Litteratur

Rekommenderad  litteraturlista för specialistutbildning i geriatrik

Akutgeriatrik

Wisten A, Rundgren Å, Larsson B. Studentlitteratur 2013, 277 sidor. Akutgeriatrik är en praktisk handbok som tar upp det som är unikt för äldre patienter vad gäller symtom, utredning och behandling. Tonvikten ligger vid handläggning av akuta symtom och tillstånd, som i många fall illustreras med autentiska fallbeskrivningar. Boken tar också upp hälsorisker i de högsta åldersgrupperna, läkemedelsrelaterade problem och vanliga kroniska tillstånd hos äldre.

Praktisk Geriatrik

Redaktör: Lars -Olof Wahlund. Liber förlag 2006, 224 sidor. Praktisk geriatrik ger konkreta kunskaper och råd till läkare inom geriatrisk vård och är inriktad på symtombeskrivning, diagnostik och behandling. Boken sätter fingret på allt som är typiskt för den geriatriska patienten liksom på förhållanden som läkaren bör känna till för att kunna besluta om korrekta vårdinsatser. 

 

Geriatrik-Ny upplaga

Kunskap om normala åldersförändringar är viktig för att kunna avgränsa dessa mot sjukdom, men gränsen kan vara svår att dra. Kroniska och akuta sjukdomar kombinerade med åldersförändringar gör att geriatriken skiljer sig från andra medicinska områden. Eftersom andelen och antalet äldre växer kommer det att öka kraven på vård - medicinskt kunnande - och omsorg i samhället. Denna lärobok belyser de vanligaste geriatriska problemen, framför allt när symtomatologi, utredning och behandling skiljer sig från den vanliga bilden hos yngre patienter. Tillstånd där handläggningen inte skiljer påtagligt från det hos yngre patienter berörs kortfattat eller inte alls. Läkemedelsbehandling, multisjuklighet, funktionsbedömning, allmän avtackling, juridiska frågeställningar, konfusion, demenssjukdom och palliativ vård är exempel på områden som är centrala inom geriatriken.

Den första upplagan av denna bok kom 1995 och den andra upplagan kom 2007. Praktiskt taget all text är genomgående reviderad eller nyskriven. Boken är i första hand avsedd för läkare under utbildning och för blivande specialister i allmänmedicin, geriatrik och internmedicin. Även andra personalgrupper kan ha nytta och behållning av boken.

Ove Dehlin är professor emeritus i geriatrik vid Lunds universitet. Han har mångårig erfarenhet av undervisning i geriatrik och gerontologi på olika nivåer och för olika utbildningar.

Åke Rundgren, docent i geriatrik, är tidigare överläkare och verksamhetschef inom geriatriken, har tidigare skrivit ett antal läroböcker i geriatrik. Han har stor erfarenhet av undervisning i geriatrik och gerontologi på olika nivåer.


 Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar

Marcusson, Blennow, Skoog, Wallin. Liber 2011, 296 sidor. 3:e upplagan. Sedan den andra upplagan av denna bok publicerades 2003 har utvecklingen inom området tagit viktiga steg. Det har skett en fokusering på sjukdomsmekanismer, framför allt på Alzheimers sjukdom och frontotemporal demens. Forskarvärlden hittar nya sätt att närma sig personer med kognitiva sjukdomar och långsamt nås kunskapsområden man tidigare inte kunnat utforska.

Bättre demensvård NU! : hur du förbättrar den dagliga vården och omsorgen för personer med demenssjukdom 

Margareta Skog. Liber, 2012. Bättre demensvård nu! är en unik arbetsbok om förbättringsarbete anpassat till demensvårdens behov. Den vill inspirera läsaren att betrakta arbetet med demenssjuka med nya ögon. Boken vänder sig till alla som vill arbeta med att förbättra dagens demensvård. 

Gerontopsykiatri

Nils Christian Gulmann. Studentlitteratur, 2003. Boken innehåller allmänna kapitel om ålderdom, biologiskt åldrande, undersökning av äldre, depression och mani, andra psykiska tillstånd och medicinering samt ett omfattande kapitel om demens. 

Äldrepsykiatri – kliniska riktlinjer för utredning och behandling 

Författare: Svenska Psykiatriska Föreningen. Gothias förlag, 2013. 164 sidor. Boken omfattar alla tillstånd med psykiska symtom hos äldre som demenssjukdomar, affektiva sjukdomar, ångest, psykoser, personlighetsstörningar, kriser med flera. Dessa tillstånd är ofta sammanflätade med varandra eller med somatiska sjukdomar.

Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv 

Ove Dehlin, Bo Hagberg, Åke Rundgren, Gillis Samuelsson och Barbro Sjöbeck. Natur och kultur, 2000. Vi lever i dag ett friskare liv längre. Både individen och samhället strävar efter det goda åldrandet. När börjar då åldrandet? Vilka faktorer påskyndar respektive uppskjuter det? Vad är ett gott åldrande? Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig, teorier inom socialgerontologin samt omvårdnadsaspekter.

