Kvalitetsmått EMI

Kvalitetsmått för Elevhälsans Medicinska Insats

Kvalitetsmåtten är utarbetade av Riksföreningen för Skolsköterskor och Svenska Skolläkarföreningen och är nu uppdaterade med datum 2017 07 05. 

”Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats” är huvuddokumentet där allt finns samlat med instruktioner för hur kvalitetsmåtten kan användas. Kvalitetsmåtten ger en snabb översikt över gällande lagar och författningar som reglerar verksamheten. De kan användas för egenkontroll vid kvalitetsarbete och de kan utgöra underlag för verksamhetsberättelsen. De kan användas såväl av verksamhetschefen som skolsköterskor och skolläkare och de kan användas i dialog med rektorer och skolchefer. 

jpg

”Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats” är huvuddokumentet där allt finns samlat med instruktioner för hur kvalitetsmåtten kan användas.

Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats.

I de följande fem filerna finns kvalitetsmått för fem olika områden i verksamheten i varsin skrivbar pdf-fil vilka kan användas som arbetsmaterial då verksamheten ska beskrivas.

Verksamhetsansvar

Personalresurser

Lokaler och utrustning

Verksamhetens arbete

Elevernas inlärningsmiljö


 
Senast uppdaterad 2017-08-16