Läkarförbundets understödsfond

Om du är i slutet läkarutbildningen och inte får studiemedel kan du som är medlem i Sveriges läkarförbund Student söka bidrag från Läkarförbundets understödsfond.

Sveriges läkarförbunds understödsfond ger ekonomiskt stöd åt förbundsmedlemmar och åt behövande änkor och oförsörjda barn efter förbundsmedlemmar.

Till förbundsmedlemmar i nödställd belägenhet räknas också medlemmar i Sveriges läkarförbund Student som ej beviljas statliga studiebidrag och studielån och som i övrigt saknar medel till sin försörjning. Stipendier från understödsfonden kan därför beviljas till medicinestuderande på följande villkor:

 • Understöd beviljas terminsvis och kan normalt erhållas endast för en termin per student.
 • Högst 100 % av summan av gällande studiebidrag och studielån kan beviljas.
 • Sökande ska påvisa goda studieresultat, dvs. om ej särskilda skäl föreligger, ska den sökande ha följt normal studieplan i läkarutbildningen under minst sex terminer.
 • Bidrag kan beviljas för studier under termin 7 till 11, för utlandsstudier gäller termin 7 till 13 där så utbildningens längd kräver detta.
 • Understödet kan ej erhållas retroaktivt för avslutade terminer.
 • Sökande ska vid ansökningstillfället varit medlem i Sveriges läkarförbund Student i minst ett år - utan uppehåll.
 • Lägsta understöd per sökande skall vara 10 000 kronor. Beviljat antal bidrag ska om så fordras reduceras genom skärpt behovsprövning, prioritering efter antal månader som med­lem, eller i sista hand lottning.

På vårterminen ska ansökan vara inne senast den 28 februari och på höstterminen senast den 30 september. Besked skickas normalt ut cirka en och en halv månad senare.

Tillsammans med ansökningsblanketten skickar du:

 • Ett kort personligt brev. Berätta vem du är och varför du söker medel ur fonden.
 • Kopia av senaste deklarationen.
 • Kopia av senaste betyg (utdrag ur Ladok).
 • Kopia på registreringsintyg för aktuell termin.
 • Kopia av avslag från CSN gällande studiemedelsansökan.

Observera att begränsade medel finns för bidrag och utöver behovsprövning kan därför annan prövning göras.

För ytterligare information kontakta:
Ingela Holtenstam, Sveriges läkarförbund, på telefon 08-790 33 86 eller ingela.holtenstam@slf.se

Ansökan skickas till Ingela Holtenstam, Sveriges läkarförbund, Box 5610, 114 86 STOCKHOLM.

Ladda ner ansökan >

Senast uppdaterad 2016-01-08
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton