SLF-internationellt, november-december 2014

Nyhetsbrevet tar upp ett urval av den senaste tidens internationella händelser som har relevans för  hälso- och sjukvårdsområdet eller läkaryrket. 

Health at a glance 2014

OECDs rapport "Health at a glance 2014" är nu publicerad. Precis som i förra årets rapport så tillhör Sverige en av de läkartätaste länderna inom EU samtidigt som antalet läkarbesök per invånare i Sverige är ett av de lägsta. Sverige har enligt rapporten 3,9 läkare per 1000 invånare medan EU-genomsnittet inom EU är 3,4. Det görs ungefär 3 läkarbesök per invånare och år i Sverige medan EU-genomsnittet är närmare 7. Sverige har lägst antal sjukhusplatser per invånare av alla EU-länder. EU-genomsnittet är ungefär 7 platser per 1000 invånare medan Sverige har ca 2,5 platser.

I år finns ett nytt kapitel som handlar om tillgången till vård som bland annat visar att patientavgifterna i Sverige relativt inkomsten är högre än EU-genomsnittet. I detta kapitel finns också data om regional fördelning av läkare inom EU-länderna som visar att yrkesverksamma läkare i Sverige är ganska jämt fördelat över landet. En tabell visar också "Unmet need for a medical examination" där medborgare svarat på frågan om man under de senaste året haft medicinska behov som inte tillfredsställts pga exempelvis kostnad, lång färdväg eller köer. Det är fyra östeuropeiska länder som har störst andel otillfredsställt behov och på femte plats kommer Sverige.

Ett steg närmare nya dataskyddsregler

EUs dataskyddsregler har förhandlats under flera års tid. Den 4-5 december kom ministerrådet ett steg närmare en uppgörelse där man bland annat kommit överens om att det ska finnas större flexibilitet för hur varje medlemsstat ska kunna tillämpa de nya dataskyddsreglerna. Inför mötet den 4-5 december tillsändes regeringarna synpunkter från den europeiska läkarorganisationen CPME som kan läsas här.

Europeiska antibiotikadagen

Den 18e november presenterade den europeiska läkarorganisationen CPME tillsammans med de europeiska veterinär- tandläkarorganisationerna en skrift för yrkesverksamma. Skriften är ett stöd för att minska förskrivningen av antibiotika och har publicerats på alla EU-språk, den svenska versionen kan laddas ner här.

EU-kommissionen vill ha synpunkter på arbetstidsdirektivet

Inom ramen för den pågående översynen av arbetstidsdirektivet har EU-kommissionen utlyst ett öppet samråd om direktivet. Förhandlingar mellan parterna bröt samman 2012, och kommissionen vill nu veta på vilka punkter det är möjligt att ändra i direktivet och vilka konsekvenser det i så fall skulle kunna få. Läkarförbundet bevakar och påverkar frågan bland annat genom Saco.

Reaktioner på David Camerons invandringskrav

Ett av Camerons krav i hans invandringskritiska retorik är att EU-migranter måste ha bott i Storbritannien i minst fyra år innan de kan få bidrag från staten, även om de har fått jobb. Detta skulle strida mot EU-lagstiftning som säger att alla EU-medborgare som har ett jobb i ett annat land efter tre månader har rätt till samma sociala förmåner som inhemska medborgare. EU-kommissionen har reagerat kyligt på retoriken och menar att fri rörlighet för arbetskraft är en grundpelare för det europeiska samarbetet, men att missbruk bör och kan hanteras av medlemsstaterna själva. Ungefär 40 procent av yrkesverksamma läkare i Storbritannien är utbildade i annat land vilket inte nämnts i diskussionerna.

Läkarperspektiv på frihandelsavtalet mellan EU och USA

Den europeiska läkarorganisationen CPME antog under sitt möte i november en policy om frihandelsavtalet mellan EU och USA som nu framförhandlas. Frågor som lyfts fram är tvistlösningsmekanismen där CPME menar att investerares intressen inte får gå före medlemsstaters intressen att reglera hälso- och sjukvården och att hälso- och sjukvårdstjänster bör exkluderas från avtalet.

Ebola - effektiv koordinering och stöd

Den europeiska läkarorganisation CPME krävde under sitt möte i november bättre koordinering och stöd för bekämpning av ebola. Policyn som antogs i november kan läsas här.

Senast uppdaterad 2015-01-30
Medlemsrådgivningen

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
Må- tors 9-17, fre 9-13