UEMS-GS

 UEMS - Den europeiska specialistläkarorganisationen

Organisationen UEMS (UEMS = Union Européenne des Medicins Specialistes) grundades 1958 och består av de nationella läkarorganisationerna från EU:s medlemsländer och associerade länder, tillsammans 35 länder. Svensk medlem är Sveriges läkarförbund (inkl en representant för Svenska Läkaresällskapet). UEMS finansieras genom en årlig avgift från varje nationellt läkarförbund.

UEMS – Geriatric Medicine Section

Denna sektion startades 1997 och har sedan dess sammanträtt två gånger per år. Representation saknas från Portugal, Luxemburg, Grekland, Lettland och Slovenien som inte har geriatrik som medicinsk specialitet. Rumänien och Litauen har viss geriatrisk verksamhet men medverkar inte. Övriga EU-länder deltar i verksamheten tillsammans med Norge, Island, Schweiz.

Ordförande  är Tahir Masoud

Svensk delegat för den geriatriska sektionen är Greger Slättman.

Information om sektionens möten, dokument mm finns på hemsidanwww.uemsgeriatricmedicine.org

 

På UEMS hemsidan finns även s.k. Charters, dvs. policy dokument, som UEMS hittills har publicerat, vilket ger en uppfattning om de huvudfrågor som har behandlats:

-          Charter on Training of Medical Specialties (1993)

-          Charter on Continuing Medical Education (1994)

-          Charter on Quality Assurance (1996)

-          Charter on Visitation of Training Centers (1997)

-          Charter on Continuing Professional Development - Basel Declaration (2001)

-          Declaration on Promoting Good Medical Care (2004)

-          Declaration on Promoting Good Medical Care (2004)

-          Ensuring the Quality of Medical Care - Budapest Declaration (2006)

EUMS representerar för närvarande 37 olika medicinska specialiteter inklusive geriatrik under namnet UEMS – Geriatric Medicine Section.

Organisationen av UEMS

Board and Council

Board and Council är de högsta beslutande organen i UEMS. De har representanter från samtliga medlemsförbund och sammanträder två gånger per år. I Board sitter ”Head of delegation” och i Council hela delegationen. I samband med dessa möten sammanträder också de centrala arbetsgrupper som bereder frågor inom UEMS.

Council är referensgrupp till den Europeiska Kommissionen. Detta innebär att organisationen är rådgivande, kan ägna sig åt lobbyverksamhet och ställa förslag. Däremot har man ingen rösträtt, och alltså ingen beslutsrätt över europeisk lagstiftning inom sjukvårdsområdet.

European Sections

En stor del av det konkreta arbetet, som också ger underlag för slutliga policydokument, utförs inom de 37 specialistsektionerna. I dessa deltar representanter för de olika medlemsförbundens specialitetsgrupperingar, i vårt fall läkarförbundets specialitetsföreningar.

European Boards         

Inom ramen för sektionerna verkar också European Boards av vilka många har sitt ursprung i vetenskapligt inriktade akademier för specialitetsområdet ifråga. Den svenska representationen från specialitetsföreningarna försöker spegla detta genom att en av de två representanterna gärna skall företräda den mer vetenskapligt inriktade verksamheten av specialitetsarbetet.

EACCME

EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medical Education). Ett institut som etablerats via UEMS och vars verksamhet enklast kan liknas vid den ackrediteringsverksamhet som i Sverige utförs av IPULS, men i EACCMEs fall på det internationella planet.

 
Senast uppdaterad 2015-08-06