Bästa ST-uppsats

Bästa ST-uppsats i geriatrik

 

Priset för "Bästa ST-uppsats i geriatrik" delas ut i samband med Geriatriskt Forum som anordnas årligen av SGF. Pristagaren får där tillfälle att presentera sitt arbete samt 5000 kr i prispengar.Sista inlämningsdag för bidraget är första veckan i juni varje år.

Bidraget mailas till Svensk Geriatrisk Förenings Facklige sekreterare Greger Slättman, greger.slattman@brommageriatriken.se med rubriken "Bidrag till Bästa ST-uppsats i geriatrik".

Juryn består av SGF:s styrelse med ledning av dess Vetenskaplige sekreterare.

2016

Pristagare Johannes Luoto från Lund/Malmö

ABSTRACT The true incidence of chronic obstructive pulmonary disease is largely unknown, because the few longitudinal studies performed have used diagnostic criteria no longer recommended by either the European Respiratory Society or the American Thoracic Society (ATS).

We studied the incidence and significance of airflow limitation in a population-based geriatric sample using both an age-dependent predicted lower limit of normal (LLN) value and a fixed-ratio spirometric criterion.

Out of 2025 subjects with acceptable spirometry at baseline, 984 subjects aged 65100 years completed a 6-year follow-up visit. Smoking habits were registered at baseline. Exclusion criteria were non-acceptable spirometry performance according to ATS criteria and inability to communicate. Airflow limitation was defined both according to forced expiratory volume in 1 s (FEV1)/forced vital capacity ratio <0.7 and <LLN.

The incidence of airflow limitation per 1000 person-years was 28.2 using a fixed ratio and 11.7 with LLN, corresponding to a 1.41-fold higher incidence rate using a fixed ratio. The incidence increased dramatically with age when using a fixed ratio, but less so when using LLN. In addition, a sex effect was observed with the LLN criterion. LLN airflow limitation was associated with increased 5-year mortality. Presence of fixed-ratio airflow limitation in individuals classified by LLN as non-obstructive was not associated with increased mortality. 

Artikel för hämtning

 

2014

Pristagare Karin Werner och Karin Kjellström Hedskog delar priset för Bästa ST-uppsats 2014

Karin Werner och medarbetare har undersökt njurfunktion hos ett stort antal äldre män och kvinnor utan känd hjärt-kärl sjukdom eller diabetes. Syftet har varit att studera effekter av ökad ålder samt eventuella andra faktorer som är relaterat till njurfunktion i kohorten som undersöktes. Man fann en lägre njurfunktion med ökad ålder samt att denna åldersspecifika effekt var mer uttalad hos män. Andra riskfaktorer för en sämre njurfunktion innefattade diastoliskt blodtryck, lägre HDL nivåer samt rökning. Fynden diskuteras adekvat och man drar slutsatsen att cystatin C är en bättre markör för njurfunktion hos äldre än kreatinin som anses otillräcklig. Arbetet är publicerat i en internationellt välrenommerad tidskrift och motiverar väl SGFs pris för bästa ST-uppsats.

Karin Kjellström Hedskog har i sitt arbete kartlagt de patienter som skickas in till specialistsjukvården, och kanske framför allt vad som karaktäriserar de särskilda boenden som i högre grad än andra sänder patienter till somatiska akutmottagningar. En övergripande fråga var om de gick att identifiera de personer som skickades in i onödan, som alltså skickades tillbaka till boendet. I sitt arbete drar Karin bland annat slutsatsen att om persontätheten liksom kompetensen på SäBo förbättrades skulle fler patienter kunna undersökas och behandlats i sitt boende i stället för att kunna skickas in till akutsjukvården. Sammanfattningsvis har Karin gjort en mycket gedigen genomgång av ett mycket stort material vad gäller ett viktigt område. Detta material har analyserats ur en mängd olika vinklar, adekvata slutsatser har dragits utifrån resultaten och förbättringsåtgärder har föreslagits. Detta motiverar väl att Karin tilldelas SGF årliga pris för bästa ST-uppsats.


2012

Anna Hollander erhöll AbbVie AB:s pris för bästa ST-uppsats i geriatrik för 2012.

Arbetets titel är: ”Urinvägsinfektioner i särskilt boende”. Handledare har varit överläkare Undis Englund, Geriatriskt Centrum, NUS, Umeå

Anna genomförde 2011 en undersökning på ett äldreboende i Umeå för att kartlägga resistensmönster och antibiotikabehandling vid misstänkt eller säkerställd UVI, samt belysa symptomen som motiverade antibiotikabehandling liksom effekten av lågdosöstrogenbehandling. Anna visade att antibiotikabehandling var frekvent och att förbättringspotentialen kring behandlingarna vid UVI hos äldre var minst sagt stor. Anna arbete berör ett väsentligt område inom geriatriken och det innehåller också en väl genomförd litteraturstudie.

 

2011

Catrin Rimsby

Bästa ST-uppsats 2011 deledes ut till Catrin Rimsby Danderydsgeriatriken med handledare Ritva Hållberg. Juryn: Åke Rundgren och Peter Nordström.

 

2010

Thomas Gylfe, ST-läkare, Linköping.

Arbetets titel: "Läkemedelsbehandling av äldre. Inventering av kvaliteten på läkemedelsbehandling i särskilt boende i Mjölby. Leder läkemedelsgenomgångar till bättre läkemedelsbehandling av äldre?" 

 

2009

"Populationsstudie över samtliga patienter som haft Parkinsons sjukdom mer än tio år i Östra Sörmland". Anna Bille, ST-läkare

2008 
Delat pris:

Utvärdering av utökat direktintag från AKOM till avdelning 29
Harriet Chitsaz, ST-läkare

Nedsatt  allmäntillstånd på Södersjukhusets akutmottagning
Carin Joelsson, ST-läkare

2007
Kartläggning av äldre patienter på akutmottagningen

Pia Fogelberg, Nackageriatriken

2006

Priset tilldelades ST-läkaren Maria Ackeman

2004

Priset tilldelades St-läkaren Cilla Dobrov, Linköping. 

 
Senast uppdaterad 2017-01-28