Remissvar

 

2016-15-13

Remissvar från Svensk Geriatrisk förening gällande remiss "Effektiv vård"  

(SOU 2016:2) Remisssvar

 

2015-01-10

Remissvar från Svensk Geriatrisk förening gällande remiss  "Unik kunskap genom biobanksforskning" (SOU 2014:45) Remisssvar

2014-12-12

Remissvar från Svensk Geriatrisk förening gällande remiss "Kursämnen under ST"  Dnr 3.1–35452/2013 Remissvar​ 

2014-09-20

Remissvar från Svensk Geriatrisk förening gällande remiss avseende förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring- inklusive målbeskrivningar. Remissvar

2014-09-14

Svensk Geriatrisk Förenings remissvar till SIS, angående "Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende" Remissvar

2013-08-08

Svensk Geriatrisk Förenings remissvar  på ”Remiss för begreppen vårdprocess och hälsoärende, dnr 4.2 1-30811/2013 för yttrande” Remisssvar

2013-08-05

Svensk Geriatrisk Förenings remissvar  på remissen "angående Förslag till allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL eller LSS till personer med funktionsnedsättning, Gem 2013/0159" Remisssvar

2013-04-02

Svensk Geriatrisk Förening har beretts möjlighet att ge synpunkter på Sveriges läkarförbunds remiss: ”Läkarförbundets politik för att främja hälsa och förebygga ohälsa”. Remisssvar

2009-01-13

Kommentarer  till ”Kompletterande etiska överväganden vid palliativ sedering av patienter i livets slutskede”
Remissvaret>>

Referensdokument:
Riktlinjer 2003
Etiska överväganden vid palliativ sedering December 2009

2009-07-14
Remissvaret avseende Betänkandet  Socialtjänsten Integritet – Effektivitet (SOU 2009:32)
Remissvaret>>

2009-05-27
Svar från Styrelsen över Svensk Geriatrisk Förening (SGF):
Remissen En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11)
Remissvaret>>

2009-04-15
Remissvar angående: En reformerad körkortslagstiftning, genomförandet av tredje körkortsdirektivet (SOU 2008:130)
Remissvaret>>

2009-04-01
Remissvar angående utredning ”Patientens rätt. Några förslag för att stärka patientens ställning” (SOU 2008:127)
Remissvaret>>

2008-11-12
Svensk Geriatrisk Förening (SGF) har av Svenska Läkaresällskapet erhållit Socialdepartementets remiss Värdigt liv i äldreomsorgen för synpunkter.
Remissvaret>>

2008-10-28
Remissvar angående ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17)
Remissvaret>>

2008-09-08
Remissvar till Svenska  Läkarsällskapet  angående att mäta och utvärdera struktur och utfall av klinisk forskning
Remissvaret>>

2008-08-28
Svar från Styrelsen Svensk Geriatrisk Förening (SGF):
Remiss Ändringar i Lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning m m
Remissvaret>>

2008-06-08
Remissvar från Styrelsen för Svensk Geriatrisk Förening (SGF) beträffande remiss som Svenska Läkaresällskapet erhållit från Socialdepartementet - Delbetänkande av utredningen Patientens rätt, Vårdval i Sverige (SOU 2008:37). 
Remissvaret>> 

2008-05-18
SGF har av Svenska Läkaresällskapet erhållit Socialstyrelsens remiss ”Förslag till föreskrifter och allmänna råd om gränsdragning mellan hälso- och sjukvård och egenvård” samt förslag om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1996:9 S) ”Personlig assistans och sjukvårdandsuppgifter” för synpunkter. 
Remissvaret>>

2008-05-15
Remissvar angående Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkares nya specialiseringstjänstgöring, gällande komplettering: blankett för ansökan om specialistkompetens och intyg som ska bifogas ansökan.
Remissvaret>>

2008-05-04
Remissvar från SGF angående Högskoleverkets förslag till Utvärdering av utbildningar som underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning

2008-04-17
Remissvar från SGF angående ”Åtgärdsplan för den kliniska forskningen” (SOU 2008:7)

2008-04-09
Remissvar från SGF  rörande  ”Gemensamt Nordiskt Hälsoområde”

2008-03-31
Remissvar till Svenska Läkaresällskapet angående "Varningsinformation"

2008-03-28
Remissvar SOU 2008:4 Betänkandet om omreglering av apoteksmarknaden

2008-03-26
Remissvar angående ” Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land, Ds 2007:45”

2008-03-25
Remissvar angående Läkarförbundets etiska regler

2008-03-16
Remissvar angående Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkares nya specialiseringstjänstgöring

2008-02-15
Remissvar angående utredningen “Resurser för kvalitet”

2008-02-04
SGF:s synpunkter på förslag till revision av Helsingforsdeklarationen

Helsingforsdeklarationen - nuvarande lydelse 

Helsingforsdeklarationen - Läkarförbundets revisionsförslag

2008-01-18
Remissvar angående "EU:s konsultation avseende europeiska åtgärder inom området sällsynta sjukdomar"

2007-05-02
Remissvar angående regler för skydd och säkerhet inom demensvården

2007-01-19
Remissvar angående samverkan med läkemedelsbolag

2006-04-10
Remisssvar angående regeringsuppdrag om läkares skyldighet att anmäla olämpliga förare

2006-09-12
Remissvar angående huvudmannaskap för hemsjukvård mm

 
 

 
Senast uppdaterad 2016-06-02