Att verka för god handledning

Specialiseringstjänstgöringen ska genomföras under handledning och ansvaret för att handledning ges är en del av det allmänna arbetsgivar- och ledningsansvaret. Handledaruppgiften skall läggas på en erfaren läkare med relevant specialistkompetens. Socialstyrelsen föreskriver att handledaren ska ha specialistkompetens i den avsedda specialiteten samt från och med 2010-09-01 också ha genomgått handledarutbildning. Det finns ingenting föreskrivet om handledarutbildningens längd eller omfattning. I Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2008:13) antyds dock att utbildningen bör innehålla handledning, pedagogik,kommunikation och etik.

För AT föreskriver Socialstyrelsen att den handledning som arbetsgivaren svarar för skall fullgöras dels av en specialistkompetent läkare under varje tjänstgöringsavsnitt (personlig handledare), dels av någon annan befattningshavare med ett övergripande ansvar för AT-läkarens sammanhållna kompetensutveckling (huvudhandledare). Så snart som möjligt efter AT-läkarens anställning skall huvudhandledaren/studierektorn i samråd med AT-läkaren utforma en individuell skriftlig handlednings- och tjänstgöringsplan. AT-läkaren skall beredas möjlighet att tillsammans med den personliga handledaren och huvudhandledaren regelbundet utvärdera sin tjänstgöring. Arbetsgivaren skall eftersträva kontinuitet mellan handledare och AT-läkare och i möjligaste mån undvika byte av handledare.

Hur handledaransvaret utformas blir beroende av de lokala förhållandena. Studierektorerna har en viktig uppgift dels när det gäller att hålla ett vakande öga på hur handledningen organiseras på klinikerna, dels genom att verka för att de enskilda handledarna får den utbildning och det stöd och den uppbackning som uppgiften kräver. Handledaruppgiften bör definieras och ingå som en naturlig del i verksamheten.

Att vara handledare är ett omfattande åtagande. Det ställer stora krav och spänner över ett brett spektrum. Handledaren förväntas vara vägvisaren, den gode lyssnaren, den återkopplande kritikern, kunskapskällan, förebilden i yrkesrollen och ”advokaten” gentemot yttervärlden. Många landsting anordnar idag utbildningen och temadagar för sina handledare. Det finns också specialiteter som i egen regi håller mer specialitetsinriktade påbyggnadsutbildningar/träffar för medlemmar med handledningsengagemang.

Senast uppdaterad 2009-06-26