I läkarutbildningen

Artiklar:

Läs Johan Axelssons artikel om geriatrik i svensk grundutbildning (LT 2006)

Medical Undergarduate Training in Geriatric Medicine in the European Union


Geriatrikens ställning inom den medicinska grundutbildningen inom EU

Sammanställt av Åke Rundgren

Finland
Geriatrik är ett undervisningsämne på alla de fem medicinska fakulteterna i Finland, även om volymen varierar mellan universiteten. De flesta har en och en halv veckas undervisning vanligen under det sista året. Undervisningen är bedside undervisning och interaktiva sessioner om två dagar med varierande aspekter på geriatriken. Senare år har också geriatriken ”infiltrerat” andra delar av undervisningen redan från första året. (Uppgifter från maj 2007)

Frankrike
Geriatrik är ett obligatoriskt ämne I läkarutbildningen sedan år 2000.(Uppgifter från maj 2007)

Irland
I den medicinska utbildningen på Irland är inte geriatrik ett obligatoriskt ämne. Endast en av fem medicinska högskolor hade geriatrik som ett obligatoriskt ämne. (Uppgifter från maj 2007)

Polen
I Polen pågår för närvarande diskussioner om att införa geriatrik som ett obligatoriskt ämne vid alla medicinska fakulteter. I dag är variationen stor. (Uppgifter maj 2007)

Schweiz
Vid Berns universitet är geriatrik obligatoriskt i form av en serie geriatriska föreläsningar samt 4 eftermiddagar med klinisk träning samt gruppundervisning på akutgeriatriska enheter liksom på enheter av sjukhemskaraktär. (Uppgifter från maj 2007)

Spanien
I Spanien är geriatrik obligatoriskt vid alla de 26 medicinska fakulteterna men den omfattning som denna undervisning implementeras med varierar.

Vid de flesta universitet är geriatrik inkluderat i internmedicinen och lärarna är också från internmedicin. Vid ett mindre antal är det ett obligatoriskt separat ämne, skilt från internmedicin, och endast vid tre universitet finns ett väl definierat program med klinisk undervisning, t ex vid akutgeriatriska enheter eller polikliniker. Det finns endast en professur i geriatrik som är placerad i Madrid. Undervisningen omfattar 30 till 50 timmar vanligen under det femte läsåret. (Uppgifter från maj 2007)

Storbritannien
Här har med något undantag de medicinska fakulteterna institutioner för geriatrik även om inte alla har en professur i ämnet. Utbildning i geriatrik är obligatoriskt och alla lärare är specialister i geriatrik. Undervisningen kan variera från universitet till universitet från separata kurser till integrering i olika problembaserade undervisningssystem. (Uppgifter från maj 2007)

Tyskland
Här är geriatrik ett obligatoriskt ämne för alla medicinska studenter under deras andra kliniska år. Utbildningen är inte standardiserad och ibland är lärarna inte specialister i geriatrik. I regel ingår bedside-undervisning på geriatriska avdelningar. (Uppgifter från maj 2007)

Österrike
I Österrike finns det tre stora statliga universitet (Wien, Graz
och Innsbruck) och ett litet privat medicinskt universitet (Paracelsus Medical University i Salzburg). Endast detta har en professur i geriatrik med en strukturerad obligatorisk kurs i geriatrik med klinisk undervisning (Prof. Bernhard Iglseder). I Graz finns också en elektiv kurs inklusive bedside undervisning som erbjuds studenterna under deras sista år (Prof.Regina Rollert-Wirnsberger vid institutionen för internmedicin). I övrigt finns endast geriatrik som enstaka föreläsningar i olika kliniska ämnen. (Uppgifter från maj 2007)

 

 
Senast uppdaterad 2008-04-21