Remissvar 2016

Remiss angående föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:6) om vaccination av barn och förslag till ny föreskrift. (04303-2015)

Svenska Skolläkarföreningens svar på Underlag till lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2015. Ärendenummer 433-2016

Mer tid för kunskap, SOU 2015:81 Betänkande av Grundskoleutredningen; U2015/04749/S

Remiss: Läkemedelsverkets rapport Restnoteringar av läkemedel, Gem 2016/0027

Utredningen Att vända frånvaro till närvaro – en utredning om problematisk elevfrånvaro – U 2015:119

REMISSVAR - Tuberkulosvaccination som särskilt vaccinationsprogram, Nr 00076-2016–1.1.3

En översyn av tobakslagen – Nya steg mot minskat tobaksbruk (SOU2016:16) och Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter; Ärendenummer: GEM 2016/0135

Läkarförbundets rekommendationer för allmänna kompetenser i ST

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Remissvar Vägledning för elevhälsan revidering 2016, till socialstyrelsen diarienumret 3.1-13976/2015, till skolverket 7.2.1-2016:779.

Remissvar Till Svenska läkar förbundet. Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd för vårdgivares skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete (HSLF – FS; 2017: xx)

Remissvar Gymnasieutredningen (SOU 2016:77)

 
Senast uppdaterad 2017-02-20