Läkare i kommunal hälso- och sjukvård

Inom kommunal hälso- och sjukvård finns läkare inom specialiteterna allmänmedicin, geriatrik, psykiatri, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri.

Kommunerna har ett långtgående ansvar för innevånarnas hälsa, men för den medicinska specialistkompetensen förlitar man sig på den landstingskommunala sjukvården.

Skolläkare

Kommunen anställer sjuksköterskor och psykologer, men mer sällan läkare, för den löpande hälsovården inom skola, omsorg och äldrevård. Ett undantag är skolläkare, som vanligtvis anställs direkt av kommunerna. Av skollagen framgår att huvudmannen för skolan ska anordna skolhälsovård. Det innebär att skolhuvudmannen är vårdgivare. Detta huvudmannaskap kan dock överlåtas på till exempel landstingen.

Skolhälsovården utgör en fortsättning på den förebyggande barnhälsovården. Skolhälsovården tillhandahåller också medicinsk sakkunskap i skolans planerings- och utvecklingsarbete. Förhållningssättet är tvärvetenskapligt med breda kontaktytor utanför hälso- och sjukvården.

Skolläkaren ansvarar för viss sjukvård, men remitterar när så är lämpligt till specialist utanför skolan. Skolläkaren är som regel specialistkompetent läkare med medicinsk bas inom någon av specialiteterna barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri eller allmänmedicin.

Svenska skolläkarföreningens erbjuder årligen skolläkardagar. De kan även ge råd och tips för dig som vill arbeta som skolläkare.

Omsorgsvården

Äldre människor med sammansatta vård- och omsorgsbehov blir allt fler. Det ställer stora krav på sjukvårdens förmåga till helhetssyn och kontinuitet. För att få fungerande vårdkedjor måste primärvården, den kommunala omsorgen, den öppna specialistvården och sjukhusen samverka.

Äldre personer med olika diagnoser behöver vård av olika vårdgivare och professioner som kan ha olika huvudmän. Kommunerna saknar idag möjlighet att anställa läkare. För bättre samverkan mellan olika huvudmän diskuteras därför möjligheten att inrätta särskilda överläkarfunktioner på kommunal nivå. Läkarförbundet menar till exempel att kommunerna bör ges möjlighet att tillhandahålla läkarinsatser fristående från landstingets ansvar för läkarmedverkan.

Svensk Geriatrisk förening

Läkarförbundet om en förbättrad äldrevård

www.skl.se

www.socialstyrelsen.se

Senast uppdaterad 2014-09-30
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må - tors 9 - 17, fre 9 - 13


Ny i Sverige - läs mer här