Examensarbeten Företagsläkarkursen

Här finner du sammanställning över vissa examensarbeten som ingått som del av företagsläkarutbildningen vid Arbetslivsinstitutet. Sammanställningarna är gjorda av Prof. Peter Westerholm.

Dessa arbeten motsvarar i föreskrift 2015:8 det vetenskapliga arbete som skall genomföras enligt delmål a5.

 

2006

Sammanfattning ----- Rapport

Företagsläkarutbildning 2005/06

 • Förbättrad metod för rehabiliteringsutredning (Anita Holmgren)
 • Tidig rehabilitering i modern verkstadsindustri (Björn Sjösteen)
 • Möjligheter och hinder i rehabiliteringsprocessen (Karin Granberg)
 • Arbetsförmågebedömning (Christer Sjöberg)
 • Kunskaper och attityder till sjukskrivningsfrågor (Elisabet Adolph)
 • Avslut av anställning som rehabiliteringsåtgärd (Martin Flygar)
 • Systematisk samverkan kring långtidssjukskrivning (Ola Konradsson)
 • Långtidsfriskas arbetsvillkor (Gabriel Mörner)
 • Kartläggning av arbetsmiljö för 1:a linjens chefer (Björn Franzon)
 • Diagnos utmattning - uppföljning efter 3 år (Merja Helenius Aronsson)
 • Påverkar injektionsteknik utfall i lokal injektionsbehandling av lateral epikondylit (Michael McKeogh)
 

2005

Sammanfattning ---- Rapport

Företagsläkarutbildning 2003/04

 • Utmattningstillstånd (Marie Westin)
 • Ohälsa i anslutning till IT-arbete (Ingela Dahlman)
 • Rutiner för rehabilitering och återgång i arbete (Massood Meshkin)
 • Hälsofrågor i anslutning till organisatorisk förändring i ett verkstadsföretag (Eva Lissel)
 • Klimatfaktorer och symtom hos personal relaterade till inomhusluftens kvalitet (Daphne Enstam)
 • Stickskador hos sjukhuspersonal (Lars Thorselius)
 

2004

Sammanfattning ---- Rapport

Företagsläkarutbildning 2002/03

 • Kartläggning av sophämtarnas arbetsmiljö och hälsotillstånd (Ingemar Luttu)
 • Utvärdering om nya samarbetsrutiner inom företaget kan minska sjukfrånvaron (Per-Olof Wiberg)
 • Kan utbildning om att hantera hot och väld öka psykosocialt välbefinnande och minska muskuloskeletala besvär hos trafikvakter (Peter Wall)
 • Förebyggande och hälsofrämjande faktorer bland elever - en intervjuundersökning (Ulrika Nykvist)
 • En kvalitativ utvärdering av en modell för arbetslivsinriktad rehabilitering - Rehbus (Kristin Bergman)
 • Kartläggning av korttidsfrånvaron på ett tidningstryckeri (Karl-Erik Karlberg)
 • Långtidssjukskriven personal på Helsingborgs Lasarett - en kartläggning (Jouni Liljefjord)
 • Hörselpåverkan hos bullerexponerade värnpliktiga under slutövning (Kjell Björklund och Mats fälth)
 • Hälsopromotivt arbete på en byggarbetsplats (Rosmarie Gäcke-Herbst)
 
Senast uppdaterad 2016-10-31
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11