Kränkande uttalanden mot läkare

Det förekommer att enskilda läkare utsätts för kränkande uttalanden av patienter eller anhöriga. Det kan ske t.ex. vid ett direkt samtal, via mejl eller genom uttalanden på Internetsajter. >>

EAR anser att kränkande uttalanden, eller rentav hot, mot läkare från patienter eller anhöriga naturligtvis inte är acceptabelt. Arbetsgivaren/Vårdgivaren har ett ansvar för att ta sådana händelser på allvar, hantera dem på lämpligt sätt och ge den utsatte läkaren stöd. Ibland kan det vara lämpligt att låta en annan läkare ta över ansvaret för patienten. Detta både av omsorg om den utsatte läkaren och för att kunna tillförsäkra patienten en fortsatt god vård, för vilket en god patient-läkarrelation är en förutsättning.

PUL - Personuppgiftslagen

I personuppgiftslagen finns regler om publicering av personuppgifter i olika former av dataregister, på webbplatser m.m. Publicering av personuppgifter i löpande text på Internet är i princip tillåten enligt personuppgifts­lagen så länge som publiceringen inte kränker vederböran­des personliga integritet. Om ett uttalande är att anse som kränkande avgörs utifrån en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Där kan även vägas in hur den som uttalandet avser uppfattat publiceringen, men det är inte ensamt avgörande. Person­uppgifts­lagen gäller inte behandling av person­upp­gifter som en privatperson utför som ett led i en verksam­het av rent privat natur. Uttalanden i privat e-post omfattas därför inte av ­lagens bestämmelser.

Personuppgiftslagen gäller inte heller då uppgifter publiceras på webbplatser som omfattas av yttrande­frihets­­grundlagen, vilket är fallet om webbplatsen har ett utgivnings­bevis från Myndigheten för radio och tv. När publicering omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen gäller särskilda regler, bl.a. i fråga om juridiskt ansvar för det som publiceras. Den som driver webbplatsen är skyldig att se till att det finns en utgivare. Det är utgivaren som är juridiskt ansvarig för det som publiceras och som kan bli föremål för åtal för yttrande­frihetsbrott som begås genom publiceringen. De brott som utgivaren kan bli ansvarig för som yttrande­frihetsbrott inkluderar bl.a. förtal. Processordningen i mål om yttrandefrihets­brott är annorlunda mot i vanliga brottmål och åtal rörande förtal är ovanligt. (För att ett uttalande ska betraktas som förtal i straffrättslig mening krävs för övrigt att det ska vara ägnat att utsätta någon för andras missaktning. Uttalandet måste alltså ha gjorts till andra än den som uppgiften avser. Om en kränkande uppgift inte lämnats till andra personer, utan t.ex. i ett privat mejl till den utsatte, kan det istället vara fråga om förolämpning.)

Senast uppdaterad 2014-01-23
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12