Sjukhusläkarnas uppgifter är enligt stadgarna

  • att främja hälso- och sjukvårdens utveckling
  • att  främja den medicinska undervisningen och forskningen
  • att  tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen

Föreningsdemokrati

Mellan fullmäktigemötena ansvarar styrelsen för föreningens verksamhet. Styrelsen, som består av 9 ledamöter valda av fullmäktigemötet, sammanträder en gång i månaden.

Föreningen är representerad i alla beredande och beslutande organ inom Läkarförbundet: fullmäktige (FM), centralstyrelsen (CS), förhandlingsdelegationen (FD) samt utbildnings- och forskningsdelegationen (UFO). Därigenom kan föreningen påverka och utöva ett starkt inflytande över förbundspolitiken.

Viktiga frågor för föreningen

Inom området Sjukvårdspolitik och sjukvårdsorganisation arbetar vi bl a med resursfrågan, mångfald i sjukvårdsproduktionen, kvalitetsutveckling, läkares ledarskap och prioriteringar.
 
Inom området undervisning, utbildning och forskning ägnar vi oss framförallt åt läkares fortbildning och kompetensutveckling, medicinsk forskning och forskarutbildning. Den medicinska grundutbildningen och vidareutbildningen är också viktiga frågor.

På förhandlings- och avtalsområdet arbetar vi för att förbättra medlemmarnas köpkraft, löneutveckling och arbetsmiljö. Andra viktiga frågor är ersättningen för jour- och beredskap, arbetstidsfrågor samt pensionsvillkoren.

Information

Föreningens informationsorgan är tidskriften Sjukhusläkaren, som ges ut med sex nummer per år. Den innehåller facklig information med kommentarer samt debatt och analys av fackliga och yrkesmässiga frågor. Sjukvårdspolitik, hälsoekonomi samt hälso- och sjukvårdens utveckling liksom reportage om medlemmar och deras arbetssituation återfinns också i tidningen.

Högsta beslutande organ 

är fullmäktigemötet, som sammanträder en gång per år. Fullmäktigedelegaterna utses av föreningens medlemmar vid lokalavdelningarnas årsmöten. Det finns 26 aktiva lokalavdelningar.

 
Senast uppdaterad 2018-01-10
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12