SLF-internationellt, februari-april 2015

Nyhetsbrevet tar upp ett urval av den senaste tidens internationella händelser som har relevans för hälso- och sjukvårdsområdet eller läkaryrket.

EU och den svenska kollektivavtalsmodellen

Det fackliga Brysselkontoret som drivs av LO, TCO och Saco har tagit fram skriften ”EU och den svenska kollektivavtalsmodellen” som på ett kortfattat sätt förklarar vår kollektivavtalsmodell och hur den relaterar till EU:s verksamheter.

Fackförbund kan företräda utstationerade arbetstagare

Enligt en färsk dom från EU-domstolen är det värdlandets lag som styr om facket kan företräda utstationerade arbetstagare. Saken gällde polska elektriker som var utstationerade i Finland. Arbetsgivaren ville inte betala den kollektivavtalade minimilönen, och ansåg dessutom inte att finska fack kunde föra de utstationerades talan, eftersom det inte är förenlig med polsk lag. EU-domstolen konstaterar att den polska lagen inte gäller i Finland, och klargjorde därefter att en utstationerad arbetstagare har rätt till minst samma minimilön som en inhemsk arbetstagare som utför samma arbete. Det har förekommit att sjuksköterskor anställda av bemanningsföretag i andra EU-länder har varit utstationerade i Sverige men vad Läkarförbundet centralt känner till så finns det ännu inte några utstationerade läkare i Sverige.

Socialstyrelsens nationella planeringsstöd 2015

Senaste NPS-rapporten från Socialstyrelsen visar att Sverige under kalenderåret 2012 hade en nettomigration (invandring minus utvandring) av 309 läkare. Rapporten visar samtidigt att nettomigrationen av specialistläkare under 2012 var -34, det var alltså fler specialistläkare som lämnade Sverige än som flyttade hit. Mellan 1996 och  2012 har den genomsnittliga nettomigrationen per år av läkare varit 351 personer. Motsvarande siffra för enbart  specialistläkare är 6 personer.

Läkarförbundet svarar på öppet samråd om en eventuell översyn av arbetstidsdirektivet

EU-kommissionen föreslog redan 2004 att arbetstidsdirektivet skulle ändras. Efter fem års harvande kom EUs ministerråd och Europaparlamentet fram till att de inte kunde enas i april 2009. Största problemet var det individuella undantaget från den maximala genomsnittliga veckoarbetstiden på 48 timmar, den så kallade opt-out-regeln. När ministerrådet inte ville ge upp denna undantagsmöjlighet, ville inte parlamentet ändra reglerna för jourtid. Kommissionen inledde en ny översyn av arbetstidsdirektivet 2010 genom ett samråd med arbetsmarknadens parter. Detta lyckades inte heller. I början av 2015 skickade EU-kommissionen ut ett öppet samråd, som alla organisationer haft möjlighet att lämna synpunkter på, om en eventuell översyn av arbetstidsdirektivet. Läkarförbundet har skickat in synpunkter vilket också Saco och den europeiska läkarorganisationen CPME har gjort.

Läkarförbundets ställning har varit att vi är nöjda med nuvarande direktivet men att vi inte alls är nöjda med hur direktivet tillämpas. Ett problem är att möjligheten till individuell opt-out (möjlighet att åsidosätta begränsad veckoarbetstid till högst 48h) används flitigt vilket underminerar direktivet. En viktig fråga i förhandlingarna har varit om jourtid alltid ska räknas som ordinär arbetstid. På EU-nivå vill arbetstagarsidan att jour alltid räknas som arbetstid medan Läkarförbundet har förordat en mer konstruktiv hållning i förhandlingarna.

Hur skala upp telemedicin?

Nätverket Momentum, som delfinansieras av EU-kommissionen, har tagit fram förslag för hur telemedicin kan skalas upp och användas mer effektivt i EUs medlemsstater.

Antibiotikaresistens - en prioriterad fråga bortom 2016

Den 26 februari publicerade EU-kommissionen en lägesrapport angående den femåriga åtgärdsplanen om antibiotikaresistens. Ansvarsfullt användande och en bättre övervakningsmekanism av antibiotikaförskrivningen är frågor som bland annat lyfts fram. I februari lanserade EU-kommissionen också ett pris på 1 miljon euro till den som kan komma på en metod för att direkt i patientmötet avgöra om antibiotika ska användas vid luftvägsinfektion eller om man kan behandlas utan antibiotika.

Senast uppdaterad 2015-04-10
Medlemsrådgivningen

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
Må- tors 9-17, fre 9-13