regler, enligt vilka övertid utgörs av arbetad tid utöver den fastställda ordinarie arbetstiden. I normalfallet för läkare 40 timmar/arbetsvecka. Övertid ska vara beordrad eller godkänd i efterhand efter arbetsgivarens beslut.

Ersättning för övertidsarbete

Enligt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser AB §20 mom 1 har heltidsanställd arbetstagare (utom förvaltningschef) rätt till kompensation för övertidsarbete vid på förhand beordrad eller i efterhand godkänd övertid av behörig överordnad. Ersättning för övertid utgår i kontant ersättning för enkel eller kvalificerad övertid enligt bestämmelserna i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser.

Dock kan arbetsgivare enligt AB § 20 mom 8 med arbetstagaren träffa överenskommelse om att arbetstagaren inte ska ha rätt till kompensation för övertidsarbete.

Bestämmelsen innebär att arbetsgivaren, för att läkaren inte ska ha rätt till kompensation för övertidsarbete, måste träffa en enskild överenskommelse med läkaren med denna innebörd.

Parternas avsikt med bestämmelsen i avtalet om möjligheten till enskild överenskommelse om avstående från övertidsersättning är att arbetsgivaren och läkaren ska ha en diskussion om omfattningen av övertidsarbetet och kopplingen till lönen för att arbetstagaren ska kunna ta ställning till om ett avstående är skäligt/rimligt. I varje enskilt fall ska alltså en diskussion föras om övertidsarbetets omfattning och kopplingen till lönen. Läkaren har annars inte möjlighet att avgöra om avståendet av kompensation för övertid är rimligt och därmed även svårt att värdera det anställningsavtal som är aktuellt och om det kan accepteras. Detta är viktigt vid den enskildes val att antingen ta anställningen eller att söka en annan anställning.

Utgångspunkten är alltså att läkare har rätt till övertidsersättning. Om enskild överenskommelse ingåtts om avstående från övertidsersättning bör den enligt Läkarförbundet ske individuellt, skriftligt och begränsas till ett år.

För läkare som avtalat bort rätten till övertidsersättning finns enligt kollektivavtalet en möjlighet att få ersättning i tid timme för timme om verksamheten tillåter det. Övertid som upparbetats under jour och beredskap ersätts enligt jour- och beredskapsavtalet.

Registrering av arbetstid

Arbetsgivaren är skyldig att registrera arbetstiden. Arbetstagaren är skyldig att redovisa den arbetade tiden enligt arbetsgivarens regelverk. Rätten till ersättning kan påverkas om läkaren inte följer anvisningar om hur arbetstiden ska redovisas.

Jourbefrielse

I kollektivavtalet Allmänna bestämmelser att i arbetsskyldigheten för läkare ingår bl. a. att fullgöra jour och beredskap enligt arbetsgivarens anvisningar. Avtalen ger möjlighet att komma överens med arbetsgivaren om att anpassa jour- och beredskapsarbetet efter läkarens livssituation. Vid planering och organisation av jour och beredskap bör hänsyn tas till deltidsarbetande så att belastningen motsvarar tjänstgöringsgraden. Gravida läkare har därutöver möjlighet att befrias från jour på egen begäran enligt särskilda överenskommelser både centralt och lokalt.

Läkarförbundet anser att läkare över 55 år bör ha rätt att befrias från jour och beredskapsarbete enligt egen begäran.

Senast uppdaterad 2016-02-23
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12