Om SGF

Specialitetsföreningen inom geriatrik heter Svensk Geriatrisk Förening, SGF. Föreningen är en sektion inom både Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet och har därför som uppdrag att bevaka både fackliga och vetenskapliga frågor. SGF anordnar t ex minst ett nationellt geriatriksymposium per år och håller i sektionssymposier och posterutställning inom geriatrik under riksstämman. Den löpande verksamheten präglas av t ex remisshantering i utredningar från statliga myndigheter/riksdag, arbete med utbildningsfrågor inom grundutbildning - ST - fortbildning, nationella verksamhetsutvecklingsfrågor och kontakt med politiker och andra specialitetsföreningar.

Som medlem kan antas den som är läkare, blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet. Medlemskap beviljas av styrelsen.

SGF är medlem i:
European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS) som bl.a. arrangerar olika kongresser i gerontologi och geriatrik. Dessutom deltar Svensk Geriatrisk Förening aktivt i en EU-grupp av geriatriker med avsikten att harmonisera såväl pre- som postgraduate utbildningen i geriatrik i Europa och fri rörlighet för specialister i geriatrik inom EU.

Ytterligare information om föreningen inklusive styrelsemedlemmar och olika aktiviteter hittar du under olika flikar på denna hemsida.

Medlemsavgiften är för närvarande 500 kronor per år för specialistläkare i geriatrik och 250 kr per år för alla övriga medlemmar. Betalning sker via Sveriges Läkarförbund för de som är medlemmar i denna förening - 
för övriga genom inbetalningskort som skickas ut separat.

Carina Metzner

Styrelseordförande i SGF  

 
Senast uppdaterad 2016-06-02