Vetenskap

Här kan du hitta korta sammanfattningar av aktuella vetenskapsnyheter inom geriatriken:

0910

Adekvat sjukhusvård för gamla människor med akuta medicinska tillstånd kräver ett multidisciplinärt förhållningssätt där speciella hänsyn tas till de specifika förändringar som sker i olika organsystem med ökat ålder. Detta innebär att kunskaper i både Gerontologi och Geriatrik är nödvändiga, samt att man fokuserar på tidig rehabilitering. I en nyligen publicerat meta-analys undersöker Baztan et al. hur bra akut Geriatrisk vård är jämfört med konventionell för patienter som är 65 år och äldre och söker för akuta medicinska tillstånd. Man kan inkludera 11 studier i analysen och visar att Geriatrisk vård leder både till mindre funktionellt bortfall samt att fler personer kunde bo hemma efter utskrivning.
Läs mer>>

0812
Blodtrycksbehandling och kardiovaskulär sjuklighet hos personer äldre än 80 år

Endast ett fåtal av de mediciner vi idag använder på patienter äldre än 80 år är vetenskapligt utvärderade i den populationen. I en studie i New England Journal of Medicine utvärderades effekten av blodtrycksmedicinering i en randomiserad studie hos 3845 patienter som var minst 80 år gamla.

Patienterna fick antingen ett diuretikum (indapamide) eller placebo. Om patienterna därefter inte nådde målblodtrycket på 150/80 mm Hg lade man även till en ACE-hämmare (perindopril). Patienterna med aktiv behandling hade vid uppföljningen 30% mindre strokes, 39% mindre död från kardiovaskulära orsaker och 64% mindre hjärtsvikt. Författarna drar slutsatsen att medicinering mot högt blodtryck är av godo även hos de allra äldsta. Studien har dock fått kraftig kritik bland annat för oklar randomisering och höga blodtrycksmål. (Läs mer Beckett NJ et al. N Engl J

 

 
Senast uppdaterad 2010-01-29
FORSKNINGSANSLAG

Vi gratulerar följande forskare  till deras nya anslag som delats ut i samband med Svenska Läkaresällskapets 200-årsjubileum:


Laura Fratiglioni Bellander
professorKarolinska universitetssjukhuset, Huddinge

My project intends to clarify the complex relation between diabetes and dementia in terms of both clinical and preclinical phases, and their combined impact on the health status, such as the quality of life in elderly people.

Dorota Religa
med dr
Karolinska universitetssjukhuset,
Huddinge

Målsättningen med denna forskningsstudie är att utvärdera kostnader och kvalitet av terapeutiska metoder vid Alzheimers sjukdom över tid, i syfte att kunna rekommendera kostnadseffektiv diagnostik, behandling och vård.