Finns det någon läkare ombord?

Många läkare har hört eller kommer att få höra den frågan under en flygresa. Yrkesetiken säger att läkare bör hjälpa till i medicinska nödsituationer.

I punkt 3 i Läkarförbundets etiska regler står att läkare efter bästa förmåga ska bistå människor i medicinsk nödsituation, såvida läkaren inte försäkrat sig om att andra är villiga och kompetenta att ge sådant bistånd. Någon motsvarande juridisk skyldighet att ingripa vid nödsituationer, t.ex. på flyget, finns däremot inte i de flesta länder.

På flygplan i passagerartrafik som rymmer fler än 30 passagerare ska det finnas en sjukvårdssats för nödsituationer ("läkarväska") om planet vid något tillfälle under flygningen befinner sig mer än en timmes flygtid från en flygplats där kvalificerad medicinsk hjälp kan förväntas vara tillgänglig. I riktlinjer från Transportstyrelsen anges vilken utrustning och vilka typer av läkemedel som sjukvårdssatsen bör innehålla. Bland annat bör det finnas blodtrycks­mätare, stetoskop, injektionssprutor, antihistamin och analgetika.

Skadeståndskrav

Men vad händer om en läkare som ingripit drabbas av ersättningsanspråk från patienten p.g.a. att något har gått fel? Det förekommer att flygbolaget i samband med läkarens ingripande kommer överens med läkaren om att överta eventuellt ersättningsansvar. Så är det dock inte alltid.

Juridisk reglering och praxis rörande t.ex. skadestånd varierar från land till land, förändras med tiden och är därför svåra att överblicka. Eftersom oro för att ingripa ofta kopplas till USA-flygningar finns det dock anledning att nämna USA:s Aviation Medical Assistance Act of 1998. Denna författning innehåller en "samaritklausul" som innebär att en läkare som under flygning på begäran ingriper i en medicinsk nödsituation ska hållas skadeslös såvida han eller hon inte vid ingripandet orsakat en skada uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

Ansvarsförsäkring

Läkarförbundet rekommenderar läkare att teckna en ansvarsförsäkring som omfattar ingripanden utom tjänsten (inklusive under flygresor) vid akut sjukdom eller olycksfall.

Den yrkesförsäkring som Folksam (tidigare SalusAnsvar) erbjuder innehåller bl.a. en ansvarsförsäkring, som gäller inom Norden. Då läkare ingripit utom tjänsten vid akut sjukdom eller olycksfall gäller ansvarsförsäkringen dock i hela världen och omfattar även ingripanden på flyget. Vid skadefall i USA eller Kanada omfattar försäkringen dock endast skadeståndsskyldighet enligt svensk rätt. Högsta ersättning som kan utgå för en skada är 10 miljoner kr. För ytterligare information om yrkesförsäkringen och villkoren för denna, kontakta Folksam: www.folksam.se, 0771-950 950.

Ytterligare information

Mer om medicinska ingripanden under flygning har The Aerospace Medical Association tagit fram i dokumentet Medical emergencies: Managing in-flight medical events

Senast uppdaterad 2016-04-28
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12