Studierektorsfunktionen utvecklas och nya nätverk uppstår

I samband med övergången från  en tidsstyrd till en målstyrd vidareutbildning för läkare har studierektorsfunktionen succesivt utvecklats till vad den är idag: en nödvändig organisatorisk stödfunktion till verksamhetschefer, handledare och ST-läkare. Studierektorn ska vara läkare med specialistkompetens samt ha genomgått handledarutbildning (SOSFS 2008:17).

Studierektorn har ett brett ansvarsområde och arbetar både gentemot den enskilde AT/ST-läkaren, mot hela AT/ST-läkargruppen samt mot handledare och verksamhetschefer. Funktionen har kommit att utvecklas olika över landet beroende på sjukhusens eller primärvårdsområdenas storlek och organisation.

Med utgångspunkt från Läkarförbundets övergripande studierektorsnätverk har ett antal avgränsade delnätverk vuxit fram. Arbetet i dessa sprids och tillvaratas genom det övergripande nätverket.

Läkarförbundets nätverk för Studierektorer

Du som är studierektor inom AT och ST kan anmäla dig till Läkarförbundets studierektorsnätverk. Du blir då inbjuden till förbundets studierektorsmöten samt får aktuell information. Läs mer 

ÖSTUS

ÖSTUS är ett sedan 2006 etablerat nätverk mellan de övergripande studierektorerna för universitetssjukhusen och regionerna med universitetssjukhus där ST utbildning ges i Sverige. Läs mer

SFAMs studierektorsnätverk

Studierektorskollegiet är ett forum för samarbete mellan landets omkring 90 studierektorer i allmänmedicin. Kollegiet har två möten varje år – ett kort möte i anslutning till SFAMs höstmöte och ett tvådagars internat på våren där lokala studierektorer står för värdskapet. Nätverket har en debattlista på nätet, tillgänglig för studierektorerna. En studierektorsmatrikel hålls aktuell och finns tillgänglig genom SFAMs kansli. Diplomeringskurs för studierektorer i allmänmedicin i form av ett veckolångt internat hålls med 2-3 års mellanrum. 

Svenska Psykiatriska Föreningens Studierektorsnätverk.

Hämta minnesanteckningar här
Senast uppdaterad 2014-03-31