Äldre och åldrande – grundbok i gerontologi
Marie Ernsth Bravell, huvudredaktör. Gleerups förlag, 2013. 2:a upplagan. Denna antologi belyser många olika perspektiv på äldre och åldrande. Den tar upp hur olika faktorer - biologiska, psykologiska, sociala och funktionella - påverkar åldrandet och hur olika individer hanterar åldrandet på olika sätt. Den tar också upp flera aspekter på vård och omsorg om äldre samt forskningsämnet gerontologi.

Äldres läkemedelsanvändning : hur kan den förbättras? : en systematisk litteraturöversikt
Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering : 2009 : 345 s. URL: Fulltext ISBN: 978-91-85413-27-0 

Äldres läkemedelsbehandling - orsaker och risker vid multimedicinering.

Annika Kragh huvudredaktör. Studentlitteratur 2013, 236 sidor, tredje upplagan. Läkemedelsförskrivningen till äldre har fortsatt att öka och allt fler äldre använder stora mängder läkemedel med risk för oönskade bieffekter och bristande effekt och säkerhet. Sedan den här boken kom ut för första gången har det skett stora förändringar på såväl läkemedelsområdet som i äldrevården. Förändringarna har föranlett denna andra upplaga i vilken orsaker och risker vid multimedicinering, dels för individen och dels för samhället, belyses. Det redogörs också för förbättringsinsatser och arbetsmetoder för att förbättra läkemedelssituationen för äldre patienter. 

Äldre och läkemedel

Fastbom J, Liber förlag, 2006. 112 sidor. Äldre och läkemedel berättar på ett lättillgängligt sätt om den åldrande människans besvär och sjukdomar, om de effekter medicinering har på henne och hur man kan uppnå mer ändamålsenlig läkemedelsbehandling av äldre.

Geriatrisk Nutrition

Gerd Faxén Irving, Brita Karlström, Elisabet Rothenberg. Studentlitteratur, 2010. Strategier för att förbättra nutritionsomhändertagande av äldre kräver kunskap. Denna bok är tänkt som en läro- och uppslagsbok som ska kunna användas i undervisning och av dem som arbetar med äldre och äldres mat. 

Palliativ medicin och vård 

Peter Strang och Barbro Beck-Friis. Liber förlag 2012, 432 sidor. 4:e upplagan. Palliativ medicin är ett akademiskt ämnesområde med klinisk utbildning och forskning och utgör grunden för den palliativa vården. Dess syfte är att förbättra vården för de döende och deras familjer. Palliativ vård är en aktiv helhetsvård som bygger på en klar vårdfilosofi. Den omfattar inte bara patientens fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella behov, utan även stöd till närstående i deras sorgearbete. Palliativ vård kräver ett arbetslag med en mycket bred kompetens.

Patientens bästa: en kritisk introduktion till läkaretiken.

Axel Carlberg. Nordic Academic Press 2009, 192 sidor. Medicinsk-etiska frågor återkommer ofta i den offentliga debatten eftersom de är avgörande för både vårdens praktiska inriktning och även hur vi ser, mer teoretiskt, på människolivets värde. I Patientens bästa argumenterar författaren för att reflektionen kring dessa frågor bör utgå ifrån en ”närhetsprincip”, det vill säga en djupare förståelse av patient-läkare-relationen och de moraliska förpliktelser som läkaren har gentemot patienten. I sin diskussion resonerar Carlberg kring läkaretikens grunder, sambandet mellan läkekonstens vetenskapliga metod och etiska förhållningssätt, patientens identitet och etikens roll. 

Geriatrics at Your Fingertips 2008-2009. David B. Reuben, Keela A. Herr, James T. Pacala, Bruce G. Pollock (American Geriatric Society, 2008). Sammanfattar det viktigaste inom geriatriken i fickformat.

Stora läroböcker (textbooks)
Brocklehurst's Textbook of Geriatric Medicine and Gerontology. R.C. Tallis, Howard M. Fillit.
Hazzard's Geriatric Medicine & Gerontology: Sixth Edition. Jeffrey B Halter, redaktör.( McGraw-Hill Medical. UK. 2009)

Nätbaserade böcker:

Merck Manual of Geriatrics. Redaktör Mark H. Beers. Kontinuerlig uppdatering sker.
Finns på www.merck.com/mkgr/mmg/home.jsp

The IAHPC Manual of Palliative Care. International Association for Hospice and Palliative Care. 2nd Edition. 2008. Finns på: www.hospicecare.com/manual/toc-main.html


Övrig rekommenderad litteratur för grundutbildning/ST/fortbildning
 
Tidskrifter:
Svensk Geriatrik
JAGS
Age and Ageing
Archives of Geriatric and Gerontology


Styrelsen för SGF

 
Senast uppdaterad 2014-09-21