Stöd till AT- och ST-läkare

Studierektor har en viktig uppgift när det gäller att följa upp klinikernas/avdelningarnas förutsättningar och förmåga att ge utbildning av god kvalitet. Det kan också vara studierektors uppgift att följa upp de tjänstgöringar som utfallit mindre väl från såväl klinikens som den enskilde läkarens utgångspunkt.

Återkommande uppföljning är nödvändig för att kontrollera mot den uppgjorda tjänstgöringsplanen vad som fungerar och vad som måste modifieras. Ju större andel av utbildningstiden som förflutit, desto kortare tid återstår för att korrigera. Därför är det mycket viktigt med tidiga och täta uppföljningar. Uppföljning har dessutom ett värde i sig för träning i att ge och ta kritik samt föra en konstruktiv dialog om den egna professionella utvecklingen.

Under ST åligger det verksamhetschef och handledare att löpande stödja ST-läkaren i dennes kompetensutveckling genom att kontrollera att läkaren efter hand tillägnar sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som anges i målbeskrivningen. Om särskilda insatser behövs ligger det i handledarens ansvar att verka för att lämpliga åtgärder vidtas, t ex förändringar i läkarens tjänstgöring, arrangemang för tjänstgöring vid annan enhet, anvisningar om litteratur etc. (SOSFS 2008:17).

Samma ansvar för AT-läkarens kompetensutveckling ligger på den personliga handledaren. Problemet här är att handledaren utses för en tjänstgöringsplacering i taget. Härvid går helheten i relation till målbeskrivningen förlorad. I dessa sammanhang har studierektor/huvudhandledare en viktig funktion att fylla som samordnare.

Sveriges läkarförbunds centralstyrelse har antagit ett nytt policyprogram angående stödet till de underläkare som riskerar att ej få sin tjänstgöring godkänd. Bland åtgärderna finns t ex Förbättra kvaliteten i grundutbildningen, öka användandet av sit-in, utveckla bättre introduktionsprogram, förstärk uppföljningen, stärk handledarna genom högre status, högre lön och mer tid avsatt för uppdraget.

Stöd till AT- och ST-läkare som riskerar att ej få sin tjänstgöring godkänd

Senast uppdaterad 2009-06-26