Remissvar, skrivelser, rapporter 2017

jpg

Svenska Skolläkarföreningens svar på Underlag till lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2017.  Ärendenummer 421-2017

Remissvar till Sveriges läkarförbund För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017:4

Remissvar till Sveriges läkarförbund Avdelningen för Politik och Profession. Kompetens ifråga om neuropsykiatriska svårigheter Gem 2017/0118 

Remissvar Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdiget (SOU 2017:35) 

Remissvar Kunskapsbaserad och jämlik vård – förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård (SOU 2017:48) 

Remissvar Beslutsunderlag till regeringen om att erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn : Till Folkhälsomyndigheten Ärendenummer 02403-2016–3.4.4

Nästa steg på vägen mot mer jämlik hälsa (SOU 2017:47) 

Remissvar Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56) 

 
Senast uppdaterad 2018-01-08